Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Dementia friends web

Maesteg yn lle mwy addas i bobl sy’n byw gyda dementia

20 Mai 2016

Maesteg bellach yw’r dref addas i bobl â dementia gyntaf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, gan fod mwy na dwsin o fusnesau a sefydliadau lleol yn arwain y ffordd trwy ddilyn hyfforddiant i ddangos eu bod wedi eu paratoi’n well i helpu pobl â dementia i fyw bywyd da.

Chwiliwch am y bathodynnau a’r sticeri ‘Blodau Gleision’ a gaiff eu harddangos mewn siopau, banciau a busnesau eraill i ddangos eu bod yn addas ar gyfer pobl â dementia.

Mae’r fenter, a lansiwyd yn ffurfiol yn gynharach yr wythnos hon i nodi dechrau Wythnos Ymwybyddiaeth o Ddementia (15 - 21 Mai), yn ymdrech ar y cyd rhwng Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, BAVO, Cyngor Tref Maesteg a phartneriaid eraill.

Cyflwynwyd tystysgrifau yn yr Eglwys Ganolog ym Maesteg i’r 12 o fusnesau a sefydliadau lleol cyntaf i gwblhau’r hyfforddiant ‘Ffrind Dementia’: Tesco Maesteg, Lou Chi's Tearoom, TSB Maesteg, Talgarth Bakery, Optegydd Gwynns Maesteg, Specsavers Maesteg, Natwest Maesteg, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Gorsaf Heddlu Maesteg, BAVO, Sefydliad y Merched Maesteg a Chyngor Tref Maesteg.

Wrth siarad yn y digwyddiad, meddai Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Mel Nott OBE: “Rwyf yn falch bod yr awdurdod ymhlith y sefydliadau sy’n gweithio mewn partneriaeth â’r Bwrdd Iechyd i gyflawni prosiect Llynfi 20/20, a sefydlwyd yn 2013 i fynd i’r afael â’r anghydraddoldeb iechyd yng Nghwm Llynfi.

“Rhan allweddol o’r prosiect yw sefydlu Cymunedau Addas i Bobl â Dementia i leihau arwahanrwydd a gwella iechyd pobl sy’n byw gyda dementia.

“Mae cydnabod Maesteg fel tref gyntaf y fwrdeistref sirol sy’n addas ar gyfer pobl â dementia yn gam mawr tuag at ddatblygu rhagor o gymunedau sy’n addas i bobl â dementia ledled yr ardal.

“Yn y pen draw, rydym yn dymuno sefydlu rhwydwaith o gymunedau lle y gall pobl â dementia gael parch, dealltwriaeth a chefnogaeth lle bynnag y byddant yn mynd, a hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi bod yn rhan fawr o’r broses o’n helpu ni i gyrraedd y garreg filltir hon.

“Mae partneriaeth wrth wraidd llwyddiant y fenter hon, ac yn y blynyddoedd i ddod rwyf yn gobeithio gweld busnesau a safleoedd ym mhob rhan o’r fwrdeistref sirol yn arddangos symbol y Blodyn Glas.

“Dim ond trwy weithio gyda’n gilydd mewn partneriaeth y gallwn ledaenu rhagor o ymwybyddiaeth am bobl sy’n byw gyda dementia, a helpu pobl i sylweddoli nad yw bywyd yn dod i ben pan fo dementia yn dechrau.”

Roedd y digwyddiad lansio hefyd yn cynnwys cyflwyniadau gan y Cynghorydd Phil White - Aelod y Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol Oedolion, Iechyd a Lles, AC Ogwr Huw Irranca-Davies, Prif Weithredwr BAVO Heidi Bennett a Dirprwy Gadeirydd Gweithredol Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Jan Janczewski.

Dylai unrhyw un sy’n gweithredu busnes neu sefydliad ym Maesteg sy’n dymuno cael rhagor o wybodaeth am hyfforddiant ffonio BAVO ar 01656 810400 neu’r Gymdeithas Alzheimer ar 01656 647158.

Last Updated: 24/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud