Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynlluniau i ddefnyddio dŵr sydd wedi llenwi pyllau glo Cwm Llynfi i ddarparu tanwydd i 1,000 o gartrefi

13 Mehefin 2016

Mae cynlluniau uchelgeisiol yn cael eu datblygu i sefydlu dau brosiect ynni adnewyddadwy a fyddai’n gostwng biliau i filoedd o gartrefi ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Yng Nghwm Llynfi Uchaf, mae potensial i gymryd gwres o ddŵr tanddaearol yn yr hen byllau glo i ddarparu ynni i bron i 1,000 o gartrefi, ac mae prosiect arall yn canolbwyntio ar greu ‘rhwydwaith gwres’ cyfoes a fyddai yn y pen draw yn disodli boeleri nwy mewn hyd at 10,000 o dai ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Byddai’r ddau gynllun yn gwneud Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn un o’r awdurdodau lleol carbon isel arweiniol yn y DU, trwy leihau allyriadau o nwyon tŷ gwydr, a byddai’n sbardun hefyd i gyfleoedd newydd ar gyfer swyddi a hyfforddiant.

Yng Nghwm Llynfi, mae hen byllau glo yn cynnig ffynhonnell geothermol o ynni gan eu bod wedi llenwi â dŵr sydd â thymheredd cyfartalog o ryw 10 i 14 Gradd Celsius.

Y syniad yw pwmpio’r dŵr o’r pyllau glo a’i gludo trwy rwydwaith o bibellau i gartrefi trigolion lle byddai’r gwres yn cael ei dynnu allan a’i basio trwy bwmp gwres, a fyddai’n darparu gwres gan ddefnyddio system rheiddiaduron y cartref.  Ni fyddai dŵr y pwll glo, ar unrhyw adeg, yn mynd i mewn i gartrefi’r trigolion. 

Y syniad y tu ôl i Rwydwaith Gwres Tref Pen-y-bont ar Ogwr yw defnyddio gwres gwastraff (ar ffurf stêm) o Bwerdy Biomas arfaethedig Cwm Llynfi a’i ddefnyddio fel ffynhonnell ynni i gymunedau ym Mracla, Y Felin Wyllt a Llidiard.

Ym mis Mawrth, roedd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn un o 24 o awdurdodau lleol - a’r unig un yng Nghymru - i rannu grant o £1.5 miliwn gan yr Adran Ynni a Newid Hinsawdd i ddatblygu rhwydweithiau gwres carbon isel newydd.

Derbyniodd y cyngor £67,000, a chyflwynwyd adroddiad ar gynnydd y prosiect i Aelodau Cabinet y cyngor yr wythnos hon.

Meddai’r Cynghorydd Mel Nott OBE, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae’n gyffrous ein bod yn ymchwilio i ba mor ymarferol yn dechnegol ac yn ariannol y byddai defnyddio’r adnodd ynni lleol hwn i ddarparu gwres fforddiadwy i gartrefi ac adeiladau yn y fwrdeistref sirol.

“Rydym yn falch o fod ymhlith y rhai hynny sy’n profi pa mor ymarferol fyddai defnyddio’r ffynonellau gwres carbon isel hyn ar raddfa fawr ac rydym yn datblygu model buddsoddi a allai gael ei gyflwyno yng ngweddill y DU.

“Rydym yn arwain y prosiect cyffrous hwn, ond yn amlwg nid oes gennym ni, fel awdurdod lleol, y cyllid angenrheidiol i weithredu’r hyn sy’n cael ei gynnig ar ein pennau ein hunain,  felly rydym yn awyddus i gynnwys partneriaid ychwanegol yn y fenter hon.

“Felly, tra bod yr astudiaethau ymarferoldeb yn parhau, cam nesaf pwysig fydd creu ‘Cyfrwng at Ddibenion Arbennig’ a fyddai’n gweithredu fel strwythur i reoli’r cynlluniau a byddai partneriaid eraill yn gallu defnyddio’r cyfrwng i weithio gyda’r cyngor i ddarparu’r cynlluniau yn llwyddiannus.”

Credir bod gan rwydweithiau gwres y potensial i gyflenwi gwres i rhwng 14 y cant a 43 y cant o adeiladau’r DU erbyn 2050. Mae’r Adran Ynni a Newid Hinsawdd wedi bod yn darparu cyllid grant ac arweiniad arbenigol i gefnogi 190 o brosiectau rhwydwaith gwres ers 2013.

Last Updated: 13/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud