Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Aohlc Excellence Wales Awards 2016

Y Cyngor yn cael ei wobrwyo am wasanaethau cyfeillgar i bobl fyddar am yr ail flwyddyn yn olynol

Unwaith eto, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi derbyn gwobr gwychder gan Action on Hearing Loss Cymru i gydnabod y gwasanaethau y mae’n eu darparu i bobl sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw.

Cynhaliodd yr elusen, sef yr RNID gynt, ei hail ddigwyddiad Gwobrau Gwychder Cymru yng Ngwesty’r Marriott, Caerdydd yn ddiweddar. Roedd deg sefydliad ar y rhestr fer ar gyfer y gwobrau. Western Power oedd yr enillydd cyffredinol ac enillodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chynulliad Cenedlaethol Cymru wobrau Gwychder Cymru 2016. Cyflwynwyd gwobr cydnabyddiaeth arbennig i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a chipiwyd Gwobr Dewis y Bobl gan RNIB Cymru.

Ar ôl ennill gwobr Aur yng Ngwobrau Gwychder Cymru 2015 y llynedd, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau yn un o’r sefydliadau gorau yng Nghymru o ran gwasanaethau i bobl fyddar neu bobl drwm eu clyw ac mae wedi’i ganmol am fod ar flaen y gad. Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yw’r cyngor cyntaf yng Nghymru i’w achredu â siarter ‘Yn Uwch na Geiriau’ Action on Hearing Loss a hefyd y cyntaf i’w gydnabod gan Gymdeithas Pobl Fyddar Prydain â thystysgrif am weithio tuag at gyflawni Siarter Iaith Arwyddion Prydain.

Mae’r cyngor hefyd yn darparu hyfforddiant rheolaidd i’r staff ar ymwybyddiaeth o fod yn fyddar, yn hyrwyddo ymgysylltiad rhagorol â defnyddwyr Iaith Arwyddion Prydain (BSL) lleol ac yn mynd ati’n rhagweithiol i sicrhau bod technoleg gynorthwyol fel dolenni sain yn gweithio’n gywir.

Meddai Richard Williams, Cyfarwyddwr Action on Hearing Loss Cymru: “Roedd gan y panel beirniadu y dasg anodd iawn o ddewis yr enillwyr o blith rhestr fer drawiadol, ond rwy’n credu eu bod nhw wedi gwneud eu gwaith yn wych. Mae ymdrechion Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn profi y gall newidiadau syml ei gwneud hi’n haws i bobl fyddar fyw eu bywydau bob dydd.

“Rwy’n gobeithio bod sefydliadau ledled Cymru yn cael eu hysbrydoli gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac yn dechrau meddwl am y newidiadau y gallant eu gwneud i sicrhau bod eu gwasanaethau’n hygyrch i’r un o bob chwe unigolyn sy’n fyddar neu’n drwm eu clyw. Rydym yn edrych ymlaen at wobrau’r flwyddyn nesaf yn barod ac yn gobeithio y byddwn yn gweld mwy fyth o sefydliadau o Gymru yn enwebu eu hunain am Wobr Gwychder.”

Meddai Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chydraddoldeb Plant, y Cynghorydd Hailey Townsend: “Rydym yn falch iawn o dderbyn gwobr gan Action on Hearing Loss Cymru am yr ail flwyddyn yn olynol.

“Mae’n braf gwybod bod y gwelliannau a’r datblygiadau sylweddol yr ydym wedi’u gwneud o ran y ffordd yr ydym yn darparu gwybodaeth i bobl fyddar a’r rheini sy’n drwm eu clyw yn cael eu cydnabod. Ni fyddem wedi gallu gwneud hyn heb gymorth y gymuned fyddar a phobl drwm eu clyw, sy’n ymgysylltu â ni er mwyn i ni allu parhau i ddatblygu ein gwasanaethau yn briodol.”

Gall cwsmeriaid byddar a chwsmeriaid trwm eu clyw gysylltu â chanolfan cyswllt cwsmeriaid y cyngor trwy ffonio 18001-01656 643643 i gael gwasanaeth cyfnewid testun neu ffonio 07581 157014 i gael gwasanaeth neges destun. Gall pobl sy’n ymweld â’r Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid yn y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr hefyd fanteisio ar wasanaeth fideo iaith arwyddion a dolenni sain.

Last Updated: 02/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud