Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Trelales after school club web

Clwb ar ôl ysgol yn rhoi cychwyn iachus i blant

19 Gorffennaf 2016

Mae clwb ar ôl ysgol Sunshine Kidz yn Ysgol Gynradd Trelales wedi ennill gwobr am ei ymdrechion rhagorol i roi cychwyn iachus i blant mewn bywyd.

Hwn yw’r lleoliad ar ôl ysgol cyntaf ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i lwyddo i ennill y wobr ddiwygiedig newydd ‘Byrbryd Iachus Safon Aur’ i gydnabod ei ymdrechion i ddarparu byrbryd a diodydd iachus, amgylchedd fwyta addas, ac i ddilyn safonau hylendid priodol.

Mae’r wobr wedi ei datblygu’n lleol mewn partneriaeth amlasiantaeth gyda chynrychiolwyr o Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Iechyd Cyhoeddus Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Mae sawl lleoliad gofal plant cyn oed ysgol eisoes wedi ennill y wobr, a bellach mae clwb ar ôl ysgol Sunshine Kidz wedi ymuno â nhw.

Meddai Paula Carter-Clare, sydd wedi bod yn rhedeg Sunshine Kidz gyda Katherine Edmunds ers iddo agor yn yr ysgol ym mis Medi 2014: “Roeddem ni eisiau bod yn rhan o’r cynllun gan ein bod o’r farn ei bod yn bwysig bod y plant yn y clwb yn cael byrbryd iachus a maethlon pan eu bod gyda ni, a’u bod yn dysgu am fuddion cadarnhaol bwyta ac yfed yn iach.

“Nid oeddem ni eisiau eu llenwi â bwyd heb unrhyw faeth neu â dim ond ychydig iawn o faeth ynddo,  felly cawsom gyngor gan Swyddogion Datblygu Gofal Plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a oedd yn cytuno y byddai o fudd i’r plant a’r clwb pe byddem yn rhan o’r cynllun.

“Rydym wedi cynnal nifer o weithgareddau gyda’r plant ynglŷn â bwyta’n iach a bellach dim ond byrbrydau iachus gyda dŵr neu laeth yr ydym yn eu caniatáu yn y clwb. Rydym yn arbennig o falch o’r effaith gadarnhaol y mae’r wobr hon wedi ei chael ar y plant ac ar yr arferion bwyta’n iach y byddwn yn parhau â nhw pan fydd ein clwb gwyliau yn agor dros wyliau hanner tymor mis Hydref.”

Meddai’r Cynghorydd Hailey Townsend, yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol Plant a Chydraddoldeb yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Bwriad y cynllun hwn yw codi ymwybyddiaeth o fwyta’n iach a dangos yr hyn y gellir ei gyflawni trwy ddarparu byrbrydau maethlon i’r plant mewn lleoliad gofal plant.

“Mae llawer o arferion iachus yn cael eu sefydlu pan fo’r plant yn ifanc ac mae’r lleoliadau gofal plant sy’n cymryd rhan yn y cynllun hwn yn hyrwyddo ac yn dilyn arferion da sy’n gwella iechyd a lles plant ifanc.”

Mae Tîm Gofal Plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi bod yn ymwneud yn agos â’r gwaith o greu’r wobr, ac maent yn edrych ymlaen at gefnogi llawer mwy o leoliadau gofal plant lleol eraill i’w helpu hwythau i gyflawni’r wobr hon hefyd.

Meddai Rheolwr y Tîm Gofal Plant, Amy Castle: “Mae’n hyfryd gweld y plant yn cymryd rhan mewn penderfyniadau wrth gynllunio eu bwydlenni ac yn mwynhau gweithgareddau sy’n ymwneud ag iechyd.”

Mae’r wobr yn agored i grwpiau chwarae, meithrinfeydd, gwarchodwyr plant, grwpiau rhieni a phlant bach, a chlybiau gofal plant y tu allan i’r ysgol ym mhob rhan o ardal Abertawe Bro Morgannwg, ac i gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â Thîm Gofal Plant Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr trwy ffonio 01656 642649.

Last Updated: 19/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud