Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

A allwch chi gael y gofal plant sydd ei angen arnoch?

09 Medi 2016

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn gwahodd rhieni a gofalwyr i nodi eu sylwadau am y materion gofal plant sydd bwysicaf iddynt hwy trwy lenwi arolwg ar-lein.

Meddai’r Cynghorydd Hailey Townsend, Aelod Cabinet y cyngor dros Wasanaethau Cymdeithasol Plant a Chydraddoldeb: “Byddem yn falch o glywed barn pobl ar ba mor addas yw gofal plant yn lleol er mwyn ein helpu i ddod o hyd i unrhyw fylchau yn y ddarpariaeth.

“Mae gofal plant yn fater mor hanfodol i gymaint o bobl leol, ac rydym ni yn awyddus i wybod a yw’r gofal plant sydd ar gael ledled y fwrdeistref sirol ar hyn o bryd yn ddigonol ac yn ateb galwadau bywyd modern.

“Er enghraifft, a yw’n hawdd dod o hyd i ofal plant sy’n cyd-fynd â’ch oriau gwaith neu eich astudiaethau chi? A oedd hi’n fwy anodd yn ystod gwyliau’r haf pan oedd y plant gartref, neu, gan eu bod wedi dychwelyd i’r ysgol erbyn hyn, a yw’n anodd dod o hyd i’r gofal cofleidiol sydd ei angen arnoch?

“A oes digon o ddarpariaeth gofal plant mewn lleoliadau sy’n addas i chi, ar yr amserau yr ydych chi eu hangen, a hynny am bris derbyniol?

“Rydym eisiau clywed am yr holl ffactorau sy’n bwysig. Yn ogystal â gwahodd barn rhieni a gofalwyr sydd eisoes yn defnyddio rhyw fath o ofal plant, hoffem hefyd glywed gan y rhai sy’n disgwyl babi ac yn dechrau cynllunio eu trefniadau gofal plant.”

Gellir llenwi’r ffurflen ymgynghori ar-lein, a fydd ar agor tan 15 Tachwedd, yn /ymgynghori.aspx.

Bydd pawb a fydd yn llenwi arolwg ‘Digonolrwydd Gofal Plant’ y cyngor yn cael eu cynnwys mewn cystadleuaeth i ennill tocyn teulu (dau oedolyn a dau blentyn) i weld pantomeim Jack and the Beanstalk ym Mhafiliwn y Grand ym Mhorthcawl ddydd Sadwrn 10 Rhagfyr (telerau ac amodau yn berthnasol).


Last Updated: 12/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud