Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Swyddfeydd Dinesig ‘ar agor fel arfer’ wrth i waith atgyweirio hanfodol ddechrau

02 Medi 2016

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn sicrhau trigolion y bydd yr adeilad a’r Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid yn parhau i fod ar agor fel arfer yn ystod cyfnod o waith atgyweirio. Mae’r gwaith atgyweirio hwn yn rhan o brosiect newydd a fydd yn sicrhau y gellir defnyddio’r Swyddfeydd Dinesig yn Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr am 30 mlynedd arall a darparu lle ar gyfer 800 o weithwyr.

Bydd y prosiect yn cynnwys codi sgaffaldiau ar wahanol rannau o’r adeilad er mwyn tynnu’r to presennol sy’n gollwng dŵr yn helaeth a gosod to newydd ynghyd â system ynni solar newydd. Ar yr un pryd, gosodir ffenestri effeithlon o ran ynni, a chaiff y gwaith cerrig ar y tu allan ei ail-selio er mwyn gwarchod yr adeilad ymhellach.

Mae’r gwaith yn hanfodol i sicrhau  bod yr adeiledd yn parhau i fod yn gadarn ac yn ddiogel am o leiaf tri degawd arall.

Mae hyn yn rhan o fenter y cyngor sydd â’r nod o gyflawni arbedion gwerth miliynau o bunnoedd drwy leihau’r nifer o swyddfeydd a depos y mae eu hangen, symleiddio strwythur y cyngor, cael gwared ar yr hen safle Sunnyside ac adleoli 250 o aelodau staff o’i safle yn Ravens Court fel gellir prydlesu’r adeilad i ddenu busnesau newydd i ganol y dref.

Er mwyn achosi cyn lleied o anghyfleustra ag sy’n bosibl, cynhelir y prosiect hefyd yr un pryd â gwaith yn Stryd yr Angel a fydd yn ymestyn y llwybr seiclo a cherdded o Raven’s Court draw at Bont Stryd y Dŵr ac i ganol y dref.

Meddai Arweinydd y Cyngor, Mel Nott OBE: “Mae’r gwaith hwn yn hanfodol os yw’r Swyddfeydd Dinesig am barhau i gael eu defnyddio am y 30 mlynedd nesaf, a bydd yn galluogi i hyd at 800 o aelodau staff weithio yn yr adeilad.

“Cartref cyngor Bro Ogwr oedd y Swyddfeydd Dinesig yn wreiddiol, sef yr awdurdod lleol cyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, ac os na fyddwn yn ymgymryd â’r gwaith hwn nawr, byddwn mewn sefyllfa yn y pen draw lle byddwn yn gorfod ystyried dymchwel yr adeilad ac adeiladu swyddfeydd newydd i’r cyngor.

“Rydym yn manteisio ar y cyfle hwn i ymgorffori mesurau newydd o ran defnyddio ynni yn effeithlon a fydd yn arbed arian yn y tymor hir, yn ogystal â chyfrannu at weithrediad effeithiol yr adeilad a chael llai o effaith ar yr amgylchedd.

“Yn anffodus, ni ellir cyflawni dim o hyn heb achosi rhywfaint o anghyfleustra anochel tra bod y gwaith yn cael ei wneud, felly dylai ymwelwyr ddisgwyl tarfu o ran sŵn, ac arwyddion yn dangos mynediadau gwahanol i’r adeilad dros dro yn ystod cyfnodau penodol o’r prosiect.

“Efallai na fydd y lleoedd parcio i’r anabl y tu allan i’r Swyddfeydd Dinesig ar gael dros dro yn ystod cyfnodau penodol o’r gwaith, ond rydym yn amserlennu’r cyfnodau hyn i gyd-fynd â chyfnodau lle bydd lleoedd parcio i’r anabl pwrpasol ar gael ym maes parcio aml-lawr y Rhiw gerllaw.

“Byddwn ar yr un pryd yn cadw lle parcio i’r anabl y tu ôl i’r Swyddfeydd Dinesig i’w ddefnyddio wrth wneud cais am Fathodyn Glas.

“Gwneir pob ymdrech i achosi cyn lleied o anhawster a tharfu ag sy’n bosibl yn ystod y prosiect hwn, a gall y trigolion fod yn sicr y bydd y Swyddfeydd Dinesig yn parhau i fod ar agor fel arfer drwy gydol y gwaith atgyweirio.”

Last Updated: 14/09/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud