Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cartrefi mwy yn cael lwfans ychwanegol pan fydd y casgliadau gwastraff yn newid ym mis Ebrill 2017

2 Rhagfyr 2016

Bydd aelwydydd mwy ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael lwfansau ychwanegol pan gyflwynir rheolau newydd y flwyddyn nesaf o ran faint o wastraff na ellir ei ailgylchu y caiff trigolion ei waredu.

O 1 Ebrill 2017 ymlaen, bydd y rhan fwyaf o’r cartrefi ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu cyfyngu i waredu dau fag ar gyfer safle tirlenwi bob pythefnos yn unig ond, ar ôl ymgynghoriad cyhoeddus, mae Aelodau Cabinet o’r awdurdod lleol wedi cytuno y dylid rhoi lwfans ychwanegol i aelwydydd â mwy na 6 phreswylydd er mwyn i’r gwasanaeth casglu newydd helpu i gynyddu cyfraddau ailgylchu gan fod mor deg â phosibl ar yr un pryd.

Bydd eiddo â chwech neu saith o breswylwyr yn gallu gwneud cais am un bag bin ychwanegol bob pythefnos, a bydd cartrefi â wyth neu fwy o bobl yn gallu gwneud cais am ddau fag ychwanegol bob pythefnos.

Bydd angen i bob ymgeisydd ddangos eu bod yn ailgylchu cymaint â phosibl, a bydd archwiliadau’n cael eu cynnal i sicrhau eu bod yn defnyddio’r bagiau ychwanegol dim ond ar gyfer gwastraff  na ellir ei ailgylchu. Bydd angen i’r cartrefi hynny sy’n cael lwfansau ychwanegol wneud cais newydd bob blwyddyn.

Cadarnhawyd hefyd y bydd aelwydydd â thân glo, sydd angen gwaredu lludw, hefyd yn cael un bag ychwanegol. Bydd manylion ynglŷn â sut i wneud cais am y lwfans ychwanegol yn cael eu cyhoeddi yn y Flwyddyn Newydd.

Bydd casgliadau ailgylchu yn parhau i fod yn wythnosol o 1 Ebrill 2017 ymlaen, ac mae’r newidiadau i gasgliadau gwastraff yn cael eu cyflwyno er mwyn i Gyngor Bwrdeistref Sirol allu parhau i gyflawni’r targedau ailgylchu llym a osodwyd gan Lywodraeth Cymru.

Erbyn 2024/25, bydd angen i gynghorau Cymru ailgylchu 70 y cant o holl wastraff yr aelwyd neu wynebu dirwyon drud. Y targed cyfredol yw 58 y cant.

Meddai’r Cynghorydd Hywel Williams, Dirprwy Arweinydd y Cyngor: “Ledled Cymru, rydym wedi bod yn ailgylchu dwywaith cymaint ag yr oeddem yn ei ailgylchu ddeng mlynedd yn ôl, ond mae angen i bob un ohonom wneud mwy dros y ddegawd nesaf i barhau â’r momentwm hwn i gyflawni’r targedau ailgylchu uchel sydd wedi’u gosod.

“Mae strategaeth ‘Tuag at Ddyfodol Diwastraff’ Llywodraeth Cymru yn dweud wrthym pe byddai pawb yn y byd yn byw fel yr ydym ni yng Nghymru yn byw ar hyn o bryd, y byddai angen bron i dair planed arall i ddarparu’r adnoddau angenrheidiol.

“Bydd lleihau hynny i un blaned yn heriol, ond mae’r buddion yn enfawr nid yn unig i’r amgylchedd ond i’r economi hefyd trwy gefnogi swyddi gwyrdd lleol.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi codi’r targed ac rydym ni yn derbyn yr her. Mae ailgylchu yn flaenoriaeth i ni ac rydym yn annog yr holl drigolion lleol i’n cefnogi ni yn hyn o beth, a deall pam mae’r newidiadau yn angenrheidiol.

Aeth y Cynghorydd Williams ymlaen i ddweud: “Un o’r meysydd yr ydym yn dymuno i drigolion ei ystyried o ddifrif yw gwastraff bwyd. Mae ymchwil annibynnol wedi canfod yn ddiweddar mai gwastraff bwyd yw tua chwarter y gwastraff sy’n cael ei roi mewn bagiau tirlenwi ledled Cymru. 

“Mae hynny’n drueni oherwydd ei bod yn bosibl ailgylchu yr holl wastraff bwyd, hyd yn oed esgyrn, a bwyd anifeiliaid anwes hefyd. Os ydych chi’n byw ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y cyfan y mae angen i chi ei wneud i ailgylchu eich gwastraff bwyd yw defnyddio’r blychau gwastraff bwyd brown.

“Rydych chi’n cael blwch bach i gadw yn eich cegin a phan fo hwnnw’n llawn, rydych chi’n rhoi’r bagiau bwyd gwyrdd yn y blwch mwy y gallwch ei gadw y tu allan i’w gasglu bob wythnos.

“Cofiwch hefyd, bod gwastraff bwyd yn cynnwys unrhyw fwyd sydd dros ben a heibio’i ddyddiad terfyn sy’n llechu yng nghefn eich oergell. Y cyfan y mae angen i chi ei wneud yw tynnu ac ailgylchu’r deunydd pecynnu yn gyntaf.”

Yng ngwanwyn 2017, bydd pob cartref ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael rholyn o fagiau lliw penodol wedi’u brandio y gellir eu defnyddio ar gyfer gwastraff na ellir ei ailgylchu. Bydd lliw penodol i’r bagiau ychwanegol ar gyfer aelwydydd â mwy na chwech o breswylwyr hefyd.

Bydd gwasanaeth casglu ar wahân newydd ar gyfer cewynnau yn cael ei gyflwyno ym mis Ebrill 2017, a chytunodd Aelodau’r cabinet yr wythnos hon i chwilio am gwmni allanol i weithio dros dro gydag adran gwastraff y cyngor i helpu i ddosbarthu gwybodaeth i drigolion lleol am y newidiadau i gasgliadau gwastraff a hefyd i orfodi’r cyfyngiadau newydd.

Fodd bynnag, addysg fydd y flaenoriaeth, fel yr esboniodd y Cynghorydd Williams: “Rydym yn gwerthfawrogi’n llwyr y bydd y newid i’r cyfyngiad newydd o ddau fag yn fwy o her i rai aelwydydd nag eraill, felly nid ydym yn bwriadu bod yn llawdrwm.

“Ond mae angen dybryd i newid arferion fel bod ailgylchu mwy yn dod yn arfer naturiol i bob cartref, ac i helpu â hyn bydd gennym dîm yn mynd o gwmpas yr ardal i siarad cymaint â phosibl â thrigolion. 

“Er mwyn i’r newid fod yn ddi-dor, rwyf yn annog trigolion i ddechrau paratoi ar gyfer y cyfyngiadau newydd ar wastraff trwy ystyried faint yr ydych chi yn ei ailgylchu eisoes, a’r hyn y gallech fod yn ei wneud yn wahanol.”

Cadwch lygad am fwy o fanylion ynglŷn â sut y bydd casgliadau ailgylchu a gwastraff yn newid ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Last Updated: 02/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud