Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cropped Cgi

Cyllid gan y cawr Technoleg, CGI, yn helpu merched i fod yn fwy heini

Mae’r Rhwydwaith Merched, sef grŵp a sefydlwyd gan Adran Pobl Ifanc Heini (AYPD) Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, yn dathlu ar ôl sicrhau cymorth a chyllid gan gwmni gwasanaethau TG CGI er mwyn parhau i helpu i annog merched ifanc i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Mae’r Rhwydwaith Merched yn cynnwys disgyblion o ysgolion uwchradd ledled y fwrdeistref sirol. Ers ei sefydlu yn 2012, mae wedi gweithio gydag amryw bartneriaid i fynd i’r afael â materion megis diffyg hunan-barch a hunanhyder ymysg merched ifanc ac i annog ffordd o fyw iachus ac egnïol. 

Mae AYPD y cyngor hefyd wedi cydgysylltu amryw raglenni hyfforddi ar gyfer y merched ifanc yn y rhwydwaith i wella eu sgiliau a’u hunanddatblygiad, gan gynnig profiad a gwybodaeth a fydd o ddefnydd iddynt pan fyddant yn gadael addysg ac yn chwilio am waith.

Dewiswyd pedair merch a ddilynodd yr hyfforddiant hwn i wneud cyflwyniad yn ceisio cyllid ym mhencadlys CGI y DU yn Llundain. Ymunodd Rebecca Green, o Ysgol Gyfun Porthcawl â Gerianne Svenson, Angharad Stokes a Megan Curling, disgyblion o Faesteg, i roi cyflwyniad yn egluro’r prosiect, y canlyniadau a gafwyd hyd yn hyn a’r cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Cefnogwyd y Rhwydwaith Merched gan Gadeirydd Cymru Gemau'r Gymanwlad, Helen Phillips, a drefnodd i’r merched gyfarfod â’r cwmni. Gan sôn am yr ymweliad, meddai Helen: “Mae CGI yn falch o noddi Tîm Cymru ar gyfer Gemau’r Gymanwlad ac mae eu cefnogaeth yn amhrisiadwy i ni. Rydym yn cydnabod bod gan CGI a’u haelodau gysylltiad cryf â’r gymuned ac roeddwn yn teimlo y byddai cyfarfod o fudd i’r naill a’r llall.

“Roeddwn wrth fy modd i allu trefnu cyfle i’r merched wneud cais am gyllid. Roedd eu hangerdd a’u brwdfrydedd ynglŷn â’r prosiect, ynghyd â’u proffesiynoldeb wrth wneud y cyflwyniad, wedi creu cryn argraff ar y panel. Roeddwn yn hynod falch ohonyn nhw.”

Ychwanegodd Janine Bailey, Is-lywydd CGI dros Farchnata a Chyfathrebu yn y DU, a oedd yn aelod o’r panel ar y diwrnod, “Gwelodd CGI fod hwn yn brosiect cymunedol rhagorol a arweinir gan ddisgyblion, a gyflwynir gan ddisgyblion ac a wneir er budd disgyblion, ac rydym wrth ein boddau i’w noddi a helpu’r merched i rannu’r neges.

“Mae’r prosiect yn cydblethu â’n hymrwymiad ni’n hunain i wella iechyd a lles ein gweithwyr, a gwella cydraddoldeb rhwng y rhywiau ar bob lefel. Rydym hefyd yn gweld bod potensial i’r prosiect hwn gael effaith ar deulu a ffrindiau ein gweithwyr ni yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr.”

Meddai Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Huw David: “Sefydlwyd y Rhwydwaith Merched bedair blynedd yn ôl i hyrwyddo gweithgarwch corfforol i ferched ifanc ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac rydym wrth ein boddau bod y nifer sy’n cymryd rhan wedi cynyddu o ganlyniad iddo.

“Drwy waith ymchwil a chydweithio â phartneriaid, rydym wedi gallu datblygu’r rhaglen fwy fyth er mwyn cynnig hyfforddiant a phrofiadau i’r merched sy’n fodd iddynt ennill sgiliau hanfodol, rhinweddau arwain a hyder.

“Rydym yn hynod falch o’r merched. Drwy wirfoddoli eu hamser a thrwy eu cyfraniad gwerthfawr, maent wedi sicrhau bod y rhaglen yn llwyddiant. Llongyfarchiadau mawr i bawb sydd wedi bod yn rhan ohoni.”

CGI yw partner swyddogol Integreiddio Systemau, BPS a Chyflenwi TG Allanol Tîm Cymru ar gyfer Gemau’r Gymanwlad 2018 yn y Traeth Aur, Awstralia. Mae’r nawdd hwn yn ategu’r gefnogaeth a’r ymrwymiad a ddarperir gan CGI i annog doniau chwaraeon ar bob lefel.

I gael gwybod mwy am y Rhwydwaith Merched, cysylltwch ag AYPD y cyngor ar 01656 815223 neu anfonwch e-bost at aypd@bridgend.gov.uk

 

Last Updated: 07/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud