Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Active travel investment

Buddsoddiad gwerth £1 miliwn i wneud ‘Teithio Llesol’ yn fwy ymarferol ym Mhen-y-bont ar Ogwr

27 Mehefin 2016

Mae gwerth dros £1 miliwn o welliannau wedi eu gwneud o amgylch Pen-y-bont ar Ogwr ers dechrau’r flwyddyn er mwyn ei gwneud yn haws i bobl wneud eu teithiau dyddiol mewn ffordd fwy llesol.

Bydd unrhyw un sy’n teithio ar hyd yr A473 rhwng Llangrallo a Phencoed wedi sylwi ar y gwelliannau diweddar i greu llwybr newydd i gerddwyr a beicwyr.

Ariannwyd y llwybr, sy’n fodd diogel i gerddwyr a beicwyr osgoi’r ffordd ddeuol brysur, gan £375,000 o Gronfa Trafnidiaeth Leol Llywodraeth Cymru.

Mae hefyd yn haws erbyn hyn i feicio rhwng Tondu a chanol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn sgil ymestyn Llwybr 885 poblogaidd y Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol. Mae bellach yn ymestyn yr holl ffordd i Orsaf Fysiau Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r gwaith diweddar wedi cynnwys creu llwybr beicio llydan newydd ar hyd yr A4063 o Lewis Avenue, ac mae’r groesfan dros yr A4061 Boulevard De Villenave D’Ornon y tu allan i swyddfa Cwrt y Cigfrain ar Lôn y Bragdy wedi ei diweddaru i fod yn fwy addas i feiciau.

Dyrannwyd bron i £300,000 o raglen Metro Llywodraeth Cymru i’r cynllun penodol hwnnw, a chafwyd £186,000 o raglen Llwybrau Diogel mewn Cymunedau y Llywodraeth i gwblhau’r rhan o’r llwybr beicio a cherdded sydd ar goll trwy Drelales.

Cafodd y tri chynllun eu rheoli gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac meddai’r Cynghorydd Ceri Reeves, yr Aelod Cabinet dros Gymunedau: “Mae’r cynlluniau hyn yn helpu i’w wneud yn haws o lawer i drigolion lleol ddibynnu llai ar eu ceir er mwyn gwneud teithiau byr.

“O dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, mae dyletswydd ar awdurdod lleol i wella cyfleusterau teithio llesol yn barhaus bob blwyddyn.

“Mae Cymru ar flaen y gad o ran teithio llesol ac mae’r Ddeddf hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i gynlluniau ffyrdd newydd ystyried anghenion cerddwyr a beicwyr yn ystod y cyfnod dylunio.

“Mae cyflawni’r gwelliannau diweddar hyn yn gam da arall tuag at greu rhwydwaith teithio llesol integredig ar hyd a lled y fwrdeistref sirol, ac mae wedi bod yn wych i weld y ffyrdd newydd yn cael eu defnyddio gan bobl o bob oedran.”

Ychwanegodd y Cynghorydd Reeves: “Mae cynnydd rhagorol hefyd yn cael ei wneud ar gynllun i wneud y llwybr ar hyd glan y môr ym Mhorthcawl yn fwy addas fyth i feiciau. Rydym ni hefyd yn edrych ar nifer o lwybrau eraill, ac rydym ni wedi cael cyllid ar gyfer tri chynllun arall mewn mannau eraill yn y fwrdeistref sirol, sy’n cynnwys darparu cyfleusterau gwell i feicwyr a cherddwyr. Bydd rhagor o fanylion yn cael eu cyhoeddi am y cynlluniau hyn yn fuan.”

Yn rhan o’i ddyletswyddau o dan Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn gweithio ar fap sy’n edrych i’r dyfodol, gan ddangos y rhwydwaith o lwybrau teithio llesol yr hoffai ei ddatblygu dros y 15 mlynedd nesaf.

Mae’r map, y mae angen ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn mis Medi 2017, yn cael ei ddatblygu gyda chymorth ysgolion lleol sy’n cymryd rhan ym mhrosiect Teithiau Llesol Sustrans. Mae’r ysgolion yn rhoi eu barn ar y map, a bydd ymgynghoriad pellach â’r cyhoedd yn cael ei gynnal yn ddiweddarach eleni.

Last Updated: 27/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud