Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pleidlais i’w chynnal dros gynnig ‘Ardal Gwella Busnes’ ar gyfer canol tref Pen-y-bont ar Ogwr

10 Mai 2016

Mae cynllun sydd â’r nod o wneud canol tref Pen-y-bont ar Ogwr yn lle gwell i redeg busnes wedi symud gam ymlaen.

Gofynnir i’r rheini sy’n talu ardrethi busnes ar 20 o strydoedd yng nghanol y dref bleidleisio ar ba un a ydynt o blaid y syniad o sefydlu ‘Ardal Gwella Busnes’ ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r cynllun Ardal Gwella Busnes (BID) eisoes ar waith mewn naw tref arall ledled Cymru, ac mae’n ymwneud â chael busnesau i fuddsoddi ar y cyd i ariannu prosiectau penodol sydd â’r nod o wella’u hamgylchedd fasnachu ac ysgogi busnes lleol.

Mae Aelodau Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi cymeradwyo cam diweddaraf y cynnig, a bydd busnesau sy’n talu ardrethi busnes ar strydoedd penodol yn bwrw eu pleidleisiau erbyn diwedd mis Mehefin.

Os bydd canlyniad y pleidleisio yn gadarnhaol, bydd angen sefydlu cwmni Ardal Gwella Busnes a fydd yn gyfrifol am reoli’r BID dros gyfnod o dair blynedd, a bydd y rheini sy’n talu ardrethi busnes yn talu ardoll flynyddol i’r cwmni hwnnw.

Dyma’r strydoedd sydd wedi’u cynnwys, naill ai’n gyfan gwbl neu’n rhannol yn yr ardal BID: Stryd Adare, Stryd yr Angel, Boulevard de Villenave d’Ornon, Stryd Bracla, Lôn y Bragdy, Stryd Caroline, Cheapside, Heol y Llys, Cross Street, Heol y Dderwen, Dunraven Place, Elder Street, Langenau Strasse, Stryd y Farchnad, Heol Merthyr Mawr y Gogledd, Stryd Nolton, Heol Quarella, Stryd y Frenhines, Station Hill, Y Rhiw, Stryd y Dŵr a Stryd Wyndham.

Yn 2014, dyfarnodd Lywodraeth Cymru gyllid untro gwerth £25,000 er mwyn datblygu cynnig BID Pen-y-bont ar Ogwr, a sefydlwyd grŵp llywio yn cynnwys cynrychiolwyr o gymuned fusnes Pen-y-bont ar Ogwr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Chyngor Tref Pen-y-bont ar Ogwr.

Mae’r grŵp llywio wedi nodi nifer o flaenoriaethau ar gyfer canol y dref yn eu cynnig BID drafft. Mae’r rhain yn cynnwys marchnata canol y dref yn well, ei gwneud yn fwy diogel a chroesawgar, a gwella mynediad a chyfleusterau parcio.

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar gyfer Adfywio a Datblygu Economaidd: “Bydd Ardal Gwella Busnes ym Mhen-y-bont ar Ogwr yn offeryn pwysig i ysgogi datblygiad economaidd yng nghanol y dref.

“Mae’r cynllun wedi dangos bod Ardaloedd Gwella Busnes yn creu cymunedau busnes cydlynol, ac yn annog creadigrwydd yn y sector preifat er mwyn mynd i’r afael â phroblemau a gwella cyfathrebu rhwng busnesau a chynghorau.

“Bydd buddsoddiad y rheini sy’n talu ardrethi busnes yn mynd i’r afael â materion allweddol sy’n effeithio ar lwyddiant y dref ar hyn o bryd, a bydd yn ychwanegu at y prosiectau a’r gweithgareddau hynny sydd eisoes yn cael eu darparu gan awdurdodau lleol.”

Mae Ardaloedd Gwella Busnes eisoes wedi’u sefydlu yn Abertawe, Merthyr Tudful, Casnewydd, Castell-nedd, Llanelli, Caernarfon a Bangor, Aberystwyth a Phontypridd.

Mae Llywodraeth Cymru’n cefnogi Ardaloedd Gwella Busnes yng Nghymru fel rhan allweddol o’i hymrwymiad i annog datblygiad economaidd ac er mwyn cyflawni yn unol â’i fframwaith adfywio, ‘Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid’.

Last Updated: 18/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud