Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Inspirational teacher web

Prifysgol Rhydychen yn anrhydeddu athro ysbrydoledig o Ysgol Gyfun Bryntirion

20 Mai 2016

Mae Prifysgol Rhydychen wedi datgan mai Pennaeth Chweched Dosbarth Ysgol Gyfun Bryntirion, Jamie Beard, yw un o’r athrawon mwyaf ysbrydoledig yn y DU.

Bob blwyddyn, mae’r Brifysgol yn gwobrwyo grŵp dethol o athrawon o ysgolion a cholegau gwladol sydd wedi bod yn rhan allweddol o’r broses o helpu myfyrwyr i gael lle i astudio yn Rhydychen.

Derbyniodd deg unigolyn wobrau ‘Athro Ysbrydoledig’ eleni, ac enwebwyd pob enillydd gan un o’u cyn-fyfyrwyr.

Enwebwyd Jamie gan Adib Tarafdar sy’n gyn-fyfyriwr o ysgol Gyfun Bryntirion. Meddai Adib: “Yn fy ysgol i, fi oedd y myfyriwr cyntaf erioed i hyn yn oed wneud cais i astudio meddygaeth ym Mhrifysgol Rhydychen, ond wrth ddewis fy opsiynau, cefais lawer o gefnogaeth gan yr ysgol gyfan ac roedd fy athrawon i gyd yn falch iawn o fy mhenderfyniad - yn enwedig fy athro bioleg, Mr Beard.

“Roedd Mr Beard yn fy annog yn gyson, nid dim ond pan yr oeddwn yn gwneud cais trwy UCAS, ond trwy gydol fy amser yn yr ysgol. Roedd yn cydnabod ac yn cefnogi fy ngallu yn ôl ym Mlwyddyn 10 hyd yn oed, pan ddechreuodd fy nysgu am y tro cyntaf. A thrwy gydol fy amser yn yr ysgol, mae wedi bod mor hapus â mi ynghylch fy llwyddiannau, os nad yn hapusach.

Ychwanegodd y myfyriwr blwyddyn gyntaf: “Mae’r wobr hon i Mr Beard yn golygu llawer iawn i mi - cael lle yn Rhydychen yw un o’r pethau gorau sydd erioed wedi digwydd i mi, ac mae’n dda i allu rhoi rhywfaint o’r gydnabyddiaeth y mae Mr Beard yn ei haeddu am yr holl waith caled y mae wedi ei wneud; nid dim ond gyda fi, ond gyda’i holl fyfyrwyr presennol, yn y gorffennol ac yn y dyfodol hefyd.”

Meddai Jamie Beard, a dderbyniodd ei wobr mewn digwyddiad arbennig a gynhaliwyd yng Ngholeg Sant Pedr: “Mae’n anrhydedd mawr bod gwaith caled pawb yn ein hysgol ni wedi cael ei gydnabod gan sefydliad mor uchel ei barch â Phrifysgol Rhydychen. Rydym mor falch o Adib a’i gyflawniadau ac rydym wrth ein boddau i glywed pa mor dda y mae’n dod yn ei flaen.

“Mae’n unigolyn gwirioneddol dalentog, ac mae’r ffaith iddo feddwl fy enwebu a threulio amser yn gwneud hynny ar adeg mor brysur yn nodweddiadol o’i gymeriad diymhongar ac urddasol. Er bod hyn yn beth ystrydebol i’w ddweud, myfyrwyr fel Adib sy’n parhau i’n hysbrydoli ni fel athrawon ac rydym yn dymuno pob llwyddiant iddo ar gyfer y dyfodol, sy’n siŵr o fod yn un disglair.”

Gan longyfarch Jamie ar ei lwyddiant, meddai’r Cynghorydd Huw David, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Fis Awst diwethaf, roedd Ysgol Gyfun Bryntirion yn dathlu ei chanlyniadau Safon A gorau erioed, ac roedd Adib yn un o lawer o ddisgyblion rhagorol yn y flwyddyn honno a wnaeth yn arbennig o dda.

“Mae pawb yn cofio athro gwych, ac mae’n hyfryd i glywed bod Mr Beard wedi gwneud argraff mor dda ar Adib trwy ei helpu i gael lle yn un o brifysgolion gorau’r byd.

“Mae cael ei ddewis yn un o ddim ond deg o athrawon o hyd a lled y DU yn gyflawniad rhagorol, a hoffwn longyfarch Mr Beard.”

Meddai Dr Samina Khan, Cyfarwyddwr Derbyniadau Israddedigion yn Rhydychen: “Mae’r gwobrau Athrawon Ysbrydoledig yn fodd o gydnabod pwysigrwydd athrawon ysgolion a cholegau wrth annog myfyrwyr galluog i wireddu eu potensial a chyflwyno cais llwyddiannus i Rydychen, yn enwedig y rhai hynny nad oeddynt efallai’n credu eu bod yn addas ar gyfer Rhydychen i ddechrau.

“Mae hyn yn arbennig o wir am athrawon sy’n cefnogi myfyrwyr sydd o bosib yr un unig rai yn eu blwyddyn - neu hyd yn oed yn hanes eu hysgol - â’r gallu academaidd a’r cymhelliant i wneud cais i Rydychen. Mae ennill lle yn Rhydychen yn gofyn am waith caled ac ymroddiad, a chael cefnogaeth athro ymroddedig yw’r hyn sy’n gwneud y gwahaniaeth i lawer o fyfyrwyr.”

Last Updated: 24/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud