Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Adroddiad arolygu ‘rhagoriaeth ddwbl’ prin i Fryntirion

15 Rhagfyr 2016

Mae disgyblion, staff a llywodraethwyr Ysgol Gyfun Bryntirion ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn dathlu anrheg Nadolig cynnar ar ôl i’r ysgol gael ‘rhagoriaeth ddwbl’ prin yn dilyn adroddiad arolygu gan Estyn.

Dyfarnwyd perfformiad presennol yr ysgol a’i rhagolygon ar gyfer gwelliant fel bod o’r safon uchaf bosibl, sef ‘rhagorol’.

Cyflawnwyd y rhagoriaeth ddwbl o ganlyniad i gyfuniad o arweinyddiaeth gref, addysgu da, a gofal, cymorth ac arweinyddiaeth rhagorol.

Cymeradwyodd yr archwilwyr “ethos arbennig” Bryntirion, gan ddweud bod “addysgu cyson dda mewn gwersi yn sicrhau bod disgyblion yn cymryd rhan weithredol ac yn cael eu cymell i ddysgu.”

Mae perfformiad presennol yr ysgol wedi cael sgôr uchel iawn oherwydd bod disgyblion yn gwneud cynnydd eithriadol, ac y bu perfformiad yn ôl y dangosyddion, gan gynnwys yn Saesneg a Mathemateg, yn gyson uchel dros y tair blynedd ddiwethaf. Mae’r disgyblion mwy abl, y disgyblion a chanddynt anghenion dysgu ychwanegol, a’r disgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim i gyd yn cyflawni’n dda iawn.

Mae gan yr ysgol weithdrefnau effeithiol ar gyfer sicrhau safonau uchel o ymddygiad gan ddisgyblion ac mae’n ymdrin yn dda â’r ychydig achosion o fwlio a geir.

Mae’r disgyblion hefyd yn dangos agweddau cadarnhaol tuag at fwyta’n iach ac ymarfer corff. Maen nhw’n dewis prydau iachus yn y ffreutur, ac mae llawer ohonynt yn cymryd rhan yn frwdfrydig mewn gweithgareddau chwaraeon yn y gymuned ac yn yr ysgol. 

Adroddodd yr arolygwyr bod rhagolygon yr ysgol ar gyfer gwella yn rhagorol gan fod y pennaeth a’r uwch-dîm yn darparu arweinyddiaeth strategol ardderchog.

Ceir “gweledigaeth glir i ddatblygu diwylliant o ddisgwyliadau uchel ym mhob agwedd ar waith yr ysgol” ac mae cyfrifoldebau’r rheolwyr llinell yn glir ac yn gadarn, gan sicrhau bod athrawon a rheolwyr ar bob lefel yn gwbl atebol am eu gwaith.

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Dyma newyddion gwych. Llongyfarchiadau i bawb yn Ysgol Gyfun Bryntirion am adroddiad arolygu mor ardderchog.

“Gwelodd yr archwilwyr bod arwyddair yr ysgol ‘Dysgwn sut i fyw’ wedi'i ymwreiddio’n dda. Canfu’r arolygwyr bod awyrgylch anhygoel o barch rhwng yr athrawon a’r disgyblion, ac rwy’n falch bod yr awyrgylch dysgu cadarnhaol yn helpu’r ysgol i ddatblygu oedolion ifanc hapus, brwd a chyflawn.

“Nid oes unrhyw ddisgybl wedi gadael Bryntirion heb gymhwyster yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, ac mae hyn yn dystiolaeth gadarn o ymdrechion pawb yn yr ysgol.”

Meddai’r Pennaeth Nick Brain: “Rydym ni wrth ein boddau â chanlyniadau arolygiad Estyn. Rydym ni’n hynod falch o gyflawniadau ein disgyblion ac wrth ein boddau bod Estyn wedi cydnabod y gwaith caled, yr ymrwymiad, yr ymroddiad a’r berthynas hynod gadarnhaol sydd yn ein cymuned ysgol.

“Mae ein pobl ifanc yn rhagori yn yr ystafell ddosbarth a'r tu allan iddi ac mae Bryntirion yn ysgol wych a bywiog. Rydym ni hefyd yn llawn cyffro ynglŷn â’r dyfodol, yn arbennig gan ein bod wedi cytuno’n ddiweddar ar bartneriaeth â Sony drwy fenter Dosbarth Busnes Gyrfa Cymru. Mae hwn yn gyfle arbennig i ymgysylltu â phartner busnes sy’n perfformio’n dda yn yr ardal leol.”

Yn dilyn eu hymweliad, mae arolygwyr Estyn wedi gwneud dau argymhelliad ar gyfer gwelliant. Y cyntaf yw gwella ansawdd adborth ysgrifenedig i ddisgyblion a’u hymatebion nhw iddo, a’r ail argymhelliad yw gwella trefniadau i ddatblygu sgiliau Cymraeg y disgyblion.

Bydd yr ysgol bellach yn llunio cynllun gweithredu a fydd yn dangos sut y bydd yn mynd i’r afael â’r argymhellion, a bydd Estyn yn gwahodd Bryntirion i baratoi astudiaeth achos ysgrifenedig, yn disgrifio’r arfer rhagorol a nodwyd yn ystod yr arolygiad.

Last Updated: 15/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud