Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Empty nest fostering web (1)

Rhieni plant sydd wedi gadael y nyth yn ofalwyr maeth delfrydol!

05 Medi 2016

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn apelio i rieni plant sydd wedi gadael cartref i ystyried dod yn ofalwyr maeth.

Ar yr adeg hon o’r flwyddyn, pan fo canlyniadau Safon Uwch wedi’u cyhoeddi a phan fo plant yn cymryd eu camau cyntaf tuag at annibyniaeth yn y brifysgol, efallai fod llawer o rieni yn digalonni wrth feddwl am y tawelwch anniddig yn y tŷ.

Am 18 mlynedd neu fwy, mae rhieni wedi byw mewn cartrefi prysur, felly gall dychmygu cartref teuluol yn wag ac yn dawel fod yn anghysurus. Dyma pryd y mae Syndrom Nyth Gwag yn cychwyn, gan ofyn y cwestiwn – sut all rhieni ail-lenwi’r nyth?

Mae maethu yn gyfle delfrydol i rieni sydd yn y sefyllfa hon. Mae cynnig cartref i blentyn yn weithred anhunanol mewn sawl ffordd, ond gall hefyd roi llawer o foddhad a chyflawniad i rieni pan fo’u plant eu hunain wedi gadael y nyth.

Gall gofalwyr maeth droi ‘syndrom nyth gwag’ yn brofiad cadarnhaol a gwneud gwahaniaeth enfawr i fywyd person ifanc.

Meddai’r Cynghorydd Hailey Townsend, Aelod Cabinet y Cyngor dros Wasanaethau Plant a Chydraddoldeb: “Rydym yn dod i dymor pan fydd miloedd i blant yn gadael y cartref teuluol ac yn trosglwyddo i fywyd prifysgol. Mae’n amserol, felly, i nodi ar adeg pan fydd cymaint o gartrefi yn dod yn ‘wag’, bod angen taer ar filoedd o blant am gartref cariadus.

“Mae angen cydnerthedd, amynedd a dealltwriaeth i ddod yn ofalwr maeth, ac mae gan rieni pobl ifanc yn eu harddegau hwyr ddigonedd o’r rhinweddau hyn, ynghyd â phrofiad helaeth o fywyd.

“Er bod rhai rhieni yn credu bod yr adeg pan fydd eu plant yn gadael y cartref yn rhoi rhyddid iddyn nhw, mae llawer yn ei chael hi’n anodd bod heb blant sydd ag angen gofal yn y cartref ac yn ei chael hi’n anodd addasu i gartref gwag - dyma pam yr ydym yn annog pobl i ystyried maethu.

“Yn y pen draw, mae rhieni y mae eu plant wedi gadael y cartref yn ddelfrydol ar gyfer maethu oherwydd bod ganddyn nhw'r sgiliau amhrisiadwy eisoes i fod yn rhiant, sydd yn gallu gwneud gwahaniaeth i blant sy’n agored i niwed.”

Mae oddeutu 30,000 o blant yn dod i’r system ofal bob blwyddyn, a byddai rhoi cymorth dyddiol i blentyn neu berson ifanc sy’n agored i niwed yn helpu i roi cyfle iddo gael bywyd gwell.

Mae angen tua 500 o ofalwyr maeth newydd ledled Cymru yn 2016, i sicrhau bod plant a phobl ifanc yn cael cartref lle y diwellir eu hanghenion, ac mae Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr yn awyddus i glywed gan rieni profiadol a allai gynnig cartref cariadus i berson ifanc mewn angen.

Ychwanegodd y Cynghorydd Hailey Townsend: “Yn rhan o’n hymgyrch nyth gwag, mae staff y cyngor yn ymweld ag amryw o leoliadau ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ym mis Medi i roi gwybodaeth am faethu. Os ydych yn credu mai dyma’r adeg iawn ac os oes gennych ddiddordeb mewn cael gwybod rhagor, ewch i’r wefan faethu am fanylion llawn am y sioe deithiol fach.”

Mae cymorth i ofalwyr maeth yn cynnwys: hyfforddiant, lwfans ariannol, cymorth helaeth a chysylltiad â gofalwyr maeth eraill – gan gynnwys grwpiau cymorth.

Os ydych chi’n meddwl y gallai eich nyth gwag chi ddod yn gartref cariadus i blant, ewch i www.bridgendfostercare.wales/emptynesters i gael gwybod rhagor, neu cysylltwch â’r tîm maethu ar (01656) 642674.

Last Updated: 05/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud