Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Moderneiddio rhwystrau cyflymder fel y gall bysiau ddychwelyd i New Road

22 Mehefin 2016

Mae’r hen rwystrau ffordd ar hyd New Road ym Mhorthcawl am gael eu moderneiddio fel y gall bysiau ddychwelyd i’r stryd am y tro cyntaf ers blynyddoedd.

O achos eu huchder a’u dyluniad, nid yw’r rhwystrau cyflymder bellach yn addas ar gyfer bysiau llawr isel modern.

O ganlyniad i hyn, mae unrhyw un sy’n teithio i Borthcawl o'r Drenewydd yn Notais neu Barc Gwyliau Parkdean wedi gorfod dod i arfer â theithio ar lwybr llai uniongyrchol drwy strydoedd cul stad o dai gerllaw.

Mae Cyngor Tref Porthcawl wedi cyflwyno cynnig i adnewyddu’r rhwystrau cyflymder ar New Road fel eu bod yn cydymffurfio â safonau modern, ac mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dyfarnu £20,000 tuag at gost y cynllun. 

Dywedodd y Cynghorydd Ceri Reeves, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Gymunedau: “Bydd y cynllun hwn yn galluogi bysiau i ddefnyddio New Road unwaith eto, a fydd yn rhoi hwb anferth i gludiant cyhoeddus ac yn annog mwy o bobl i deithio i'r Drenewydd yn Notais ac oddi yno. Mae tua hanner y trigolion sy’n byw yn y Drenewydd yn Notais yn bobl o oed ymddeol, felly bydd croeso i'r newyddion hyn.

“Pe byddai bysiau yn defnyddio llwybr ar hyd New Road byddai hefyd yn gwneud gwahaniaeth i’r 300,000 o ymwelwyr sy’n aros ym Mharc Gwyliau Parkdean bob blwyddyn. Ac, yn ogystal â gwella cysylltiadau trafnidiaeth, gellid cael effaith ganlyniadol o ran ysgogi mwy o fusnesau i agor ar hyd New Road. 

“Er bod y rhwystrau cyflymder wedi ateb diben ers blynyddoedd lawer, mae’n bryd iddynt gael eu moderneiddio.”

Mae'r cynllun New Road yn un o nifer o gynlluniau a gyflwynwyd gan gynghorau tref a chymuned sydd wedi’u cymeradwyo i dderbyn cyllid gan Aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn eu cyfarfod diweddaraf.

Mae’n rhaid i bob un o’r cynghorau tref a chymuned sy’n gysylltiedig gyfrannu hyd at 50 y cant o gostau’r prosiect, ac mae cyfanswm cost amcangyfrifiedig cynllun New Road yn £75,000.

Last Updated: 22/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud