Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cynlluniau ar gyfer yr Ysgol Gynradd Pencoed newydd yn cyrraedd carreg filltir bwysig

11 Hydref 2016

Ar ôl cael caniatâd cynllunio y mis diwethaf, mae cynlluniau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i adeiladu Ysgol Gynradd Pencoed newydd wedi cyrraedd carreg filltir bwysig arall yr wythnos hon.

Mae Aelodau Cabinet yr awdurdod lleol wedi cytuno i wahodd tendrau gan gwmnïau adeiladu sydd â diddordeb mewn adeiladu’r ysgol newydd gwerth £10.8m, y bwriedir ei hagor ym mis Ebrill 2018.

Mae’r ysgol ar ddau wahanol safle ar hyn o bryd, wrth i rai disgyblion gael eu haddysgu mewn adeiladau ar Penprysg Road, ac eraill wedi eu lleoli yn hen safle Ysgol Gynradd Heol y Cyw.

Y bwriad yw dod â’r holl ddisgyblion at ei gilydd ar un safle a fyddai’n cael ei adeiladu ar ran o’r caeau chwarae sydd ymhellach i lawr Penprysg Road.

Byddai gan yr ysgol newydd le i 510 o ddisgyblion rhwng 4 ac 11 oed, a 70 o leoedd meithrin, yn ogystal â darpariaeth ar gyfer disgyblion ag anghenion addysgol arbennig.

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Arweinydd newydd Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae’n bleser gennym roi gwybodaeth i’r rhieni, disgyblion a thrigolion lleol am y datblygiadau cyffrous diweddaraf. Yn gynharach eleni, cynhaliwyd ymgynghoriad ffurfiol i gael barn pawb â budd yn y cynllun, a dilynwyd hynny drwy gyhoeddi’r hysbysiad cyhoeddus statudol.

“Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiadau yn ystod y cyfnod hwn, ac mae caniatâd cynllunio wedi ei gael erbyn hyn, ac felly rydym yn falch o fod mewn sefyllfa lle y gallwn symud ymlaen i’r cam nesaf, sef gwahodd tendrau ar gyfer y gwaith adeiladu.”

Byddai’r gost ar gyfer yr ysgol newydd yn cael ei thalu drwy Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru a gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Ychwanegodd y Cynghorydd David: “Adeiladwyd adeiladau presennol yr ysgol ar ddechrau’r 1900au i gynnig darpariaeth fabanod, iau ac uwchradd ar wahân, ac nid yw’n ddelfrydol o bell ffordd bod yn rhaid i lawer o’r plant groesi priffordd brysur i gerdded rhwng dosbarthiadau.

“Bydd yr adeilad newydd sbon yn dod â’r holl ddisgyblion at ei gilydd ar un safle, gan nodi dechrau cyfnod cyffrous newydd i Ysgol Gynradd Pencoed a'r gymuned leol y mae’n ei gwasanaethu.”

Bydd y cyngor yn gwahodd tendrau gan gwmnïau sydd wedi eu rhestru ar y fframwaith Ysgolion ac Adeiladau Cyhoeddus De-ddwyrain Cymru (SEWSCAP) i adeiladu’r Ysgol Gynradd Pencoed newydd.

Last Updated: 11/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud