Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Dyfarnu cyllid ar gyfer gwelliannau diogelwch ar y ffyrdd o amgylch Maesteg

22 Mehefin 2016

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi dyfarnu cyllid ar gyfer dau brosiect gwella diogelwch ar y ffyrdd rhwng Llangynwyd a Maesteg, ac ar gyfer ailwampio darn o dir nad yw’n cael ei ddefnyddio yn Y Pîl.

Mae Cyngor Cymunedol Llangynwyd Canol yn cael £7,000 tuag at y gost o £14,000 i osod pedwar arwydd ymwybyddiaeth cyflymder ar hyd yr A4063 drwy Langynwyd a Chwmfelin.

Bydd yr arwyddion sy’n fflachio yn atgoffa gyrwyr i yrru o fewn y terfyn cyflymder 30mya.

Hefyd, dyfernir £20,000 pellach i Gyngor Tref Maesteg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, fel y gellir ymestyn llwybr seiclo Cwm Llynfi o Gwmdu Road ym Maesteg i Gwmfelin.

Bydd y gwelliannau i’r cysylltiad oddi ar y ffordd yn ei wneud yn fwy diogel i gerddwyr a seiclwyr yng Nghwmfelin ac yn y Garth deithio rhwng eu cartrefi a chanol tref Maesteg, a bydd hefyd yn eu cysylltu ag Ysgol Gyfun Maesteg. Bydd cyfanswm cost y cynllun oddeutu £58,000.

Mae’r ddau gynllun diogelwch ar y ffyrdd hyn ymhlith sawl un a gyflwynwyd gan gynghorau tref a chymuned ac a gymeradwywyd ar gyfer cyllid gan Aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn eu cyfarfod diweddaraf.

Dyfarnwyd cyllid i gynlluniau eraill gan gynnwys cynnig Cyngor Cymunedol Y Pîl i adnewyddu Cilgant Pandy yn Y Pîl. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i ddyfarnu £20,000 tuag at y gost o £58,000 i droi man nad yw’n cael ei ddefnyddio yn fan chwarae ac yn barc bywiog.

Tirlunir yr ardal drwy blannu llwyni, coed, blodau a lawntiau. Bydd man chwarae’r plant yn cael ei adfywio, a gosodir rheiliau newydd o’i amgylch. Adeiladir llwybr troed newydd o amgylch y parc a gosodir meinciau newydd hefyd.

Bydd dyfarniad arall yn golygu bod Cyngor Cymunedol Cefn Cribwr yn cael £16,000 tuag at y gost o £32,000 ar gyfer sicrhau safon briffordd fabwysiadwy i Bedford Close yng Nghefn Cribwr.

Mae’n rhaid i bob un o’r cynghorau tref a chymuned sy’n gysylltiedig gyfrannu hyd at 50 y cant o gostau’r prosiect.

Last Updated: 22/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud