Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y paratoadau terfynol i agor maes parcio aml-lawr newydd y Rhiw yn cychwyn

23 Medi 2016

Mae’r gwaith ym maes parcio aml-lawr newydd sbon y Rhiw yng nghanol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn tynnu at y terfyn, a bwriedir ei agor yn ystod hydref 2016.

Bydd Rhiw Hill ar gau i draffig rhwng 26 Medi a 23 Hydref er mwyn galluogi Kier Construction i ymdrin â seilwaith y safle yn ddiogel. Mae hyn yn cynnwys symud craen tŵr, ailosod y palmant, gosod meinciau a gwneud paratoadau ar gyfer coed ac ailsefydlu’r lleoedd llwytho/parcio i’r anabl.

Bydd Water Street yn parhau ar agor er mwyn galluogi traffig i gyrraedd canol y dref neu i ddanfon nwyddau i Ganolfan Siopa y Rhiw a Marchnad Dan Do Pen-y-bont ar Ogwr. Bydd yn dal ar agor i gerddwyr, ond effeithir arnynt dros dro arno yn ystod symud y craen tŵr.

Mae agor y maes parcio wedi’i flaenoriaethu fel y gellir cynnig 242 o leoedd parcio cyn cyfnod prysur y Nadolig. Pan fydd wedi’i orffen, bydd yn cynnwys lifft i gwsmeriaid, lleoedd parcio pwrpasol i bobl anabl, a chroesfan i gerddwyr ar y lefel gwaelod i roi mynediad hwylus i’r farchnad gerllaw a’r siopau yng nghanol y dref, dewisiadau talu am barcio hyblyg a mesurau diogelwch modern gan gynnwys CCTV a gwell goleuadau.

Ar yr un pryd, bydd gwaith yn parhau ar greu 28 o fflatiau modern â lleoedd parcio ar wahân yn y Rhiw. Mae’r rhain wedi’u bwriadu ar gyfer pobl ar incwm isel sy’n gweithio yng nghanol y dref neu yn agos i ganol y dref, neu sy’n cymudo ac angen bod yn nes at gysylltiadau trafnidiaeth hanfodol megis gorsafoedd bws a rheilffordd y dref.

Mae uned fasnachol sy’n addas i fusnes newydd hefyd yn cael ei datblygu yn rhan o’r prosiect.

Mae prosiect uchelgeisiol gwerth £9 miliwn y Rhiw wedi ei ariannu gan Lywodraeth Cymru, Grŵp Tai Coastal a Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac mae’n rhan o’r rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid.

Ei fwriad yw creu cymuned o bobl sy’n byw yng nghanol y dref a fydd yn defnyddio siopau lleol, yn rhoi hwb i fasnach ac yn helpu i gefnogi’r economi fin nos.

Bwriedir agor y maes parcio yn ystod hydref 2016, a disgwylir i’r gwaith ar y fflatiau a’r uned fasnachol ddod i ben erbyn diwedd mis Mawrth 2017.

Last Updated: 26/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud