Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwobrwyo meibion a merched am eu swyddogaeth hollbwysig mewn teulu maeth

31 Hydref, 2016

Katie Phelps

Caiff plant gofalwyr maeth ledled Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eu cydnabod am eu rhan mewn croesawu plant sy’n agored i niwed i’w cartrefi.

Yn rhan o Fis Meibion a Merched (1-31 Hydref), mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dangos eu gwerthfawrogiad trwy fynd â nhw i Barc Trampolîn Jump Jam ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Bob mis Hydref, cynhelir ymgyrch flynyddol Y Rhwydwaith Maethu i gydnabod y cyfraniad hanfodol y mae plant gofalwyr maeth yn ei wneud tuag at ofal maeth llwyddiannus. Thema eleni yw #BalchOFaethu.

Nid yw bod yn fab neu’n ferch mewn teulu maeth bob amser yn hawdd – fodd bynnag, un o’r pethau y mae plant a phobl ifanc sydd wedi’u magu yn rhan o deulu maeth yn ei ddweud yw, er gwaethaf yr heriau, maent yn #BalchOFaethu.

Meddai Katie Phelps, sy’n 12 oed ac yn ferch i ofalwyr maeth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Rwyf wir yn hoffi’r ffaith ein bod ni’n maethu. Rwy’n mwynhau helpu plant eraill nad ydynt wedi bod mor ffodus â fi a’m chwaer. Mae’n braf gweld ein bod ni’n gwneud gwir wahaniaeth yn eu bywydau. Pan fyddwch chi’n gwneud i blentyn wenu, chwerthin neu pan fyddant yn eich cofleidio am y tro cyntaf, mae’n rhoi llawer o foddhad.”  

Mae gwaith ymchwil gan Y Rhwydwaith Faethu yn dangos bod y berthynas allweddol rhwng meibion a merched gofalwyr maeth, a phlant maeth, yn gallu sicrhau llwyddiant lleoliad, neu achosi iddo fethu, sy’n amlygu pa mor hanfodol yw eu swyddogaeth mewn teulu sy’n maethu.

Meddai mam Katie, Tracy Phelps, sydd wedi bod yn ofalwr maeth ers pum mlynedd: “Fy mhenderfyniad i oedd mynd yn ofalwr maeth, ond heb gefnogaeth y merched, ni fyddai wedi bod yn bosibl.

“Rydym ni mor falch o ba mor dda y mae ein plant wedi cymryd at faethu. Maen nhw wedi agor eu calonnau a drysau eu cartref ac wedi rhannu eu mam a’u tad! Heb eu cymorth nhw, byddai’r profiad wedi bod yn llawer anoddach. Mae maethu yn sicr wedi ennyn eu rhinweddau gorau ac maen nhw wedi cynnig cefnogaeth ddiddiwedd.”

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cefnogi’r ymgyrch flynyddol bob blwyddyn, drwy gydnabod ymdrechion y meibion a’r merched.

Meddai’r Cynghorydd Hailey Townsend, Aelod Cabinet y Cyngor dros Wasanaethau Cymdeithasol a Chydraddoldeb Plant: “Bob blwyddyn, rydym ni’n cefnogi ymgyrch genedlaethol Y Rhwydwaith Maethu gan ein bod ni o’r farn y dylai meibion a merched gael eu cydnabod a’u gwobrwyo am y swyddogaeth bwysig y maen nhw yn ei chyflawni wrth groesawu plant wedi’u maethu i’w teuluoedd. 

“Mae’n bwysig cofio bod y teulu cyfan yn maethu. Mae meibion a merched yn cyflawni swyddogaeth hanfodol wrth helpu plant wedi’u maethu i ymsefydlu mewn cartref newydd, yn ogystal â darparu cymorth hanfodol i’r plant hyn sy’n agored i niwed.

“Roedd y digwyddiad yn Jump Jam yn ffordd o ddiolch i’r plant am y cymorth a’r ddealltwriaeth y maen nhw’n eu dangos i’w brodyr a’u chwiorydd maeth a’u rhieni. Yr oedd hefyd yn gyfle gwych i feibion a merched gwrdd â’i gilydd.”

Mae Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr yn rhoi hyfforddiant proffesiynol i ofalwyr maeth ac yn rhoi cyfle iddynt ennill cymwysterau, yn ogystal â chael cefnogaeth barhaus gan dîm cymwysedig a phrofiadol. Yn ychwanegol at hyn, mae lwfans ar gael i help â chostau ariannol, a chyfleoedd rheolaidd ar gael i gwrdd â gofalwyr eraill a rhannu arferion gorau a phrofiadau.

I gael rhagor o wybodaeth am faethu, ffoniwch Gofal Maeth Pen-y-bont ar Ogwr ar (01656) 642674 neu ewch i www.bridgendfostercare.wales

Last Updated: 31/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud