Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Arolwg i gasglu barn ar alw lleol am addysg cyfrwng Cymraeg

17 Hydref 2016

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi lansio ymgynghoriad cyhoeddus i gasglu barn ar y galw lleol am addysg cyfrwng Cymraeg.

Bydd yr arolwg ar-lein, y gellir ei lenwi yn www.bridgend.gov.uk/consultation, yn helpu’r cyngor i ddeall pa mor fodlon yw trigolion â’r ddarpariaeth bresennol ac asesu pa un a oes mwy sydd angen ei wneud fel y gall rheini ddewis addysg Gymraeg ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Ar hyn o bryd, ceir sawl Cylch Meithrin Cymraeg ar gyfer plant meithrin ledled y fwrdeistrefol sirol, yn ogystal â phedair ysgol gynradd Gymraeg – Ysgol Gymraeg Bro Ogwr, Ysgol Gynradd Gymraeg Cynwyd Sant, Ysgol Y Ferch O'r Sger ac Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw, a fydd yn symud o’i safle sy’n heneiddio ym Mhontycymer i gyfleuster newydd o’r radd flaenaf wrth ochr Ysgol Gynradd Betws ym mis Ionawr 2019.

Hefyd, wrth gwrs, ceir un ysgol uwchradd, Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, a agorodd ei drysau ym mis Medi 2008.

Meddai’r Cynghorydd Huw David, arweinydd newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae gan bob rhiant yr hawl i ddewis addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer eu plant.

“Roeddem ni’n hynod falch o agor Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, ac rydym ni’n llawn cyffro ynglŷn ag adleoli Ysgol Gynradd Gymraeg Cwm Garw, gan y bydd symud yr ysgol yn golygu gwell cyfleoedd a chyfleusterau y bydd disgyblion yr ysgol yn elwa arnynt.

“Rydym ar hyn o bryd yn dymuno casglu barn ar yr hyn y dylai ein blaenoriaethau nesaf fod, i sicrhau y gallwn fodloni galw yn y dyfodol ar gyfer addysg Gymraeg ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Mae gennym ni ddiddordeb arbennig mewn clywed am unrhyw rwystrau a allai fod yn atal rheini rhag anfon eu plant i ysgol Gymraeg.

“Er enghraifft, a yw’r ysgolion presennol yn rhy bell o ble yr ydych chi’n byw? Neu a oes diffyg o ran cael gafael ar ofal plant cofleidiol sy’n eich atal rhag dewis ysgol benodol?

“Mae hwn yn ymgynghoriad helaeth ynglŷn â mater pwysig iawn, felly rwy’n annog cymaint o bobl â phosibl i ddweud eu dweud. Hoffwn hefyd bwysleisio bod yr arolwg hwn ar gyfer pawb, pa un a ydych chi’n anfon eich plentyn i ysgol Gymraeg ar hyn o bryd ai peidio.

“Efallai nad oes gennych chi blant hyd yn hyn, ond eich bod chi’n gobeithio dechrau teulu rhyw ddiwrnod; rhannwch eich barn fel y gallwn ni ddechrau cymryd camau nawr a allai fod o fudd enfawr i genedlaethau’r dyfodol.”

Gellir cwblhau’r arolwg ar-lein yn www.bridgend.gov.uk/consultation a bydd ar gael i’w lenwi hyd at ddydd Llun 19 Rhagfyr 2016.

Last Updated: 17/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud