Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Y Cynghorydd Huw David yw Arweinydd newydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

06 Hydref 2016

Mae aelodau Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi ethol y Cynghorydd Huw David yn Arweinydd newydd. Golyga hyn mai’r Cynghorydd David, yn 39 oed, yw un o’r arweinwyr cyngor ieuengaf yng Nghymru.

Daw ei benodiad yn sgil ymddeoliad y Cynghorydd Mel Nott OBE, a ymddiswyddodd ar ôl arwain yr awdurdod am wyth mlynedd. Etholwyd y Cynghorydd David yn Arweinydd yn ddiwrthwynebiad.

Daeth y Cynghorydd David, sy’n byw yng Nghefn Cribwr, yn aelod ward leol ar gyfer yr ardal yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn 2004. Gwasanaethodd yn aelod o’r fainc gefn hyd nes y cafodd ei ailethol yn 2008, a’i benodi’n Aelod Cabinet y Cyngor dros Adnoddau.

Newidiodd ei bortffolio yn 2012, gan ddod yn Aelod Cabinet dros Blant, ac yn 2015 cafodd ei benodi’n Ddirprwy Arweinydd yr awdurdod.

Meddai’r Cynghorydd David: “Cynghorau yw asgwrn cefn gwasanaethau lleol ac maent yn effeithio ar fywydau pob un trigolyn mewn amrywiaeth o wahanol ffyrdd. Mae cael fy newis i wasanaethu yn Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn fraint enfawr i mi ag iddi gyfrifoldeb mawr yr wyf yn ei gymryd o ddifrif calon.

“Mae’n amlwg bod llywodraeth leol yn newid ac yn esblygu wrth i gynghorau ledled Cymru addasu i gydweithredu a gweithio mewn partneriaeth yn sgil y diffygion enfawr mewn cyllid.

“Mae’r Ysgrifennydd Llywodraeth Leol, Mark Drakeford, eisoes wedi amlinellu ei weledigaeth ar gyfer y dyfodol, ac er na welir bod prosesau eang o uno cynghorau ar yr agenda, mae pwyslais cadarn ar ryngweithio rhanbarthol.

“Credaf fod Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eisoes wedi addasu’n dda i’r dull hwn o weithio, ac wedi dangos blaengaredd wrth sefydlu partneriaethau lleol â Halo Leisure ac Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, yn ogystal ag ymgysylltiad ehangach megis Bae’r Gorllewin, y Bartneriaeth Cydwasanaethau Rheoleiddio â’r Fro a Chaerdydd, neu yn rhan o Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

“Bydd y misoedd nesaf yn gyfnod anodd i lywodraeth leol. Mae gennym nifer o faterion anodd i’w datrys yn ogystal ag etholiad lleol i’w drefnu, ond rydym eisoes wedi dangos y gallwn arwain yn effeithlon ac yn arloesol ar gydweithredu rhanbarthol a lleol, a byddwn yn parhau i wneud hynny.

“Ar yr un pryd, byddwn yn canolbwyntio ar barhau i ddarparu gwasanaethau lleol hanfodol wrth gyflawni mentrau megis cyfleusterau Gofal Ychwanegol newydd ar gyfer y fwrdeistref sirol neu’r rhaglen moderneiddio ysgolion barhaus, sy’n darparu sylfaen er mwyn i genedlaethau’r dyfodol ddatblygu bywydau llwyddiannus, ffyniannus.”

Talodd y Cynghorydd David deyrnged hefyd i’w ragflaenydd, y Cynghorydd Mel Nott OBE.

“Mae’r Cynghorydd Nott wedi gwneud gwaith gwych yn arwain yr awdurdod hwn am bron i ddegawd, a hoffwn ddiolch iddo am ei hyder ynof a’i gefnogaeth. Mae’n wirioneddol haeddu ei ymddeoliad ac rwyf i a’r aelodau eraill yn y Cyngor yn dymuno’n dda iddo yn y dyfodol.

“Rwyf yn hyderus y bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn parhau i ddatblygu ac yn gallu gorchfygu unrhyw heriau sydd o’n blaenau.”

Last Updated: 17/10/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud