Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Ysgol Gyfun Llangynwyd yn gwneud gwelliannau er mwyn sicrhau llwyddiant parhaus

2 Rhagfyr 2016

Mae Aelodau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cael gwybod bod cynnydd da wedi ei wneud yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd i fynd i’r afael a’r pedwar argymhelliad a awgrymwyd gan arolygwyr Estyn ar ôl eu hymweliad â’r ysgol y llynedd.

Cafodd ysgol gyfun cyfrwng Cymraeg gyntaf y fwrdeistref sirol lwyddiant yn ei harolygiad cyntaf ym mis Mai 2015, ac roedd yr arolygwyr o’r farn bod yr ysgol yn perfformio’n dda, a bod ganddi obaith da o wella.

Er i’r ysgol gael ei graddio’n ‘dda’ mewn 13 o feysydd, ac yn ‘ddigonol’ mewn dau, nododd tîm Estyn bedwar argymhelliad.

Y cyntaf oedd gwella safonau mewn Cymraeg a Saesneg yng nghyfnod allweddol pedwar, a’r ail oedd gwella’r ddarpariaeth ar gyfer disgyblion ag anghenion dysgu ychwanegol.

Argymhellwyd hefyd y dylai’r ysgol gryfhau ansawdd a sicrhau cysondeb yn yr adborth a roddir gan athrawon i’r disgyblion ynglŷn â sut i wella eu gwaith, ac roedd argymhelliad olaf Estyn yn ymwneud â chryfhau systemau rheoli er mwyn sicrhau atebolrwydd llawn ym mhob maes.

I ymateb i’r rhain, lluniodd yr ysgol gynllun gweithredu yn dilyn yr arolygiad, a chanfu adolygiad diweddar gan Estyn bod cynnydd cryf wedi’i wneud ar y pedwar argymhelliad.

Adroddwyd y newyddion i Aelodau’r Cabinet yn yr awdurdod lleol yn gynharach yr wythnos hon, ac meddai’r Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Cafodd YGG Llangynwyd arolygiad cyntaf cadarnhaol iawn y llynedd sy’n dystiolaeth o waith caled y staff, y llywodraethwyr a’r disgyblion.

“Yn ystod yr ymweliad, gwnaeth arolygwyr Estyn rai argymhellion hefyd ar gyfer gwella i sicrhau llwyddiant parhaus yr ysgol, ac rwy’n falch iawn o gadarnhau bod pob un o’r camau allweddol hynny bellach wedi derbyn sylw.”

Meddai Pennaeth YGG Llangynwyd Meurig Jones: “Rwy’n hynod o falch o waith caled ein holl staff a’n disgyblion wrth weithredu’r argymhellion a nodwyd gan Estyn ac mae hyn i’w weld yn amlwg yn ein canlyniadau TGAU rhagorol eleni. Rydym yn edrych ymlaen at ddyfodol llwyddiannus a byddwn yn parhau i adeiladu ar y sylfeini cryf yr ydym wedi eu creu fel yr unig ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Llongyfarchiadau i bawb sy’n rhan o Dîm Llan.”

Roedd canlyniadau TGAU llwyddiannus YGG Llangynwyd yn 2016 yn cynnwys…

•  17.2 y cant o’r disgyblion wedi llwyddo i gael pump neu fwy o raddau A*/A, sy’n gynnydd o 5.3 y cant o’i gymharu â’r llynedd.

•  85.8 y cant o’r disgyblion wedi llwyddo i gael graddau A*-C yn Saesneg, sy’n gynnydd o 7.7 y cant o’i gymharu â’r llynedd.

•  81.8 y cant o’r disgyblion wedi llwyddo i gael graddau A*-C mewn Cymraeg Iaith Gyntaf, a oedd yn gynnydd o 8 y cant o’i gymharu â’r llynedd.

•  76.7 y cant o’r disgyblion wedi llwyddo i gael graddau A*-C mewn Mathemateg, a oedd yn gynnydd o 14.8 y cant o’i gymharu â’r llynedd.

Last Updated: 02/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud