Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Porthcawl race aces web

Arbenigwyr rasio Porthcawl ar frig podiwm y DU

22 Gorffennaf 2016

Mae car model sy’n gallu cyrraedd 85mya mewn llai nag eiliad wedi helpu tîm o ddisgyblion o Ysgol Gynradd Porthcawl i gyrraedd brig y podiwm mewn her genedlaethol yn seiliedig ar Formula 1.

Ar ôl dylunio eu car eu hunain, gwibiodd y peirianwyr ifanc i ennill rownd derfynol y DU o’r gystadleuaeth ‘Formula 1 mewn Ysgolion - Her Ysgolion Cynradd Jaguar’, a gynhaliwyd yn Arena Ricoh yn Coventry.

Llwyddodd tîm Porthcawl Power yr ysgol - a oedd yn cynnwys chwe disgybl rhwng 10 ac 11 oed - guro’r gystadleuaeth a oedd yn cynnwys 24 ysgol arall, a chymryd teitl y DU. Bu rhaid iddynt gwblhau’n llwyddiannus bum cam o feirniadu a oruchwyliwyd gan arbenigwyr o’r diwydiant modur.

Llwyddasant i sicrhau eu lle yn y rownd derfynol gan mai eu car model pren balsa hwy, a wthiwyd gan dun aer, oedd y cyflymaf yn y rownd ranbarthol De Cymru.

Dywedodd y Dirprwy Bennaeth, Evan Richards: “Mae ein hysgol wrth ei bodd yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth flynyddol hon ac rydym yn hynod falch o lwyddiant rhagorol y disgyblion. Roedd y cymorth a dderbyniasom gan Gynllun Addysg Beirianneg Cymru, sy’n hyrwyddo astudiaethau peirianneg mewn ysgolion, yn amhrisiadwy. Rydym hefyd yn hynod ddiolchgar am y gefnogaeth a gawsom gan rieni, a’n noddwyr. Mae gwaith eisoes ar y gweill ar ein car ar gyfer 2017!”

Ers ennill, soniwyd am y tîm yn Nhŷ’r Cyffredin gan yr AS Madeleine Moon MP a longyfarchodd ei hetholwyr ifanc, a siaradodd un o’r disgyblion â’r DJ Chris Evans yn fyw ar ei raglen frecwast ar Radio Dau.

Dywedodd y Cynghorydd Huw David, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae’n gyflawniad anhygoel ennill cystadleuaeth ledled y DU, felly llongyfarchiadau mawr i bawb a gymerodd ran yn Ysgol Gynradd Porthcawl. 

“Gan fod Ffatri Beiriannau Ford yn rhan mor allweddol o’r economi leol, a buddsoddiad Aston Martin mewn ffatri ceir cyflym iawn ychydig i fyny’r ffordd yn Sain Tathan, ni fu erioed amser gwell i blant lleol gymryd diddordeb mewn sgiliau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg, sydd mor allweddol yn y diwydiant modur.

“Braf hefyd yw gweld cynifer o ferched yn rhan o dîm Porthcawl Power, gan nad yw merched yn draddodiadol yn mwynhau’r pynciau hyn gymaint â bechgyn.

“Roedd hi’n ofynnol yn y gystadleuaeth hon i’r disgyblion ddangos amrywiaeth eang o sgiliau, o ddefnyddio meddalwedd dylunio â chymorth cyfrifiadur i greu eu car model, i gyflwyno eu syniadau yn glir ac yn gryno i feirniaid y gystadleuaeth. Maent wedi dangos gwir ddawn am beirianneg ac rwy’n dymuno’n dda iddynt ar gyfer y dyfodol.”

Caiff yr Her Ysgolion Cynradd Jaguar ei noddi a’i chefnogi gan Jaguar Cars sydd wedi bod yn cefnogi F1 mewn Ysgolion ers ei lansio yn 2000.

Dywedodd Les Ratcliffe, Pennaeth Cysylltiadau Cymunedol Jaguar Land Rover: “Mae’r gystadleuaeth hon yn ymgysylltu â myfyrwyr ac athrawon ysgolion cynradd ledled y DU. Mae annog y genhedlaeth nesaf o beirianwyr yn rhywbeth y mae Jaguar yn hynod ymroddedig i’w gyflawni gan ei fod yn helpu i feithrin datblygiad sgiliau allweddol a phrosesau peirianneg, sy’n golygu bod dyfodol disglair i beirianneg.”

Mae rhai o’r cwmnïau lleol sydd wedi cefnogi Ysgol Gynradd Porthcawl yn y gystadleuaeth Formula 1 mewn Ysgolion - Her Ysgolion Jaguar eleni, yn cynnwys Wulf Race Clothing, Auto Barnes Cymru, Willmott Dixon, BMW Sytner a Chanolfan Dechnoleg Sony.

Last Updated: 22/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud