Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Big Pedal Litchard web

Buddugoliaeth Big Pedal i Ddisgyblion y Llidiard

26 Mai 2016

Gwnaeth dros hanner miliwn o blant ar hyd a lled y DU ymdrech arbennig iawn i deithio i’r ysgol ar sgwteri a beiciau yn gynharach y mis hwn i gystadlu yn Big Pedal 2016, a disgyblion Ysgol Gynradd y Llidiard ym Mhen-y-bont ar Ogwr a lwyddodd i wneud y mwyaf o deithiau ar ddwy olwyn yng Nghymru!

Cynhaliwyd y Big Pedal dros gyfnod o bythefnos ac, yn ystod her pum niwrnod cystadleuol, llwyddodd 82 y cant o ddisgyblion y Llidiard i wneud eu teithiau dyddiol naill ai ar feic neu sgwter, ac anogwyd rhieni i hebrwng eu plant yn ôl ac ymlaen i’r ysgol heb ddefnyddio’u ceir.

O ganlyniad i agwedd ragweithiol yr ysgol, llwyddodd y disgyblion i wneud cyfanswm o 2,970 o ‘deithiau llesol’ yn ystod y pythefnos - mwy na dwbl y teithiau a wnaethpwyd gan Ysgol Gynradd Porthcawl, sef yr ail ysgol orau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Gwnaed 17,224 o deithiau ‘llesol’ yn y fwrdeistref sirol, a chymerodd 23 o ysgolion lleol ran yn y fenter. Y Llidiard oedd y gorau yng Nghymru a’r 20fed orau yn y DU, a daeth Ysgol Gynradd Porthcawl yn wythfed dros Gymru ac yn safle 64 yn y DU.

Daeth Ysgol Gynradd Llangrallo yn ddegfed dros Gymru ac yn safle 116 yn y DU, gyda Threlales a Hengastell yn bedwaredd ac yn bumed yn y fwrdeistref sirol.

Y Big Pedal yw’r her reidio beiciau a sgwteri rhyng-ysgol fwyaf yn y DU, wedi’i threfnu gan yr elusen feicio Sustrans, a’i chefnogi’n lleol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Meddai Swyddog Ysgolion Sustrans Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Roger Dutton: “Unwaith eto, cawsom ymateb anhygoel i’r Big Pedal. Mae’n ddiddorol nodi bod Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont wedi gwneud mwy na 10,000 o deithiau ar sgwteri eleni, sy’n dangos pa mor eithriadol o boblogaidd ydyn nhw. Cofnodwyd hefyd bod athrawon a rhieni wedi gwneud mwy na 1,000 o deithiau, a hoffwn ddiolch i bawb am eu cefnogaeth.”

Yn ogystal â chydlynu y Big Pedal, mae Sustrans yn gweithio gyda mwy na 120 o ysgolion ledled Cymru i roi’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen ar blant i wneud teithiau llesol i’r ysgol yn rheolaidd.  Mae prosiect Teithiau Llesol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, yn cynnig sesiynau hyfforddiant ar feicio, cynllunio llwybrau a chynnal a chadw sylfaenol ar gyfer beiciau, sy’n helpu i dreblu nifer yr unigolion sy’n teithio i’r ysgol yn rheolaidd ar gefn eu beiciau.

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae’n galonogol iawn gweld cymaint o’n hysgolion yn cymryd rhan yn y Big Pedal bob blwyddyn. Mae hebrwng plant yn ôl ac ymlaen i’r ysgol mewn modd llesol ac iach yn helpu plant i gadw’n iach, ac mae hefyd yn dda i’r amgylchedd.

“Mae ysgolion lleol wedi gwneud yn arbennig o dda, gyda thair ohonynt ymhlith y deg uchaf yng Nghymru, a phump ohonynt ymhlith yr ugain uchaf. Llongyfarchiadau enfawr i Ysgol Llidiard am hyrwyddo teithio llesol.”

Meddai Jane Lorimer, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Sustrans Cymru,: “Mae’n bleser gennyf longyfarch plant a staff Ysgol Gynradd Llidiard - maen nhw’n wirioneddol wedi rhoi Pen-y-bont ar Ogwr ar y map ar gyfer reidio beiciau a sgwteri yng Nghymru drwy eu llwyddiant yn y Big Pedal. Mae dod yn gyntaf yn yr her pum niwrnod yng Nghymru yn gyrhaeddiad mawr, gydag 82 y cant o ddisgyblion Ysgol Llidiard ar gyfartaledd yn dod i’r ysgol ar feic neu sgwter.

“Dros bythefnos y Big Pedal, cafodd y plant hwyl a dechrau da i’r diwrnod gyda mwy o weithgarwch corfforol, a gwelwyd llai o dagfeydd traffig ger gatiau’r ysgol. Mae ysgolion sy’n cymryd rhan yn y Big Pedal yn sylweddoli faint o wahaniaeth y mae’n ei wneud i ddechrau’r diwrnod pan fydd plant a’u gofalwyr yn defnyddio dulliau teithio llesol i ddod i’r ysgol.

“Mae’r gystadleuaeth yn ffordd ardderchog o weld sut y gellir llwyddo i newid dulliau teithio ac mae’n cael effaith gadarnhaol ar holl gymuned yr ysgol. Mae gweithio gyda Sustrans yn helpu ysgolion i gynnal y buddion hyn pan ddaw’r gystadleuaeth i ben.”

I gael gwybod mwy am y Big Pedal, ewch i www.bigpedal.org.uk

Last Updated: 02/06/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud