Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Lwfans bagiau du ychwanegol o bosibl i deuluoedd mwy wrth i’r cyngor gynllunio gwasanaeth casglu gwastraff newydd

29 Gorffennaf 2016

Gan y bydd casgliadau gwastraff ar garreg y drws ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu cyfyngu i ddau fag du bob pythefnos o 1 Ebrill 2017, gwahoddir trigolion lleol i fynegi eu barn ar y posibilrwydd o roi lwfans ychwanegol i deuluoedd mwy a’r rhai hynny y mae angen iddynt gael gwared ar ludw o dannau glo.

Y gaeaf diwethaf, cyhoeddodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gynlluniau i newid casgliadau gwastraff er mwyn gallu parhau i fodloni’r targedau ailgylchu llym sydd wedi eu gosod gan Lywodraeth Cymru.

Erbyn 2024/25, bydd angen i gynghorau Cymru ailgylchu 70 y cant o holl wastraff y cartref neu wynebu dirwyon costus. Y targed ar hyn o bryd yw 58 y cant.

O 1 Ebrill 2017, bydd y rhan fwyaf o gartrefi ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cael eu cyfyngu i ddau fag gwastraff bob pythefnos, ond mae’r awdurdod lleol yn ystyried pa drefniadau arbennig y dylid eu darparu i aelwydydd â mwy na chwech o breswylwyr er mwyn i’r gwasanaeth casglu newydd allu bod mor deg â phosibl yn ogystal â helpu i gynyddu cyfraddau ailgylchu.

I helpu i gasglu safbwyntiau trigolion lleol, mae’r cyngor yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus a fydd yn gofyn i bobl fynegi barn am y dewisiadau canlynol:

1. Cyflwyno casgliad un bag gwastraff ychwanegol i aelwydydd â chwech neu saith o breswylwyr.
2. Cyflwyno casgliad dau fag gwastraff ychwanegol i wyth neu fwy o drigolion.
3. Cyflwyno casgliad un bag gwastraff ychwanegol i aelwydydd sy’n defnyddio tân glo fel prif fodd o wresogi (sylwer nad yw hyn yn cynnwys llosgwyr coed).

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn dechrau ddydd Llun 1 Awst 2016 a bydd yn cau ddydd Llun 10 Hydref 2016. Bydd yn bosibl i chi nodi eich sylwadau ar-lein yn www.bridgend.gov.uk/consultation a hefyd trwy lenwi holiaduron a fydd ar gael mewn llyfrgelloedd lleol.

Meddai’r Cynghorydd Ceri Reeves, Aelod y Cabinet dros Gymunedau: “Fe wnaethom addewid i gynnal ymgynghoriad ynglŷn â’r trefniadau arbennig y dylid eu sefydlu ar gyfer aelwydydd mwy, a dyma’r cam diweddaraf yn ein gwaith cynllunio ar gyfer y gwasanaeth casglu gwastraff newydd. Rydym yn awyddus i glywed safbwyntiau trigolion ynglŷn â’r dewisiadau tecaf ar gyfer tai â llawer o drigolion a phobl sy’n defnyddio tannau glo."

Yn gynharach eleni, ar ôl casglu safbwyntiau trigolion lleol mewn ymgynghoriad gwastraff cychwynnol, cadarnhaodd y cyngor y byddai casgliadau ailgylchu yn parhau i fod yn wythnosol, ac nad oedd unrhyw gynlluniau i ddechrau defnyddio biniau olwynion ar gyfer casgliadau.

Er bod yr adborth o’r ymgynghoriad yn awgrymu y byddai’n well gan bobl ifanc gael biniau olwynion, roeddynt yn llai poblogaidd ymhlith pobl hŷn, trigolion heb ardd na dreif, neu’r bobl hynny sy’n byw ar strydoedd serth iawn. Byddai biniau olwynion hefyd wedi costio mwy na £2 filiwn i’w cyflwyno.

Cadarnhaodd yr Awdurdod Lleol hefyd y byddai cynllun casglu ar wahân yn cael ei weithredu ar gyfer cewynnau a chynhyrchion hylendid amsugno eraill, a bydd y casgliadau gwastraff clinigol presennol yn parhau. 

Mae mater gwastraff anifeiliaid anwes wedi ei ystyried hefyd, ond ni fyddwn yn gweithredu hyn gan y byddai’n costio gormod.

Ychwanegodd y Cynghorydd Reeves: “Ar hyn o bryd ein targed yw ailgylchu 58 y cant o’r holl wastraff, ond o dan ofynion cenedlaethol newydd, bydd angen i’r fwrdeistref sirol ailgylchu 64 y cant erbyn 2019-20 a 70 y cant erbyn 2024-25.

“Mae cosbau hallt am beidio â chyflawni’r targedau a gallai eu methu o ddim ond un y cant achosi dirwy o £150,000, felly mae’n rhaid i’r system carreg y drws newid er mwyn mynd i’r afael â hyn.

“Rydym yn deall nad yw newid y modd y caiff bagiau du eu casglu o bosibl yn boblogaidd, ond mae angen i bobl ledled Cymru newid eu harferion ailgylchu oherwydd bod yr oes yn newid, ac mae angen i’n gwasanaeth casglu foderneiddio er mwyn i ni fod hyd yn oed yn fwy ‘gwyrdd’.

“Yn ogystal â’n galluogi ni i ailgylchu mwy, mae’n ofynnol i’r system newydd fod yn effeithlon o ran cost. Mae hwn yn fater sy’n parhau i fod o bwys i ni, o ystyried sefyllfa bresennol y gyllideb o ganlyniad i gamau’r llywodraeth ganolog yn sgil y cyni ariannol.

“Rydym yn gofyn i’r holl drigolion ein cefnogi ni ar y mater hwn, deall pam fo hyn yn ofynnol a dechrau paratoi ar gyfer y cyfyngiadau newydd ar fagiau du trwy ystyried faint yr ydych eisoes yn ei ailgylchu, a’r hyn y gallech ei wneud yn wahanol.”

Gweithredir casgliadau gwastraff ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr gan Kier ar hyn o bryd. Bydd contract casgliadau gwastraff nesaf y cyngor yn gweithredu o 1 Ebrill 2017 i 31 Mawrth 2024, a bydd gwybodaeth fanwl ynglŷn â sut y bydd y gwasanaeth casglu gwastraff newydd yn gweithredu yn cael ei hanfon at bob aelwyd ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn ystod gwanwyn 2017.

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad ynglŷn â’r dewisiadau o ran caniatáu bagiau ychwanegol ar gyfer aelwyd mwy a chartrefi â thannau glo, ewch i www.bridgend.gov.uk/consultation

Last Updated: 29/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud