Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mae’n rhaid i landlordiaid ac asiantau gydymffurfio â’r cyfreithiau Rhentu Doeth Cymru newydd erbyn 23 Tachwedd

16 Medi 2016

Mae’n rhaid i unrhyw un sy’n rhentu eiddo ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gydymffurfio â deddfwriaeth newydd sy’n dod i rym ledled Cymru ym mis Tachwedd.

Erbyn 23 Tachwedd 2016, mae’n rhaid i bob landlord gofrestru ei hun a’i eiddo a bydd angen trwydded ar bob asiant ac unrhyw landlord sy’n hunanreoli ei eiddo.

Gellir gwneud ceisiadau ar-lein yn www.rentsmart.gov.wales neu drwy ffonio llinell gymorth Rhentu Doeth Cymru ar 03000 133344.

Dim ond 15 munud mae’r broses gofrestru ar-lein yn ei chymryd i’w chwblhau, ond gall cais am drwydded gymryd hyd at wyth wythnos i’w brosesu, felly anogir ymgeiswyr i weithredu’n gyflym a pheidio â gadael pethau tan y funud olaf.

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, gan gynrychioli’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, sy’n cynnwys Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg: “Cyhoeddwyd yr ymrwymiadau cyfreithiol newydd hyn ar gyfer landlordiaid ac asiantau am y tro cyntaf bron i 12 mis yn ôl, ond hyd yn hyn mae llai nag 20 y cant o landlordiaid ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru.

“Mae’r dyddiad cau ar gyfer cydymffurfio yn prysur agosáu erbyn hyn ac mae’r neges i landlordiaid yn glir – os ydych chi’n rhentu eiddo yng Nghymru mae’n rhaid i chi ddeall y gyfraith a’r hyn y mae’n ei olygu i chi.”

Nod y ddeddfwriaeth newydd, a gyflwynwyd gan Ddeddf Tai (Cymru) 2014 yw codi safonau yn y sector rhentu preifat trwy helpu i atal landlordiaid ac asiantau twyllodrus, a throseddol hyd yn oed, rhag ymwneud â rheoli a gosod eiddo.

Er mwyn i landlordiaid ac asiantau gael eu trwyddedu, mae’n rhaid iddynt fod wedi eu hystyried yn addas ac yn briodol, ac wedi dilyn hyfforddiant i sicrhau eu bod yn deall eu cyfrifoldebau, ac mae’n amod parhaus iddynt gydymffurfio â’r cod ymarfer rheoli a gosod a gymeradwywyd gan Lywodraeth Cymru.

Ychwanegodd y Cynghorydd Smith: “Bydd cyfreithiau Rhentu Doeth Cymru yn helpu i ddiogelu tenantiaid ac yn cefnogi landlordiaid ac asiantau da. Bydd unrhyw un nad yw wedi cofrestru neu ei drwyddedu erbyn 23 Tachwedd yn agored i gamau ffurfiol yn ei erbyn a allai gynnwys hysbysiad cosb benodedig o hyd at £250 neu, mewn rhai achosion, erlyn.”

Y gost i landlord gofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru ar-lein yw £33.50, a cheir cofrestru sawl eiddo mewn un cais. Fodd bynnag, mae angen cofrestriadau ar wahân os ydynt hefyd yn rhan o unrhyw drefniadau cydberchnogaeth neu berchnogaeth cwmni.

Mae angen i landlordiaid sy’n ymwneud â thasgau gosod a rheoli wneud cais am drwydded, a’r gost yw £144 pan wneir hynny ar-lein. Bydd y drwydded yn ddilys am bum mlynedd a bydd ffioedd ychwanegol hefyd ar gyfer cyrsiau hyfforddi.

Mae costau trwyddedau asiant yn amrywio gan ddibynnu ar nifer yr eiddo sydd ym mhortffolio’r asiant.

I gael y wybodaeth lawn, ac i wneud cais ar-lein, ewch i www.rentsmart.gov.wales neu ffoniwch 03000 133344. Bydd rhagor o wybodaeth a chyngor hefyd ar gael yn Fforwm Landlordiaid Pen-y-bont ar Ogwr, a gynhelir am 6pm ddydd Mercher 19 Hydref yng Nghlwb Rygbi Pen-y-bont ar Ogwr.

Last Updated: 16/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud