Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

White ribbon 2016

Camu i esgidiau’r rhai sy’n dioddef cam-drin domestig

2 Rhagfyr 2016

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi’r ymgyrch Rhuban Gwyn genedlaethol trwy wahodd trigolion i gamu i esgidiau unrhyw un a allai fod yn dioddef cam-drin domestig.

Yn ôl y dywediad Saesneg, allwch chi ddim deall profiad rhywun arall tan i chi gerdded milltir yn eu hesgidiau, felly mae’r cyngor yn ymuno â sefydliadau eraill ledled y byd i ddangos cefnogaeth i’r ymgyrch sydd â’r nod o ddileu pob math o gam-drin domestig.

Mae’r ymgyrch yn canolbwyntio ar roi terfyn ar drais yn erbyn menywod - a daeth cynghorwyr at ei gilydd yr wythnos hon i gael tynnu eu lluniau gyda dwsinau o esgidiau menywod i bwysleisio’r pwynt hwn - ond gall dynion fod yn ddioddefwyr hefyd.

Meddai’r Cynghorydd Ceri Reeves, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Gymunedau: “Rydym wedi bod yn cefnogi’r ymgyrch Rhuban Gwyn flynyddol, a helpu i godi ymwybyddiaeth am broblem sy’n effeithio ar lawer o bobl yn ein cymunedau. Fel cyngor, rydym yn awyddus i fod ar flaen y gad yn yr ymdrech i sicrhau nad oes angen i bobl ddioddef yn dawel. Byddwn yn annog unrhyw un a effeithir gan gam-drin domestig i siarad â rhywun sy’n darparu cymorth hanfodol.”

Y llynedd, gwnaeth Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau eraill yn cynnwys Calan DVS, Heddlu De Cymru, Y Gwasanaeth Prawf, a Chymorth i Ddioddefwyr, greu siop un stop yn Swyddfeydd Dinesig Pen-y-bont ar Ogwr i gefnogi trigolion sy’n dioddef cam-drin domestig, yn ogystal ag unrhyw un sy’n pryderu am les ffrind neu aelod o’r teulu.

Ers mis Hydref 2015 mae’r gwasanaeth Cymorth a Gwybodaeth ar gyfer Cam-drin Domestig wedi darparu cyngor a chymorth cyfrinachol i bron i 500 o bobl leol ynglŷn â materion sy’n cynnwys cam-drin seicolegol, rhywiol, emosiynol ac ariannol, cynllunio ar gyfer diogelwch dioddefwyr a’u plant, a mwy.

I ddefnyddio’r gwasanaeth, a siarad â rhywun yn gyfrinachol, gofynnwch i staff y dderbynfa yn y Swyddfeydd Dinesig am ‘Ystafell Assia’, sydd wedi’i henwi er cof am Assia Newton, o Bencoed, a lofruddiwyd yn ei chartref ar ôl degawdau o gam-drin domestig.

Meddai’r Cynghorydd Marlene Thomas, Eiriolwr yn Erbyn Cam-drin Domestig y Cyngor: “Ni ddylai unrhyw un fyw mewn ofn, ac mae’n bwysig cofio hefyd bod cam-drin emosiynol mor niweidiol â cham-drin corfforol.

“Nid dim ond menywod sy’n dioddef cam-drin domestig, ond mae’r ystadegau’n dangos ei fod yn effeithio ar gyfran fwy o fenywod, felly mae’n gwbl allweddol ein bod yn parhau i greu diwylliant lle y mae trais, cam-drin ac aflonyddu yn erbyn menywod a merched yn cael ei ystyried yn gwbl annerbyniol.

“Mae’n rhaid i ni i gyd weithio gyda’n gilydd i roi terfyn ar drais yn erbyn menywod ac rwyf i bob amser yn awyddus i wneud popeth o fewn fy ngallu i annog pobl eraill i godi eu llais.”

I ddefnyddio’r gwasanaeth Cymorth a Gwybodaeth ar gyfer Cam-drin Domestig, gofynnwch am ‘Ystafell Assia’ yn y Swyddfeydd Dinesig ym Mhen-y-bont ar Ogwr, neu ffoniwch 01656 815919. Fel arall, anfonwch neges e-bost at assia@calandvs.org.uk. I gael rhagor o wybodaeth am yr Ymgyrch Rhuban Gwyn, ewch i www.whiteribboncampaign.co.uk.

Last Updated: 08/12/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud