Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gemau OlympAge yn darparu gŵyl o chwaraeon llawn hwyl i bobl hŷn 

15 Rhagfyr 2016

Daeth dros 200 o bobl ynghyd i fwynhau carnifal o weithgareddau chwaraeon llawn hwyl yn nigwyddiad ‘Gemau OlympAge’ arloesol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yng Nghefn Cribwr yr wythnos diwethaf, gyda’r bwriad o helpu pobl hŷn a phobl ag anableddau i wneud rhywfaint o ymarfer corff.

Roedd y diwrnod, a ysbrydolwyd gan gemau Olympaidd Rio, ac a gynhaliwyd yng Nghanolfan Bywyd Bethlehem, yn rhan o fenter sydd wedi’i chyflwyno gan y cyngor mewn lleoliadau gofal lleol er mwyn helpu i wella lles corfforol a meddyliol.

Bu arweinwyr y gweithgareddau, gyda chefnogaeth rhaglen Galw am Weithredu, Chwaraeon Cymru a Chronfa Gofal Canolradd Llywodraeth Cymru, yn ymweld â lleoliadau gofal ac yn hyfforddi pobl leol ar bwysigrwydd parhau i symud drwy gymryd rhan mewn amrywiaeth o gemau a gweithgareddau.

Ffurfiwyd timau gan grwpiau o wahanol gartrefi gofal a chanolfannau dydd lleol, i gystadlu yn y Gemau OlympAge, a mwynhaodd y rhai a gymerodd ran y cyfle i gymdeithasu a chystadlu mewn digwyddiadau megis bocia, cyrlio oes newydd, taflu at darged a phêl fownsio.

Roedd mwy na 50 o fyfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol o Goleg Penybont hefyd wrth law i gefnogi pobl hŷn a phobl anabl a oedd yn cymryd rhan ar y diwrnod.

Ymhlith y rhai hynny a oedd yn cystadlu yn rhan o dîm Canolfan Ddydd Cwm Calon  oedd Ivy Vickers ac Eva O’Shea o Faesteg. Meddai Ivy: “Rydym ni wedi mwyhau pob eiliad, ac mae myfyrwyr Coleg Penybont wedi bod yn wych!” ac ychwanegodd Eva: “Rwy’n credu ei fod yn anhygoel. Mae’r holl gemau wedi bod yn ardderchog, ac rydym ni wedi cael modd i fyw.”

Meddai Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar, y Cynghorydd Phil White: “Roedd yn galonogol iawn gweld cymaint o bobl yn mwynhau’r gweithgareddau ac yn dod at ei gilydd.

“Rydym ni’n hynod ddiolchgar i Chwaraeon Cymru ac i Lywodraeth Cymru am ein cefnogi ac am ddod â’r rhaglen OlympAge yn ôl i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a diolch i’r holl bartneriaid sydd wedi gwneud y digwyddiad hwn yn bosibl.

“Rydym ni’n cymryd camau bras gyda’n gilydd wrth sicrhau bod y fwrdeistref sirol yn gynhwysol ac yn gyfeillgar tuag at bobl oedrannus, ac rydym ni’n ymrwymedig i roi digonedd o gyfleoedd i bobl hŷn a phobl anabl allu bod yn weithredol yn gymdeithasol, yn feddyliol ac yn gorfforol o fewn ein cymunedau.”

Ychwanegodd y Cynghorydd White: “Mae cynnal y digwyddiad hwn yn gam arall tuag at weddnewid ein canolfannau dydd a’n cartrefi gofal er mwyn gwella cyfleoedd ar gyfer y rhai hynny sy’n eu defnyddio.”

Gobeithir nawr y bydd y Gemau OlympAge yn dod yn ddigwyddiad blynyddol.

Hefyd yn bresennol yn nigwyddiad y gemau OlympAge oedd Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Rebecca Evans, ynghyd ag AC Ogwr Huw Irranca-Davies, y Dirprwy Faer - y Cynghorydd Cherie Jones, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chymorth Cynnar - y Cynghorydd Phil White a’r Aelod Cabinet dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol - y Cynghorydd Hailey Townsend.

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen OlympAge, cysylltwch â’r adran Chwaraeon, Chwarae a Lles Egnïol ar 01656 815215 neu drwy e-bost at aypd@bridgend.gov.uk

Last Updated: 15/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud