Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Rhowch eich barn ar gynlluniau y cyngor ar gyfer y gyllideb yn y dyfodol a chael tocyn hamdden am wythnos AM DDIM

18 Hydref 2016

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn dymuno clywed gan bobl pa wasanaethau sydd bwysicaf iddyn nhw, ar ddechrau ymgynghoriad cyhoeddus ynglŷn â’i gynlluniau ar gyfer y gyllideb yn y dyfodol.

Bydd pawb sy’n llenwi’r arolwg ‘Llunio Dyfodol Pen-y-bont ar Ogwr’ erbyn dydd Iau 1 Rhagfyr 2016yn cael tocyn saith diwrnod am ddim i ganolfan hamdden Halo, a bydd pum person a ddewisir ar hap yn ennill gwobrau sy’n cynnwys aelodaeth Halo am ddim am flwyddyn gyfan, tocynnau theatr a thocyn teulu i’r pantomeim eleni ym Mhafiliwn y Grand, Porthcawl.

Mae’r cyngor eisoes wedi ymdopi â diffyg ariannol o dros £30 miliwn ers 2012, ond dros y pedair blynedd nesaf mae’r awdurdod yn disgwyl gorfod arbed £37 miliwn ychwanegol.

Yn wyneb yr angen i wneud arbedion o’r fath, mae trigolion Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu hannog i fynegi eu barn a rhannu eu syniadau ar sut y maent yn credu y gall yr awdurdod gyflawni hyn a pharhau i ddarparu ei wasanaethau, yng nghyd-destun prinder adnoddau yn y llywodraeth leol.

Trefnwyd cyfres o weithdai, stondinau gwybodaeth a thrafodaethau ar gyfryngau cymdeithasol i gynnig ffyrdd amrywiol i drigolion gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, i gael gwybod rhagor ac i fynegi barn:

Gweithdai cymunedol (mae’n hanfodol cadw lle – ffoniwch 01656 643664 neu anfonwch e-bost i consultation@bridgend.gov.uk):

  • Canolfan Gymunedol Caerau, 6pm ddydd Iau 17 Tachwedd.
  • Ysgol Isaf Brynteg, Pen-y-bont ar Ogwr, 6.30pm ddydd Llun 21 Tachwedd.
  • Porthcawl (manylion a lleoliad i’w gadarnhau).

Stondinau gwybodaeth rhwng 11am – 3pm yn:

  • Tesco Extra, Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Mawrth 18 – dydd Mercher 19 Hydref.
  • Bandstand Stryd John, Porthcawl ddydd Mawrth 1 – Dydd Mercher 2 Tachwedd.
  • Marchnad Maesteg, ddydd Iau 10 – dydd Gwener 11 Tachwedd.
  • Marchnad Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Llun 14 – dydd Mawrth 15 Tachwedd.

Sesiynau cyfryngau cymdeithasol gyda’r Prif Weithredwr Darren Mepham:

  • Twitter: rhwng 6.30pm-8pm ddydd Mercher 19 Hydref.
  • Facebook: rhwng 6.30pm-8pm ddydd Mercher 9 Tachwedd.

Gall trigolion gymryd rhan yn y sesiwn Twitter trwy drydar cwestiynau i @BridgendCBC gan ddefnyddio’r hashnod #BCBCfuture, a bydd y cyngor yn cyhoeddi cyfarwyddiadau ar sut i gymryd rhan yn y drafodaeth ar Facebook ar ei gyfrif yn www.facebook.com/bridgendcbc ar ddiwrnod y sesiwn.

Gall trigolion hefyd lenwi’r holiadur ymgynghori ar-lein yn www.bridgend.gov.uk/future neu ofyn am gopi caled trwy fynd i lyfrgelloedd, anfon e-bost i consultation@bridgend.gov.uk neu ffonio 01656 643664. Mae fformatau eraill ar gael ar gais.

Meddai’r Cynghorydd Hywel Williams, Aelod y Cabinet dros Adnoddau: “Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu cannoedd o wasanaethau gwahanol i tua 140,000 o drigolion sy’n byw ym mhob rhan o’r fwrdeistref sirol. Mae’r boblogaeth yn cynyddu ac yn byw yn hirach ac mae diffygion ariannol parhaus yn golygu ein bod yn disgwyl y bydd yn rhaid i ni arbed oddeutu £37 miliwn arall o’r gyllideb erbyn 2020.

“Mae hwn yn swm hynod sylweddol o arian, ond rydym eisoes wedi cyflawni arbedion rheolaidd o fwy na £30 miliwn trwy gael gwared ar asedau’r cyngor nad oedd eu hangen, lleihau rhai gwasanaethau a sefydlu partneriaethau i redeg ein lleoliadau celfyddydau a diwylliant, llyfrgelloedd, canolfannau hamdden a phyllau nofio.

“Nawr rydym ni’n dymuno ceisio adlewyrchu dymuniadau cynifer â phosibl o drigolion wrth i ni benderfynu ble i roi pwyslais ein gwariant yn 2017-18, a sut yr ydym am gyflenwi’r diffyg ariannol o £37 miliwn sy’n weddill.

“Mae’r dreth gyngor yn codi £67 miliwn, ond rhan fach yn unig o gyllideb gyffredinol y cyngor yw hyn. I’w roi mewn persbectif, rydym yn gwario £87 miliwn ar addysg, £40 miliwn ar ofal cymdeithasol i oedolion a £17 miliwn ar wasanaethau diogelu a chynnal teuluoedd, heb sôn am wasanaethau eraill.

“Nid oes unrhyw atebion amlwg na hawdd, ond ein nod yw amddiffyn gwasanaethau hanfodol, cefnogi’r rhai y mae’r angen mwyaf amdanynt, a gwario arian yn ddoeth, yn effeithlon ac mor effeithiol â phosibl. Gobeithiaf y byddwch yn gweithio gyda ni wrth i ni geisio cyflawni hyn i gyd.”

Ychwanegodd y Prif Weithredwr Darren Mepham: “Rydym ni eisiau i gymunedau, busnesau a sefydliadau lleol ein helpu i wneud penderfyniadau doeth a fydd yn ffurfio dyfodol y fwrdeistref sirol.

“Mae ein hymgynghoriad ar y gyllideb yn gofyn am eich barn ar ein cynigion ar gyfer sut yr ydym yn credu y gallwn ddarparu gwasanaethau ac arbed arian.

“Ymhlith y cynigion mae syniadau newydd megis arbed hanner miliwn o bunnoedd mewn costau ynni trwy symud i system goleuadau stryd newydd, cynnal rhagor o waith adfer y ffyrdd yn ystod y dydd, adolygu sut y caiff parciau a meysydd chwarae eu cefnogi a sefydlu ‘cronfeydd gweithredu cymunedol’ y gall aelodau wardiau lleol eu defnyddio i wneud gwaith blaenoriaeth ateb cyflym ar raddfa lai yn yr ardaloedd y maent yn eu cynrychioli.

“Boed trwy lenwi’r ymgynghoriad ar-lein, casglu copi papur, mynd i un o’n gweithdai neu stondinau gwybodaeth neu gymryd rhan yn y trafodaethau yn y cyfryngau cymdeithasol, rhowch eich barn er mwyn i ni allu rhoi ystyriaeth iddi cyn gwneud unrhyw benderfyniadau.

“Y dyddiad cau ar gyfer cymryd rhan yn yr ymgynghoriad yw dydd Iau 1 Rhagfyr 2016, felly sicrhewch nad ydych yn methu eich cyfle i gael dweud eich dweud."

Last Updated: 18/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud