Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Dirwy i siop cludfwyd ym Mhorthcawl oherwydd hylendid bwyd gwael

27 Hydref 2016

Mae perchennog siop cludfwyd ym Mhorthcawl wedi’i erlyn ar ôl canfod nifer o droseddau hylendid bwyd yn ei eiddo.

Mewn achos a gyflwynwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, clywodd Llys Ynadon Caerdydd bod Swyddogion Diogelwch Bwyd wedi canfod bod y siop fwyd Indiaidd ‘Indus’ ar New Road, Porthcawl yn torri rheoliadau hylendid bwyd mewn modd difrifol, yn dilyn ymweliad ym mis Medi 2015.

Roedd yn rhaid i’r swyddogion a ymwelodd â’r siop ymyrryd i amddiffyn iechyd y cyhoedd ar ôl gweld arferion a oedd yn peri risg sylweddol o wenwyn bwyd. Roedd y rhain yn cynnwys:-

  • Peryglon croeshalogi megis ymdrin â chyw iâr amrwd ar yr arwyneb paratoi bwyd ‘barod i’w fwyta’ a’r arwyneb paratoi bwyd wedi’i goginio, wrth ochr salad a llysiau ‘barod i’w bwyta’ ac offer paratoi bwyd.

  • Roedd cyllell cig amrwd yn cael ei defnyddio ar y bwrdd torri ar gyfer paratoi bwyd ‘barod i’w fwyta’.

  • Roedd clytiau tamp budron yn cael eu defnyddio ar yr arwyneb paratoi cig amrwd ac ar yr arwyneb paratoi bwyd ‘barod i’w fwyta’.

  • Roedd y tymheredd yn cael ei reoli’n wael oherwydd bod bwyd yn cael ei oeri’n araf iawn, sy’n caniatáu i facteria niweidiol dyfu a thocsinau gael eu cynhyrchu.

  • Methiant i lanhau a diheintio offer sy’n cyffwrdd â bwyd yn ddigonol, gan gynnwys byrddau torri bwyd ‘barod i’w fwyta’.

  • Methiant gan y busnes i weithredu a chynnal gweithdrefnau diogelwch bwyd ysgrifenedig, gan ddangos diffyg rheolaeth a gofal.

Plediodd perchennog y siop cludfwyd Mr Monya Miah yn euog i gyfanswm o chwe throsedd hylendid bwyd pan ymddangosodd yn y llys ar 17 Hydref, a chafodd ddirwy o £1,200 gan yr Ynadon. Cafodd hefyd ei orchymyn i dalu costau o £280.15 i’r adran, ffioedd cyfreithiol o £600 a gordal dioddefwr o £20, sy’n golygu cyfanswm taladwy o £2,100.25.

Meddai’r Cynghorydd Charles Smith, Is-gadeirydd y Cydbwyllgor dros Wasanaethau Rheoledig a Rennir, yn dilyn yr achos llys: “Yn ffodus, mae achosion fel hyn yn brin ar draws yr ardal, ac mae’r rhan fwyaf o fusnesau bwyd yn gweithio’n galed i sicrhau y cynhelir y safon uchaf bosibl o hylendid bwyd. Er hynny, mae canlyniad yr achos llys hwn yn anfon neges glir y caiff camau llym eu cymryd pryd bynnag y bo eu hangen er mwyn diogelu’r cyhoedd.”

Last Updated: 27/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud