Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rest bay water sports

Canolfan chwaraeon dŵr newydd ar y gweill i Rest Bay

12 Rhagfyr 2016

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi datgelu ei gynlluniau i gynllunio a datblygu canolfan chwaraeon dŵr newydd yn Rest Bay, Porthcawl.  

Nod y prosiect uchelgeisiol hwn yw darparu cyfleusterau newydd o ansawdd uchel i bobl sy’n ymweld â’r traeth Baner Las hwn sydd wedi ennill gwobrau. Ar yr un pryd, mae’n creu  atyniad cyfoes, eiconig sy’n gallu cefnogi a datblygu gweithgareddau chwaraeon a hamdden yn yr ardal.

Ar hyn o bryd mae angen cyllid ar gyfer y prosiect, ac mae’n rhan o fenter i greu canolfan leol, gyfeillgar i deuluoedd, sydd ar agor drwy’r flwyddyn, ar gyfer cymryd rhan mewn chwaraeon dŵr. Bydd yn apelio at gynulleidfa ehangach, o ddechreuwyr i selogion tymhorol fel ei gilydd.

Bydd y cynigion yn manteisio i’r eithaf ar y lleoliad unigryw a gynigir gan Rest Bay a gallai gynnwys cyfleusterau caffi a chiosg gwell yn ogystal ag amwynderau newid a thoiledau gwell.  

Mae gan arfordir a thraethau Porthcawl hanes hir o ddenu trigolion ac ymwelwyr, ac adnabyddir Rest Bay fel un o’r traethau gorau am syrffio yn y DU.  

Mae mwy na 3.75 miliwn o drigolion yn byw o fewn taith car dwy awr i’r ardal, felly mae’r prosiect yn ceisio manteisio ar boblogrwydd cynyddol gweithgareddau chwaraeon a hamdden a gwneud Rest Bay yn gyrchfan sydd mewn lle unigryw ar gyfer syrffio a chwaraeon dŵr eraill yng Nghymru.

Ysbrydolwyd y cynlluniau ar gyfer y ganolfan chwaraeon dŵr newydd gan gyfleusterau tebyg yn y DU, fel y Ganolfan 360 yn Abertawe, Canolfan Llandegfedd Sir Fynwy, Canolfan Ferry Meadows yn Peterborough a Chanolfan Chwaraeon Dover.

Mae’r cyhoeddiad yn dilyn caniatâd cynllunio diweddar a roddwyd i brosiect Canolfan Forol Porthcawl dan arweiniad y gymuned, a’r newyddion bod gwaith ar droed i ailwampio Adeilad Rhestredig Gradd II Jennings i’w ddefnyddio drachefn gan y cyhoedd gyda chyfleusterau newydd sbon ar y glannau.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Adfywio a Datblygu Economaidd a chadeirydd Partneriaeth Arfordirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Bydd canolfan chwaraeon dŵr newydd sbon yn Rest Bay yn cryfhau ymhellach atyniad y lle i ymwelwyr ac yn diogelu ei botensial fel cyrchfan arfordirol sy’n addas i’r 21ain ganrif.

“Amlygwyd potensial ac ansawdd uchel chwaraeon dŵr lleol yn ddiweddar pan gurodd Ysgol Syrffio Porthcawl 150 o gystadleuwyr i ennill y teitl Ysgol Syrffio Orau Prydain yng Ngwobrau Teithiau Syrffio Proffesiynol  2016 y DU.

“Gellid annog llawer o bobl i dreulio’u gwyliau yn y DU yn y dyfodol, a gallai Porthcawl elwa ar hyn os oes ganddi’r atyniadau a’r cyfleusterau i ddatblygu i fod yn gyrchfan ddewisol trwy gydol y flwyddyn.

“Ymhlith gwaith arall sydd ar droed ym Mhorthcawl mae ei chyfleusterau golff penigamp, Llwybr Arfordir Cymru a marina newydd a fydd yn ffurfio rhaglen adfywio uchelgeisiol i gryfhau safle’r ardal ymhlith ymwelwyr, a wariodd dros £313 miliwn yn y fwrdeistref sirol y llynedd.

“Rydym hefyd wedi gweithredu Partneriaeth Arfordirol effeithiol tu hwnt am bron i ddwy flynedd. Mae hyn yn helpu i sbarduno’r math o newid y mae pob un ohonom am ei weld trwy ein galluogi ni i rannu syniadau a gweithio’n agos gyda’n gilydd.”

Dywedodd Karl Schmidtke, Cadeirydd Cymdeithas Twristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae twristiaeth yn rhan hanfodol o economi Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae cynllun mawr ei angen fel hwn yn ymateb i’r galw.

“Gall datblygu canolfan chwaraeon dŵr gynnig cyfleuster newydd unigryw a fydd yn gwella atyniad yr ardal i drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd, yn annog mwy o bobl i ymweld â’r lle ac yn cefnogi twf yn yr economi.”

Last Updated: 12/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud