Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Town centre streets web

Ceisio barn y cyhoedd am draffig yng nghanol y dref

13 Mehefin 2016

Gofynnir i drigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr leisio’u barn am ba un a ydynt yn dymuno gweld traffig yn dychwelyd i rai o’r strydoedd yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr sydd ar hyn o bryd wedi’u neilltuo i gerddwyr yn unig.

Ar ôl ystyried adroddiad a gynhyrchwyd gan arbenigwyr annibynnol, mae Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cytuno i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus.

Roedd yr adroddiad yn canolbwyntio ar greu ‘porth’ ychwanegol i mewn i ganol y dref ar hyd Stryd  y Frenhines (o’i chyffordd â Stryd y Dŵr / Y Rhiw), Dunraven Place a Stryd y Farchnad (hyd at ei chyffordd â Heol Quarella).

Comisiynwyd yr adroddiad yn sgil ceisiadau gan fusnesau lleol a sefydliadau eraill yn gofyn i’r cyngor ystyried pa una fyddai modd ailgyflwyno elfen o fynediad i gerbydau mewn ffordd ddiogel.

Cafodd ystod o ffactorau eu hystyried fel rhan o’r adroddiad, gan gynnwys data ar wrthdrawiadau cyn ac ar ôl neilltuo strydoedd i gerddwyr yn unig, asesiadau risg, anghenion penodol gwahanol fathau o gerddwyr a defnyddwyr ffordd, pa fath o newidiadau y gallai fod eu hangen ar gyfer parcio a chilfannau llwytho, arwyddion a llinellau ffordd, croesfannau i gerddwyr, pa un a oedd cyllid addas ar gael i wneud y gwaith a mwy.

Yn awr, mae’r Cabinet wedi cytuno i geisio barn trigolion o ran a fyddent yn hoffi gweld traffig yn cael mynediad rhannol i’r strydoedd unwaith eto, a pha ddewis y byddai’n well ganddynt ei weld yn cael ei ddefnyddio ar gyfer cyflawni hyn.

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet dros Adfywio a Datblygu Economaidd: “Neilltuwyd strydoedd i gerddwyr yn unig yn wreiddiol er mwyn mynd i’r afael â nifer o broblemau yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr ac er mwyn helpu i greu amgylchedd siopa mwy diogel a dymunol, ac mae hyn wedi’i gyflawni.

“Ond yn sgil materion fel poblogrwydd cynyddol y rhyngrwyd a’r dirwasgiad parhaus, mae patrymau siopa wedi newid yn sylweddol erbyn hyn, ac mae nifer o’r siopau a oedd mor gyfarwydd ar y stryd fawr yn ddim mwy nag atgof bellach.

“Rydym eisiau ymgynghori â phobl leol a gweld faint o gefnogaeth a allai fod dros ganiatáu i draffig ddychwelyd i ran o ganol y dref ac ail-greu’r ‘porth’ llwyddiannus a welir ar hyd Stryd Nolton.

“Ar ôl i ni wneud hyn, gallwn benderfynu a oes angen i ni fynd ati’n ddifrifol i chwilio am y ffordd orau o ymgymryd â’r gwaith hwn.

“Yn dibynnu ar ganlyniad yr ymgynghoriad, byddai angen dilyn proses statudol i ddiwygio Gorchymyn Traffig presennol canol y dref, a byddai angen dod o hyd i gyllid allanol ar gyfer y gwaith ac unrhyw addasiadau a allai fod eu hangen.

“Mae’n bwysig sylweddoli y bydd yn cymryd amser i gynnal y broses o’r dechrau i’r diwedd, ac nid oes y fath beth â dewis rhad pan ddaw hi i wneud rhywbeth fel hyn.

“Gallai’r gwaith ffisegol yn unig gostio unrhyw beth rhwng chwarter miliwn a miliwn o bunnoedd, a bydd yn rhaid i ni hefyd ystyried pethau fel costau cyfreithiol.

“Mae manteision ac anfanteision i bob dewis sydd ar gael i ni, ac mae angen ystyried pob un yn ofalus. Dyna pam ei fod yn bwysig bod cymaint â phosibl o bobl yn cymryd rhan yn yr ymgynghoriad ac yn helpu’r cyngor i ddod i benderfyniad deallus a chytbwys.”

Mae’r adroddiad annibynnol yn cynnig y dewisiadau canlynol ar gyfer nodi’n glir y llwybr y bydd traffig yn ei ddilyn ar hyd Stryd y Frenhines, Dunraven Place a Stryd y Farchnad, gan gynnal diogelwch cerddwyr.

Mae pob un o’r dewisiadau’n cynnwys darparu dwy groesfan i gerddwyr, cyfyngiad cyflymder gorfodol o 20mya a’r posibilrwydd o elfennau ychwanegol fel stribedi i ddynodi ymyl y ffordd (rumble strips), arwynebau lliw a gwneud y lôn gerbydau yn gulach:

Dewis un: Arwyddion a marciau ffordd (cost fras: £247,000)
Byddai’r dewis hwn yn cynnwys codi arwyddion ar hyd y llwybr traffig, diwygio’r marciau ffordd a gosod twmpathau cyflymder. Dyma’r dewis rhataf, ond mae’n bosibl y gallai pobl â nam ar eu golwg ei chael hi’n anodd gweld y marciau a’r arwyddion.

Dewis dau: Palmentydd botymog (cost fras: £349,000)
Byddai’r dewis hwn yn cynnwys gosod palmentydd botymog – h.y. arwyneb â gwead gwrymiog y gellir ei deimlo dan draed – bob ochr i’r llwybr traffig. Byddai’r dewis hwn yn fanteisiol i bobl â nam ar eu golwg, ond ni fyddai’n atal cerbydau rhag mynd i mewn i’r ardal i gerddwyr yn unig. Gallai hefyd fod yn broblem i rieni â phramiau a defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Dewis tri: Bolardiau a dodrefn stryd (cost fras: £552,000)
Byddai’r dewis hwn yn cynnwys marcio ymyl y lôn cerbydau yn glir â bolardiau a / neu ddodrefn stryd. Byddai’r cyfuniad hwn yn ddymunol i’r llygad ac yn atal cerbydau rhag mynd i ardaloedd i sydd wedi’u neilltuo i gerddwyr yn unig, ond gallai fod yn broblem i gerddwyr â nam ar eu golwg.

Dewis pedwar: Cyrbiau uwch, arwyddion a marciau ffordd (cost fras: £855,000)
Byddai’r dewis hwn yn codi lefel y cyrbiau bob ochr i’r llwybr traffig 60mm. Er bod hyn yn ddefnyddiol i gerddwyr â nam ar eu golwg, gallai hefyd gynyddu’r perygl o faglu a’i gwneud hi’n anodd i rieni â chadeiriau gwthio a defnyddwyr cadeiriau olwyn.

Bydd rhagor o fanylion am yr ymgynghoriad a sut i gymryd rhan yn cael eu cyhoeddi’n fuan.

Last Updated: 15/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud