Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Methu â choginio, medru maethu!

24 Mai 2016

Mae canlyniadau o arolwg ymhlith plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal maeth wedi dangos nad oes angen bod yn gogydd da i fod yn ofalwr maeth gwych – y gallu i ddarparu diogelwch, cefnogaeth a chariad yw’r cynhwysion pwysicaf!

Cynhaliwyd yr arolwg gan y Rhwydwaith Maethu, a chafwyd 261 o ymatebion gan blant a phobl ifanc sydd â phrofiad o ofal maeth.

Cawsant eu holi ynglŷn ag ystod o faterion i geisio nodi beth, yn eu barn nhw, yw’r rhinweddau a’r sgiliau allweddol y mae eu hangen i faethu, ac ynglŷn â’r gwahaniaeth y mae’r rhinweddau hyn yn eu gwneud i fywydau plant sy’n byw mewn gofal maeth.

Y tair rhinwedd bennaf y nododd y plant a’r bobl ifanc eu bod yn allweddol i ofalwr maeth da oedd:

  • eu gwneud i deimlo yn saff ac yn ddiogel (67 y cant)
  • eu cefnogi a’u helpu (61 y cant)
  • eu caru (54%)

Dim ond 14 y cant a oedd o’r farn ei bod yn bwysig i ofalwr maeth fod yn gogydd da.

Lansiwyd canlyniadau’r arolwg i nodi dechrau Pythefnos Gofal Maeth (16-29 Mai). Thema ymgyrch eleni yw Amser i Faethu, Amser i Ofalu i gydnabod bod plentyn neu berson ifanc ledled y DU yn dod i’r system ofal ag angen am deulu maeth bob 20 munud.

Meddai Aelod Cabinet dros Wasanaethau Gofal Plant a Chydraddoldeb y Cyngor, y Cynghorydd Hailey Townsend: “Mae’r ymchwil hwn yn dilysu yr hyn yr ydym wedi bod yn ei ddweud yn ein hymgyrchoedd ni. Mae prinder gofalwyr maeth yn ardal Pen-y-bont ar Ogwr ar hyn o bryd, ac mae angen i bobl ystyried cynnig darparu cartref diogel, llawn cariad a chefnogaeth i blant a phobl ifanc sy’n agored i niwed er mwyn rhoi cyfle iddynt ffynnu a llwyddo.

“Yn benodol, mae angen parhaus am ragor o deuluoedd maeth i ddarparu cartrefi i bobl ifanc yn eu harddegau, plant anabl a grwpiau o frodyr a chwiorydd.

“Heb ragor o deuluoedd maeth yn 2016, bydd rhai plant yn gorfod byw yn bell o’u teulu, eu hysgol a’u ffrindiau, neu gael eu gwahanu oddi wrth eu brodyr a’u chwiorydd, neu gael eu rhoi gyda gofalwr maeth nad yw’r sgiliau neu’r profiad cywir ganddo i ddiwallu eu hanghenion penodol.

"Mae ymgyrchoedd megis Pythefnos Gofal Maeth yn ffordd wych i ni amlygu swyddogaeth gofalwr maeth ac i roi gwybod i bobl gymaint o gyfle gwych y mae’n ei ddarparu. Mae gan bob math o bobl wahanol y sgiliau a’r rhinweddau i faethu ac rydym yn gobeithio y bydd pobl yn defnyddio Pythefnos Gofal Maeth i wybod mwy am ddod yn ofalwr maeth. Mae maethu yn waith hynod o bwysig gan ei fod yn fuddiol i rai o’r plant mwyaf agored i niwed yn ein cymdeithas, gan eu helpu i ddatblygu dyfodol llewyrchus a hyderus.”

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn derbyn ceisiadau i faethu o bob sector o’r gymuned. Nid oes terfyn oedran uchaf a gall pobl fod yn sengl, yn briod, yn byw gyda rhywun, mewn perthynas heterorywiol neu â rhywun o’r un rhyw, yn berchen ar eu cartref neu’n rhentu.

Mae angen i ymgeiswyr fod dros 21 a bod ag ystafell sbâr (neu ystafelloedd sbâr i frodyr a chwiorydd) yn eu cartref.

Mae dod yn ofalwr maeth yn cynnig llwybr gyrfa newydd sy’n cynnwys cymorth ariannol a chyfle i gael hyfforddiant a dysgu sgiliau newydd.

I ddysgu mwy am ymgyrch Pythefnos Gofal Maeth eleni, ewch i www.timetocare.wales. Am ragor o wybodaeth am ddod yn ofalwr maeth, ffoniwch (01656) 642674.

Last Updated: 24/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud