Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Meithrinfa Bracla wrth ei bodd wrth gipio gwobr byrbrydau iach  

12 Rhagfyr 2016

Mae un o feithrinfeydd mwyaf newydd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eisoes wedi ennill gwobr am ei hymdrechion rhagorol i roi dechrau iach i blant mewn bywyd.

Mae meithrinfa Banana Moon ym Mracla wedi ymuno â’r rhestr gynyddol o leoliadau gofal plant lleol sydd wedi ennill gwobr Byrbryd Iach Safon Aur  i gydnabod eu hymdrechion i ddarparu byrbrydau a diodydd iach, amgylchedd bwyta priodol a dilyn safonau hylendid priodol.

Datblygwyd y wobr yn lleol mewn partneriaeth aml-asiantaeth â chynrychiolwyr o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Dinas a Sir Abertawe, Cynllun Gwên a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Agorodd meithrinfa Banana Moon ym mis Ebrill y flwyddyn hon yn y Triongl, Bracla, ac mae’n feithrinfa gofal dydd llawn i blant hyd at bum mlwydd oed. Dywedodd Lauren Sadler, Gweinyddes Feithrin: “Rydym wrth ein boddau bod Banana Moon yn rhan o gynllun mor rhagorol. Caiff plant roi cynnig ar fwydydd sy’n amrywio o ran ansawdd a blas, ac mae hefyd yn rhoi syniadau i rieni am fyrbrydau iach yn y cartref.”

Gweithiodd tîm gofal plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn agos â staff Banana Moon i’w helpu i sefydlu’r feithrinfa, ac mae wedi parhau i gynnig cymorth wrth i’r feithrinfa weithio tuag at y wobr bwyta’n iach.

Dywedodd y Cynghorydd Hailey Townsend, Aelod Cabinet y cyngor dros Lesiant a Chenedlaethau’r Dyfodol: “Caiff llawer o arferion iach eu sefydlu yn ystod plentyndod cynnar, ac mae’r lleoliadau gofal plant sy’n cymryd rhan yn y cynllun hwn yn dilyn arferion da sy’n gwella iechyd a lles plant ifanc.

“Mae’n llawer mwy buddiol i ddatblygiad plentyn os yw’n cael digon o fwyd a diod llawn maeth, ac mae hynny’n cynnwys byrbrydau yn ogystal â phrif brydau bwyd. Rwyf wrth fy modd fod cymaint o leoliadau gofal plant yn lledaenu’r neges iachus hon ar hyn a lled y fwrdeistref Sirol.”

Mae’r wobr yn agored i grwpiau chwarae, meithrinfeydd, gwarchodwyr plant, grwpiau rhieni a phlant bach a chlybiau gofal plant y tu allan i oriau ysgol ledled ardal Abertawe Bro Morgannwg. I gael gwybod mwy, cysylltwch â Thîm Gofal Plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr trwy ffonio 01656 642649.

Last Updated: 12/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud