Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Peldroedwyr Ifanc yn meistroli’r Bale mewn twrnamaint pump-bob-ochr

30 Mehefin 2016

Wrth i’r wlad fynd yn wirion bost am bêl-droed a champau Gareth Bale a’i fintai yn yr Ewros, mae grŵp o bobl ifanc o Fro Ogwr sy’n dwli ar bêl-droed hefyd wedi bod yn gwneud enw i’w hunain mewn twrnamaint.

Llwyddodd aelodau o Glwb Bechgyn a Merched Wyndham ddod yn ail yn nhwrnamaint pump-bob-ochr cenedlaethol Cymdeithas Clybiau Bechgyn a Merched Prydain ym Manceinion, gan wynebu timau o bob cwr o’r DU.

Meddai’r Hyfforddwr Mark Williams: “Roedd hwn yn gyrhaeddiad ardderchog i’r bechgyn. Hon oedd eu cystadleuaeth gyntaf a wnaethon nhw ddim colli’r un gêm tan y rownd derfynol.”

Mae’r clwb wedi mynd o nerth i nerth ers derbyn hwb ariannol gan gynllun Cist Gymunedol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i helpu i ddatblygu’r gêm, ac ychwanegodd Mark: “Mae’r cynllun Cist Gymunedol wedi bod yn llinyn achub hanfodol i ni. Ers i ni dderbyn ein dyfarniad ariannol cyntaf oddeutu pedair blynedd yn ôl, rydym wedi gallu cynnig llawer mwy o gyfleoedd i bobl ifanc lleol chwarae gemau pêl-droed wedi’u trefnu, heb angen teithio y tu allan i’r fro.

“Mae’r arian wedi ein helpu i anfon gwirfoddolwyr ar hyfforddiant i ennill eu bathodynnau hyfforddi FAW, ac rydym bellach yn rhedeg pedwar tîm o wahanol grwpiau oedran.”

Mae’r cynllun Cist Gymunedol, a reolir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’i gytuno gan banel o wirfoddolwyr o Chwaraeon Cymru ac arian y Loteri Cenedlaethol, yn darparu grant o hyd at £1,500 i helpu clybiau a sefydliadau chwaraeon llawr gwlad i gael mwy o bobl leol i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Meddai’r Cynghorydd Phil White, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Ofal Cymdeithasol Oedolion, Iechyd a Lles: “Rwyf wrth fy modd fod arian y Gist Gymunedol wedi cyfrannu at lwyddiant Clybiau Bechgyn a Merched Wyndham ym myd pêl-droed. Mae pawb ledled y wlad wedi bod yn ewfforig, wedi’u swyno gan gyflawniadau rhagorol tîm Cymru allan yn Ffrainc, a bydd eu llwyddiant nhw, heb os nac oni bai, yn ennyn mwy fyth o ddiddordeb mewn pêl-droed ymhlith pobl ifanc am flynyddoedd i ddod.

“Gyda hyfforddwyr a gwirfoddolwyr angerddol ac ymroddedig fel Mark, gall clybiau ddefnyddio’r cynllun Cist Gymunedol i’w helpu i ffynnu a datblygu ein cenhedlaeth nesaf o sêr pêl-droed.”

Ers i’r cynllun Cist Gymunedol gychwyn ym 1999, mae mwy na £1.2 miliwn wedi’i fuddsoddi mewn chwaraeon llawr gwlad ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae mwy na 40 o chwaraeon gwahanol wedi elwa o’r cynllun.

Yn ogystal ag addysgu hyfforddwyr, gellir defnyddio’r cynllun i ariannu a chefnogi prosiectau amrywiol, gan gynnwys prynu offer chwaraeon newydd neu ychwanegol, a sefydlu timau newydd.

Ychwanegodd y Cynghorydd White: “Mae arian ychwanegol o’r Gist Gymunedol hefyd ar gael i helpu i drechu’r anghydraddoldebau mewn chwaraeon yng Nghymru. Er bod cynnydd wedi’i wneud ledled y sir i gael mwy o blant i fwynhau chwaraeon, amlygodd yr arolygon diweddaraf ar Chwaraeon Ysgol ac Oedolion Egnïol y ffaith bod gwahaniaeth yn bodoli o hyd rhwng bechgyn a merched, pobl anabl, pobl o gymunedau difreintiedig a phobl o leiafrifoedd ethnig.

“Felly, byddwn yn annog unrhyw un sydd â diddordeb mewn cyflwyno chwaraeon neu glwb newydd i Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i fanteisio ar y cynllun.” 

Y dyddiad cau ar gyfer rownd ariannu nesaf y cynllun Cist Gymunedol ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw dydd Llun 11 Gorffennaf, a bydd rowndiau ariannu pellach yn cael eu dyfarnu ym mis Medi a mis Rhagfyr.

I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, neu i wneud cais am gyllid, ewch i’r tudalennau ‘Cyllid a Chefnogaeth’ yn www.sportwales.org.uk

I gael cymorth i gwblhau eich cais, cysylltwch ag Andrew Jones yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar 01656 642745 neu e-bostiwch andrew.jones2@bridgend.gov.uk

 

Last Updated: 04/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud