Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Canolfan Newydd Dechrau’n Deg yn Garth yn cynnig amrywiaeth o gymorth i deuluoedd lleol

17 Mehefin 2016

Mae’n edrych yn bur debyg y bydd rhaglen Dechrau’n Deg Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr o fudd i gymuned arall eto wedi iddi greu canolfan newydd yng nghanol Garth, Maesteg.

Bydd y ganolfan, sydd wedi’i hadeiladu ar safle Ysgol Gynradd Garth, yn helpu mwy fyth o deuluoedd cymwys i gael gafael ar ystod o wasanaethau, gan gynnwys gofal plant rhan-amser o safon uchel am ddim i blant dwy a thair blwydd oed, gwell gwasanaeth ymwelydd iechyd, cyfle i fynd ar raglenni rhianta a chymorth i ddatblygu iaith gynnar.

Cynhaliwyd Diwrnod Agored yr wythnos ddiwethaf er mwyn i rieni lleol edrych o amgylch y ganolfan, a fydd â’r gallu i ofalu am 12 o blant bob bore o’r wythnos, a 12 arall yn ystod y prynhawn.

Bydd y lleoliad newydd yn gwbl weithredol yn ddiweddarach y flwyddyn hon, ond cyn hynny, gwahoddir rhieni i gael gwybod mwy a chofrestru am leoedd trwy siarad yn gyntaf â’u hymwelydd iechyd.

Gall rhieni hefyd fynd â’u plant i’r ganolfan ac aros gyda nhw i fwynhau sesiynau ‘Aros a Chwarae’. Caiff y sesiynau am ddim, sy’n cynnwys gweithgareddau llawn hwyl a byrbryd, eu cynnal ddwywaith yr wythnos hyd at wyliau’r haf.

Meddai’r Cynghorydd Hailey Townsend, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol Plant a Chydraddoldeb: “Menter a ariennir gan Lywodraeth Cymru yw rhaglen Dechrau’n Deg, sy’n ceisio rhoi cyfleoedd gwell i deuluoedd ar gyfer eu plant.

“Mae ymhell dros 1,000 o blant ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eisoes wedi elwa ar raglen Dechrau’n Deg, ac mae’n hyfryd ei gweld yn ehangu i gymuned leol arall.

“Mae Dechrau’n Deg yn cynnig cymorth eang, a byddwn yn bendant yn argymell unrhyw un sy’n byw mewn ardal Dechrau’n Deg i fynd ar ôl mwy o wybodaeth amdani. O wasanaeth bydwreigiaeth eang i gyngor ar fwydo ar y fron, grwpiau diddyfnu a thylino babanod, mae Dechrau’n Deg yn cynnig cymorth ychwanegol hanfodol i famau cyn ac ar ôl cael baban.

“Ac mae’r cymorth yn parhau wrth i’ch baban dyfu’n blentyn bach, gyda chlybiau poti, gofal plant am ddim a nifer di-ri o wasanaethau eraill ar gael i gynorthwyo’i ddatblygiad fel ei fod yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd ac yn barod ar gyfer yr ysgol.

“Y peth hanfodol am Dechrau’n Deg yw nad yw’n canolbwyntio ar eich plentyn yn unig. Mae’r tîm proffesiynol hefyd yn canolbwyntio arnoch chi a’ch anghenion unigol. Er enghraifft, gall Tîm Cymorth Teulu Dechrau’n Deg ddarparu cyngor ar faterion fel tai, cyllidebu a dyledion.

Ychwanegodd y Cynghorydd Townsend: “Mae bod yn rhiant yn waith anodd, ond mae rhaglen Dechrau’n Deg yma i helpu.”

Mae Dechrau’n Deg yn cynnig gofal plant wedi’i ariannu i bob teulu cymwys o’r tymor ar ôl eu hail ben-blwydd hyd ddiwedd y tymor y maent yn dair oed. Cynigir hyd at 12.5 awr yr wythnos am 39 wythnos y flwyddyn (cyfnod y tymor academaidd).

Mae’r lleoliad Dechrau’n Deg newydd yn Garth yn disgwyl i gael ei gofrestru gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru ar hyn o bryd a gobeithir y bydd yn cynnig gofal plant am ddim o fis Medi 2016 ymlaen i deuluoedd sy’n byw yn yr ardaloedd cod post canlynol: CF34 0HX, CF34 0NJ, CF34 0LW, CF34 0NT, CF34 0EJ, CF34 0EX, CF34 9TG, CF34 0DX, CF34 0DJ, CF34 0NX, CF34 0SJ, CF34 0LP, CF34 0LN, CF34 0HJ, CF34 0PJ, CF34 0PX.

Cynigir Dechrau’n Deg hefyd mewn rhannau o Afon y Felin, Betws, Caerau, Plasnewydd, Sarn, Bracla, Blackmill, Lewistown, Corneli, Y Felin Wyllt a Chefn Glas. Mae Gofal Plant Cymraeg ar gael ym mhob ardal Dechrau’n Deg, mewn partneriaeth â lleoliadau Mudiad Meithrin.

I gael gwybod mwy am Dechrau’n Deg ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ffoniwch Tina Haddon, Rheolwr Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant, ar 01656 815168. Gallwch hefyd gael  gwybod am newyddion, digwyddiadau a gweithgareddau diweddaraf Dechrau’n Deg trwy ‘hoffi’ tudalen ‘Bridgend Flying Start’ ar Facebook.

Last Updated: 17/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud