Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cylch meithrin Cymraeg yn rhoi dechrau iach i blant bach

11 Hydref 2016

Mae aelodau’r staff yng Nghylch Meithrin Ysgol Cynwyd Sant ym Maesteg yn helpu i roi’r dechrau iachaf posibl i blant bach trwy gymryd rhan mewn cynllun cenedlaethol clodfawr.

Mae’r Cylch Meithrin ar y trywydd iawn i fod yn un o’r lleoliadau cyn ysgol Cymraeg cyntaf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i gyflawni’r ‘Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy’.

Mae’r cynllun, sydd wedi’i ariannu gan Lywodraeth Cymru a’i gydgysylltu gan Dîm Gofal Plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr mewn partneriaeth ag Iechyd Cyhoeddus Cymru, yn ymdrin â sawl agwedd ar iechyd gyda’r nod o wella lles plant ifanc, megis maeth, iechyd y geg, gweithgarwch corfforol, chwarae egnïol a’r amgylchedd.

Ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, mae cyfanswm o 30 o leoliadau cyn ysgol yn cymryd rhan yn y cynllun ac meddai Kate Parry, Ymarferydd Cyn-ysgol Iach y cyngor: “Mae nifer fawr o aelodau staff ym mhob rhan o’r fwrdeistref sirol yn gwneud gwaith arbennig wrth hyrwyddo yn ymarferol prydau a byrbrydau maethlon ac arferion iach eraill i rieni plant cyn-ysgol.

“Mae’r cynllun yn annog y safonau uchaf o ran iechyd, trwy hyrwyddo arferion y gellir parhau â nhw gartref. Mae aelodau staff yn y Cylch Meithrin yn Ysgol Cynwyd Sant eisoes wedi cyflawni sawl pennod o’r cynllun ac maent yn gwneud cynnydd rhagorol. Pan ddaeth arolygwyr y cynllun i ymweld â nhw yn ddiweddar, gwnaed argraff arbennig arnynt gan frwdfrydedd y staff wrth iddynt annog y plant i ddechrau dysgu am y byd o’u cwmpas ac i chwarae yn yr awyr agored pryd bynnag y bo hynny’n bosibl.

“Yn ystod eu hachrediad, gwnaeth un bachgen ddangos yr arolygwr o amgylch yn falch gan ddweud ‘edrychwch, mae gyda ni bopeth!’. Roedd hi’n braf iawn ei glywed yn dweud hyn ac roedd yn dangos pa mor gartrefol y mae’r plant yn teimlo yn y Cylch Meithrin.”

Meddai’r Cynghorydd Hailey Townsend, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Wasanaethau Cymdeithasol i Blant a Chydraddoldeb: “Caiff nifer o arferion pwysig eu sefydlu ar oed ifanc, ac mae hynny’n gwneud yr amgylchedd cyn ysgol yn adeg ddelfrydol i ddylanwadu ar iechyd a lles plentyn.

“Mae lleoliadau cyn ysgol sy’n cymryd rhan yn y cynllun hwn yn gallu cael gafael ar adnoddau a chyfleoedd hyfforddi rhagorol y gall aelodau staff eu defnyddio i gyfoethogi bywydau’r plant y maent yn gofalu amdanynt.

“Mae pwysigrwydd gweithgarwch corfforol yn y blynyddoedd cynnar ymhlith y pynciau allweddol y mae’r cynllun yn eu trafod. Mae wedi’i brofi bod plant egnïol yn iach, yn hapus, yn cysgu’n well ac yn fwy parod ar gyfer yr ysgol.

“Mae bod yn egnïol yn gwneud cymaint o wahaniaeth i ddatblygiad plentyn, a’r cyngor yw y dylai plant dan bump fod yn symud am o leiaf tair awr y dydd. Gall hynny gynnwys cerdded, neidio, chwarae, mynd ar sgwter neu symud mewn ffordd arall, felly nid yw’n golygu bod angen iddyn nhw fynd i ddosbarth ffitrwydd na dim byd o’r fath, dim ond eu bod yn symud yn hytrach nag eistedd i lawr.”

I gael gwybod rhagor am y Cynllun Cyn-Ysgol Iach a Chynaliadwy, cysylltwch â Kate Parry yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr drwy ffonio 01656 642649.

Last Updated: 11/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud