Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cadwch ddofednod dan do a rhowch wybod am adar sydd wedi marw

09 Rhagfyr 2016

Mae trigolion ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i gymryd camau i helpu i ochel rhag lledaeniad posibl Ffliw Adar.

Mae hyn yn dilyn achosion o'r straen H5N8 ymysg dofednod ac adar gwyllt mewn sawl gwlad yn Ewrop, a sefydlu ‘parth atal Ffliw Adar’ Cymru gyfan gan Lywodraeth Cymru.

Ni chanfuwyd unrhyw achosion yn y DU ac mae’r perygl i iechyd pobl yn parhau i fod yn isel iawn.

Rhagofalon yn unig yw’r parth atal a’r cyngor gan Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA).

Dofednod domestig a fferm

Nod y parth atal Cymru gyfan sydd ar waith o nawr tan 6 Ionawr 2017 yw cynnal bioddiogelwch cadarn yn ystod yr achosion yn Ewrop.

Mae’n ei gwneud yn ofynnol i bobl sy’n berchen ar ieir, tyrcwn, hwyaid neu wyddau domestig i’w cadw dan do, a hynny gan ddechrau ar unwaith.

Pan nad yw hyn yn ymarferol, mae angen cymryd camau i’w hatal rhag dod i gysylltiad ag adar gwyllt a bywyd gwyllt arall.

Dylai ceidwaid gwyddau, adar hela ac adar dof eraill a gaiff eu ffermio hefyd gymryd camau ymarferol i sicrhau y caiff yr adar hyn eu cadw ar wahân i adar gwyllt.

Adar gwyllt ac adar y dŵr

Dylai unrhyw un sy’n gweld pump neu fwy o adar wedi marw mewn un lleoliad roi gwybod i DEFRA ar unwaith gan ddefnyddio’r manylion isod.

Dylech hefyd gysylltu â DEFRA os ydych chi’n dod o hyd i adar y dŵr sydd wedi marw, megis elyrch, gwyddau neu hwyaid.

Rhagor o wybodaeth

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhagor o wybodaeth am Ffliw Adar, sydd ar gael yma.

Gallwch chi roi gwybod am adar sydd wedi marw drwy ffonio DEFRA ar 03459 335577 neu drwy e-bostio defra.helpline@defra.gsi.gov.uk

Dylid rhoi gwybod am achosion lle mae amheuaeth bod yr adar yn dioddef o Ffliw Adar trwy ffonio’r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion ar 03003 038268.

Last Updated: 09/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud