Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pobl leol yn helpu i wneud y Nadolig yn arbennig i blant sy’n agored i niwed

Hafod y Wennol Christmas presents

20 Rhagfyr, 2016

Mae llawer o bobl leol wedi dangos eu haelioni anhygoel drwy roi cannoedd o anrhegion i helpu i wneud y Nadolig yn fwy dymunol i blant agored i niwed.

Mae Bridge FM, Ysgol Gyfun Brynteg a Hafod y Wennol i gyd wedi dod ag anrhegion i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ar ôl trefnu apeliadau teganau ar wahân, a bydd y rhoddion yn cael eu dosbarthu i blant difreintiedig yr wythnos hon er mwyn gwneud yn siŵr na fyddant heb anrhegion dros gyfnod yr Ŵyl.

Mae’r Nadolig yn amser i roi ac mae plant sy’n agored i niwed yn fwy haeddiannol na neb. Mae’r tymor hwn yn gallu bod yn gyfnod hynod o anodd iddynt, yn enwedig y plant hynny sy’n derbyn gofal. 

Yn rhan o Apêl Teganau Nadolig flynyddol Bridge FM, rhoddodd trigolion a busnesau lleol gannoedd o anrhegion Nadolig a gafodd eu rhannu wedyn rhwng yr amrywiol sefydliadau ledled y fwrdeistref sirol, gan gynnwys plant sy’n derbyn gofal.

Bridge FM Toy Appeal

Roedd pedwar ar ddeg o aelodau staff yn Hafod y Wennol ym Mro Morgannwg, uned asesu a thriniaeth i oedolion ag anableddau, wedi mynd gam ymhellach drwy ofyn i’w ffrindiau a’u teulu roi anrhegion i blant o bob oed.

Hafod y Wennol Christmas donation

Ac yn olaf, yn rhan o’u ‘Apêl Siôn Corn’, sydd wedi’i chynnal ers 22 o flynyddoedd erbyn hyn, cododd disgyblion caredig o Ysgol Gyfun Brynteg y swm anhygoel o £3,200 trwy drefnu amrywiaeth o weithgareddau fel gwerthu losin, teithiau cerdded, gwerthu cacennau, canu carolau, a phacio bagiau yn Sainsbury’s. Defnyddiwyd yr arian a godwyd gan yr angylion Nadoligaidd hyn i brynu anrhegion i 109 o blant a phobl ifanc ledled y fwrdeistref sirol. Daeth cwmni Apsee Removals â’r anrhegion i swyddfeydd y cyngor, lle’r oedd disgyblion Brynteg yn aros i ddosbarthu’r anrhegion eu hunain.

Brynteg Comprehensive Santa Appeal

Rhoddir blaenoriaeth i blant a phobl ifanc sydd wedi mynd i mewn i’r system ofal ar adeg a ddylai fod yn gyfnod Nadoligaidd llawn hwyl iddynt, neu'r rhai hynny na fyddai fel arall yn cael unrhyw anrhegion neu ychydig iawn oherwydd amgylchiadau anodd eu teulu.

Meddai’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar, y Cynghorydd Phil White: “Mae caredigrwydd pobl leol, sydd wedi bod mor garedig tuag at blant anghenus y Nadolig hwn, yn rhyfeddol. Ni fyddai gan rai plant unrhyw anrhegion i’w hagor ar fore Nadolig oni bai am haelioni Apêl Teganau Bridge FM, Apêl Siôn Corn Brynteg a staff Hafod y Wennol.

“Bydd llawer o’r plant wedi eu gwahanu o’u rhieni naturiol ac o bosibl eu brodyr a’u chwiorydd hefyd, felly bydd yr anrhegion yn helpu i ledaenu rhywfaint o hwyl yr ŵyl.”

"Mae pawb sydd wedi rhoi anrhegion neu sydd wedi noddi disgyblion wedi chwarae eu rhan i sicrhau bod llawer o blant sy’n agored iawn i niwed yn cael rhywbeth sy’n codi gwên ar fore Nadolig, felly ar ran y plant hynny, diolch yn fawr iawn.”

Ar hyn o bryd, mae 385 o blant a phobl ifanc yn derbyn gofal ac mae’r angen am ofalwyr maeth yn parhau.

Ychwanegodd y Cynghorydd White: “Mae llawer o’r plant sy’n derbyn gofal yn cael gofal gan ofalwyr maeth, sy’n gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau’r plant agored i niwed hyn, gan eu helpu i gyrraedd eu potensial llawn.

“Mae angen i ni barhau â’n hymdrechion i ddenu mwy o bobl i fod yn ofalwyr maeth, felly rwy’n annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn maethu i gysylltu â’r tîm am sgwrs anffurfiol. Byddant yn gallu rhoi’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i wneud penderfyniad ynghylch dod yn ofalwr maeth.”

Rhoddir hyfforddiant helaeth a chefnogaeth lawn i ofalwyr maeth, ac maent yn derbyn lwfans am eu gwaith. Ni chaiff lwfans maethu plant ei drethu ac nid yw’n cyfrif yn erbyn budd-daliadau gwladol.

I gael rhagor o wybodaeth am fod yn ofalwr maeth, ffoniwch 01656 642674 neu ewch i www.bridgendfostercare.wales     

Last Updated: 20/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud