Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Llyfrgell y Pîl i gynnig cyrsiau creadigol fel gwneud ffilmiau a chynhyrchu cerddoriaeth

13 Mehefin 2016

Mae Llyfrgell y Pîl wedi sicrhau cyfran o £60,000 i gynnig cyrsiau byr mewn pynciau creadigol i bobl ifanc sy’n byw yn yr ardal leol.

Bydd yr arian gan Ymddiriedolaeth Carnegie y DU yn helpu i dalu am y prosiect “Art In-formation” a fydd yn cyflwyno plant yn ei harddegau i bynciau fel gwneud ffilmiau, dylunio gyda chymorth cyfrifiadur ac argraffu 3D, gwneud atodion llwyfan, drymio a chynhyrchu cerddoriaeth.

Bydd y cyrsiau byr yn cael eu cynnal yng Nghanolfan Bywyd y Pîl a’r nod yw helpu i wella iechyd a lles pobl ifanc, a chynyddu eu sgiliau. Bydd y llyfrgell yn cynnig man diogel i ddysgu a bod yn greadigol.

Bydd Harriet Hopkins, Rheolwr Llyfrgell y Pîl yn arwain y prosiect ac fel Partner ‘Library Lab’ Ymddiriedolaeth Carnegie y DU, bydd hefyd yn cael defnyddio rhaglen ddysgu ar-lein newydd a ddatblygwyd gan Sefydliad Bill a Melinda Gates.

Mae mentor wedi ei neilltuo i Harriet sef Matt Little, Cydsylfaenydd Real Ideas Organisation, a chaiff gyfle i gymryd rhan mewn digwyddiadau rhwydweithio a dysgu  gyda’i chyd-bartneriaid ‘Library Lab’ o lyfrgelloedd ledled y DU.

Meddai Harriet: “Mae’n fraint fawr cael fy newis yn Bartner ‘Library Lab’. Mae’r cyfle i rwydweithio a rhannu syniadau â phobl eraill sydd mor angerddol â mi am eu gwasanaethau llyfrgell eisoes yn fuddiol iawn, ac rwy’n teimlo’n gyffrous ynglŷn â’r prosiect yr ydym wedi ei gynllunio ar gyfer y Pîl.

“Mae llawer o blant yn eu harddegau yn meddwl nad yw llyfrgelloedd yn cynnig unrhyw beth iddynt nad ydynt yn gallu ei gael ar eu ffonau symudol, llechen neu gyfrifiadur, ond wrth gwrs, dyw hynny ddim yn wir. Trwy raglen o gyrsiau byr, a phynciau a fydd yn apelio at bobl ifanc, rydym yn gobeithio herio’r syniad hwn a dangos bod llyfrgelloedd yn dal i fod yn fannau perthnasol a gwerth chweil i oedolion ifanc ymweld â nhw.”

Meddai Richard Hughes, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, yr elusen sy’n gweithredu gwasanaethau llyfrgell lleol mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Derbyniodd Ymddiriedolaeth Carnegie y DU dros 70 o geisiadau, felly mae cael ei dewis o blith y fath gystadleuaeth yn gyflawniad gwych i Harriet, Llyfrgell y Pîl a’r gymuned leol. Yn ogystal â gwella’r berthynas rhwng llyfrgelloedd a phobl ifanc, byddwn yn helpu i ddatblygu eu sgiliau digidol, llythrennedd a chyfathrebu, a bydd yr holl bethau hyn yn hanfodol er mwyn iddynt gael gyrfaoedd llwyddiannus yn y dyfodol.”

Mae Library Lab Ymddiriedolaeth Carnegie yn rhaglen tair blynedd (2014-2017) a grëwyd gan sefydliad Ymddiriedolaeth Carnegie y DU i gefnogi a datblygu arloesedd ac arweinyddiaeth yn y sector llyfrgelloedd cyhoeddus. Dyma’r ail rownd, ac yn wir y rownd olaf, o gyllid Library Lab a fydd ar gael gan yr Ymddiriedolaeth.

Meddai Martyn Evans, Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Carnegie y DU: “mae llyfrgelloedd yn gwneud cyfraniad mawr i’n lles ac maent yn ffynonellau hanfodol ar gyfer dysgu a gwybodaeth, a hynny wrth galon ein cymunedau.  Mae hwn yn gyfnod heriol i lyfrgelloedd ac mae arloesedd ac arweinyddiaeth yn allweddol er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i lwyddo.

“Mae’r prosiectau Library Lab buddugol yn dangos y dulliau creadigol y gellir defnyddio adeiladau llyfrgelloedd a datblygu eu gwasanaethau. Rydym wrth ein boddau i fod yn gweithio gyda’r prosiectau hyn ac rydym yn dymuno pob lwc i’n holl Bartneriaid wrth iddynt roi eu mentrau ar waith.”

Last Updated: 13/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud