Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Mwy fyth o ddewisiadau iach ar y fwydlen i ddisgyblion Brynteg

19 Gorffennaf 2016

Mae’r prydau bwyd yn ysgol Brynteg yn iachach fyth y tymor hwn ar ôl i ddisgyblion wneud ceisiadau am gyflwyno dewisiadau newydd ar y fwydlen.

Ar ôl i ddisgyblion sy’n aelodau o gyngor yr ysgol gynnal adolygiad llawn o’r bwyd a gynigir yn Ysgol Brynteg, arweiniodd y sylwadau a dderbyniwyd at ychwanegu dewisiadau newydd y gellir eu dal yn y dwylo fel burrito a saws pasta porc wedi’i falu i’r bwydlenni, a gwnaeth y ffreutur hefyd dreialu bar ffrwythau a salad newydd.

Mae gwasanaeth archebu brechdanau a saladau wedi ei ailgyflwyno hefyd, ac mae myfyrwyr wedi bod yn torri eu syched drwy ddewis o ddiodydd ar ddull caffi fel frappe a smwddi sy’n cynnwys mango a ffrwythau eraill gwych.

Nododd arolwg diweddar mai dim ond 56 y cant o’r bechgyn a 38 y cant o’r merched yn yr ysgol uwchradd ym Mhen-y-bont ar Ogwr sy’n bwyta brecwast yn rheolaidd ar ddyddiau ysgol, felly mae aelodau cyngor yr ysgol wedi bod yn atgoffa eu cyd-ddisgyblion am y ddarpariaeth brecwast iachus sydd ar gael yn yr ysgol ar hyn o bryd.

Mae tîm arlwyo Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnal gwasanaeth brecwast o 8:15am bob dydd ac mae tost, ffrwythau ffres a llaeth ymhlith y dewisiadau sydd ar gael i ddisgyblion eu prynu yn yr ysgol isaf a’r ysgol uchaf.

Meddai Pennaeth Ysgol Brynteg, David Jenkins: “Mae cyngor yr ysgol wedi edrych yn fanwl ar yr hyn y mae disgyblion yr ysgol ei eisiau, ac rydym yn falch o weld bod Gwasanaethau Arlwyo Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi gwrando arnynt.

“Mae’r dewisiadau newydd i gyd wedi eu croesawu ac mae’r adolygiad wedi arwain at sgyrsiau diddorol ynghylch pwysigrwydd bwyta brecwast.

“Rydym wedi bod yn gofyn i ddisgyblion pam nad ydynt yn bwyta brecwast, ac rydym wedi sicrhau eu bod yn ymwybodol o fanteision rhoi egni i’w cyrff drwy fwyta brecwast maethlon i ddechrau’r diwrnod.

“Rydym wedi bod yn eu hatgoffa hefyd, pan eu bod yn bwyta prydau ysgol, eu bod yn cael diet cytbwys a maethlon sydd hefyd yn cynrychioli gwerth da am arian.

“Mae aelodau cyngor yr ysgol yn haeddu llawer o glod am yr hyn y maent wedi ei gyflawni y tymor hwn, fel y mae Kate Perna, un o’n Cyfarwyddwyr Dysgu, sydd wedi bod yn rhan allweddol o’r gwaith o gydgysylltu rhwng y disgyblion a thîm y gwasanaethau arlwyo.”

Meddai Louise Kerton, Rheolwr Gwasanaethau Arlwyo Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Rydym bob amser yn awyddus i glywed sylwadau’r disgyblion ac i gael gwybod beth y gallwn ei wneud i wella ac ehangu eu dewisiadau o brydau bwyd. Rydym wedi rhoi sylw i’w sylwadau a’u hawgrymiadau ac rydym yn falch o allu cynnig hyd yn oed mwy o ddewis iddynt yr haf hwn. Ar ôl yr adborth gan gyngor yr ysgol, rydym hefyd yn ystyried y posibilrwydd o gyflwyno bargen pryd bwyd.”

Ychwanegodd Louise: “Mae pob un o’n prydau bwyd yn bodloni’r rheoliadau Bwyta’n Iach mewn Ysgolion sydd gan Gymdeithas Llywodraeth Leol  Cymru, ac mae llawer iawn o waith cymhleth ynghlwm â gwneud yn siŵr bod y prydau yn cynnwys y maethynnau gofynnol i roi’r egni sydd ei angen ar ddisgyblion llwglyd ar gyfer diwrnod prysur yn yr ysgol.”

Last Updated: 19/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud