Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Staff arlwyo Ysgol Brynteg yn cipio gwobr genedlaethol

1 Tachwedd 2016

Gall y disgyblion yn Ysgol Brynteg ym Mhen-y-bont ar Ogwr ddweud â balchder eu bod yn bwyta rhai o’r prydau bwyd ysgol gorau yng Nghymru ar ôl i wobr arlwyo genedlaethol gael ei chyflwyno i staff cegin yr ysgol.

Cawsant eu henwi yn Dîm Arlwyo Rheng Flaen y flwyddyn yng Ngwobrau Cymru'r Gymdeithas Arweiniol dros Arlwyo mewn Addysg, a gynhaliwyd yn y Vale Resort yr wythnos diwethaf, er mwyn gwerthfawrogi a chydnabod arlwyo rhagorol yn ysgolion Cymru.

Enillodd staff cegin Ysgol Brynteg y wobr i gydnabod y ffordd y maent wedi cydweithio’n agos â’r disgyblion yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i gyflwyno amrywiaeth o ddewisiadau newydd i’r fwydlen sy’n golygu bod y prydau’n iachach nag erioed.

Yn dilyn adolygiad llawn o’r bwyd sydd ar gael yn Ysgol Brynteg gan ddisgyblion sy’n aelodau o gyngor yr ysgol, ychwanegwyd dewisiadau newydd o ran bwyd llaw megis bwritos, a saws pasta porc wedi’i rwygo at y bwydlenni, a dechreuodd y ffreutur dreialu bar ffrwythau a salad newydd.

Ailgyflwynwyd hefyd wasanaeth blaenorol i archebu brechdanau a saladau ymlaen llaw, ac atebwyd ceisiadau’r disgyblion i gael dewis newydd o ddiodydd mewn steil caffi gan gynnwys frappes a smwddis.

Yn dilyn arolwg diweddar, canfuwyd mai dim ond  56 y cant o’r bechgyn a 38 y cant o’r merched yn yr ysgol uwchradd ym Mhen-y-bont ar Ogwr sy’n bwyta brecwast yn rheolaidd yn ystod yr wythnos, felly mae aelodau’r cyngor ysgol wedi bod yn atgoffa eu cyd-ddisgyblion am y ddarpariaeth brecwast iachus sydd ar gael yn yr ysgol hefyd.

Mae tîm arlwyo Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu gwasanaeth brecwast o 8:15am bob dydd, ac mae tost, ffrwythau ffres a llaeth ymysg y cynigion sydd ar gael i ddisgyblion ysgolion cynradd ac uwchradd eu prynu.

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Llongyfarchiadau i’r staff arlwyo yn Ysgol Brynteg ar y cyflawniad hwn sy’n cydnabod eu harloesedd a’u parodrwydd i ymgysylltu â’r disgyblion er mwyn ehangu’r dewisiadau mewn prydau i fodloni’r angen.

“Mae ein holl brydau ysgol ar draws y fwrdeistref sirol yn bodloni rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion Cymdeithas Lywodraeth Leol Cymru, a chaiff llawer iawn o waith cymhleth ei wneud i sicrhau bod y prydau yn cynnwys y maethynnau angenrheidiol i roi’r holl egni sydd ei angen ar ddisgyblion llwglyd ar gyfer diwrnod prysur yn yr ysgol.”

Daeth Ysgol Brynteg i’r brig ymhlith yr ysgolion eraill a lwyddodd i gyrraedd y rownd derfynol - Ysgol Uwchradd Gwernyfed (Powys), Ysgol Gynradd Millbank (Caerdydd), Ysgol Bryn Hafren (Bro Morgannwg) ac Ysgol Parc Cornist (Sir y Fflint).

Yn ychwanegol at lwyddiant Ysgol Brynteg, roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn un o dri awdurdod lleol ar y rhestr fer yng Ngwobr Tîm Rheoli Arlwyo’r Flwyddyn yng Nghymru ac enillodd Ceri James, trefnydd Gwasanaethau Arlwyo prydau yn y cartref, Wobr Arian am ei chacen wedi’i haddurno’n arbennig, a Gwobr Aur am ei chacennau bach yng nghystadleuaeth gacenni Creadigaethau Celtaidd y Gymdeithas Arweiniol dros Arlwyo mewn Addysg.

Last Updated: 01/11/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud