Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwobr iach i Ysgol Fabanod Bryntirion

27 Hydref 2016

Mae Ysgol Fabanod Bryntirion wedi’i henwi yn un o’r ysgolion hapusaf ac iachaf yn y wlad, a adlewyrchir gan y ffaith fod yr ysgol gyfan yn dod at ei gilydd bob dydd i fynd am dro yn ystod amser cinio, a rheini yn ymuno yn y sesiynau coginio, darllen a chwarae.

Mae’r ysgol wedi ymuno â nifer dethol o ysgolion sydd wedi cael Gwobr Ansawdd Genedlaethol gan Lywodraeth Cymru yn rhan o Gynllun Ysgolion Iach Cymru.

Gwelodd aseswyr a ymwelodd ag Ysgol Fabanod Bryntirion ei bod yn gweithredu amrywiaeth o fentrau lles ar y lefel uchaf bosibl, gan gysylltu materion megis chwaraeon, bwyta’n iach, y gymuned, diogelwch, a’r amgylchedd.

Gwnaed argraff arbennig arnynt gan y modd yr oedd pob un o’r 157 o ddisgyblion yn mynd am dro am hanner milltir o amgylch tir yr ysgol ar ôl bwyta eu cinio bob dydd, ac roedd hyn hefyd yn tynnu sylw at y modd y caiff pob rhiant ei annog i deimlo’n rhan o’r ysgol.  

Mae’r cysylltiad rhwng teuluoedd a’r ysgol yn cychwyn hyd yn oed cyn i’r disgyblion gamu i mewn drwy’r giatiau, gan fod Pennaeth y Feithrinfa a Swyddog Cymorth Dysgu yn ymweld â’r cartref. Mae’r cyswllt cynnar yn helpu i sicrhau yr eir i’r afael ag unrhyw anghenon sydd gan y plentyn yn y modd mwyaf effeithiol ar gyfer y plentyn hwnnw, ac mae’r ysgol hefyd yn gweithio’n agos gydag Ymwelwyr Iechyd a gweithwyr iechyd proffesiynol eraill.

Mae’r ysgol yn cynnal clwb brecwast am ddim bob dydd, lle caiff bwyd iach megis ffrwythau, tost gwenith cyflawn, grawnfwydydd ac iogwrt heb siwgr eu cynnig ar y byrddau, ac mae bwyta’n iach yn parhau i fod yn flaenoriaeth pan wahoddir y rheini i ddod i’r ysgol i goginio ryseitiau gyda’u plant.

Croesewir rhieni hefyd i gymryd rhan yn y sesiynau ‘aros a chwarae’, neu i gymryd rhan yn y caffi darllen wythnosol.

Canmolwyd yr ysgol gan yr aseswyr hefyd am ei gwaith yn hyrwyddo popeth ‘gwyrdd’. Mae aelodau o eco-bwyllgor yr ysgol yn falch iawn o’r mannau awyr agored cyffrous sy’n cynnwys coedwig yr ysgol, cegin fwd, llong môr-ladron a llithren, a gwesty trychfilod.

Mewn llythyr at ddisgyblion yr ysgol, dywedodd asesydd y wobr, Christine Edmondson: “Rydym ni’n credu bod eich ysgol nid yn unig yn iach - mae’n iach ac yn hapus ac rydych chi i gyd yn helpu i sicrhau hynny. Daliwch ati!”

Meddai’r Pennaeth Kathryn Foster: “Rydym ni’n hynod falch o gael y wobr hon a hoffwn ddiolch i’r ymarferwyr Ysgolion Iach am y gefnogaeth y maen nhw wedi’i rhoi i’r ysgol ac i Mrs Aimee Crumbie sydd wedi cydgysylltu’r cynllun ar draws yr ysgol.

“Rydym ni’n credu bod ymagwedd gadarnhaol at iechyd a lles yn hanfodol bwysig ac rydym yn awyddus iawn i ymwreiddio arferion iach o oedran ifanc iawn.

“Hoffwn hefyd ddiolch i’r rhieni am eu cymorth parhaus – mae’r modd y maen nhw wedi cofleidio popeth wedi bod yn anhygoel.”

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, wrth longyfarch yr ysgol: “Mae’r wobr iechyd mawr ei bri hon yn cydnabod blynyddoedd o waith caled gan yr athrawon, aelodau’r staff, y llywodraethwyr a’r disgyblion. Mae’r wobr hefyd yn cydnabod y ffaith fod Ysgol Fabanod Bryntirion yn darparu amgylchedd dysgu diogel, ysgogol a gofalgar lle mae iechyd a lles wedi’u gwreiddio’n gadarn ym mywyd yr ysgol.

“Mae’n ysgol hapus ac iachus a werthfawrogir gan ei chymuned, ac y mae’r disgyblion a’r staff yn falch iawn ohoni. Deallaf fod hyd yn oed canu’r disgyblion wedi gwneud argraff ar yr aseswyr, gan iddynt ddweud mai eu canu nhw oedd y gorau iddynt ei glywed erioed mewn gwasanaeth ysgol! Da iawn bawb yn yr ysgol am eu gwaith rhagorol.”

 

Last Updated: 27/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud