Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Girl Jumping Cropped

Rhaglen Gwyliau Ysgol yn addo gemau sy’n llawn hwyl a sbri

Bydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn cynnal ei raglen Gwyliau Ysgol boblogaidd unwaith eto yr haf hwn, gydag amrywiaeth eang o weithgareddau a digwyddiadau ar gyfer grwpiau oedran gwahanol.

Yn rhan o’r amserlen egnïol ar gyfer yr haf, caiff plant rhwng wyth a 12 oed gynnig lleoedd am ddim yn y cynlluniau Egnïol am Oes sy’n canolbwyntio ar hwyl, chwaraeon, gemau, celf a gweithgarwch creadigol. Bydd cyfle i gofrestru drwy gydol y gwyliau a chaiff y plant eu hannog i fod yn bresennol yn ystod y sesiwn gyfan er mwyn manteisio i’r eithaf ar y gweithgareddau sy’n cael eu cynnig.

Cynhelir y rhaglen Egnïol am Oes mewn partneriaeth â chyngor tref neu gymuned pob ardal, o ddydd Llun i ddydd Gwener dros gyfnod o bedair wythnos yn ystod gwyliau’r haf, a hynny mewn lleoliadau gwahanol ar draws y fwrdeistref sirol. Eleni, bydd y rhaglen Gwyliau Ysgol hefyd yn cynnwys menter newydd sbon ‘Warden Chwarae’ ar gyfer 2016, lle caiff pobl ifanc eu hannog i fynd allan i archwilio’r awyr agored a chymryd rhan mewn anturiaethau ‘chwarae’ cyffrous.

Caiff plant rhwng tair a saith oed fwynhau amser chwarae gwerthfawr gyda’u teuluoedd mewn sesiynau Chwarae am Oes Mini. Bydd y rhain yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau fel celf a chrefft, gemau, dawns a chwarae hwyl mewn amrywiaeth o leoliadau cymunedol. Cynhelir y sesiynau hyn ar amrywiol ddyddiadau yn ystod y gwyliau.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr hefyd yn awyddus i gefnogi gweithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg fel rhan o’r ymgyrch Gwyliau Ysgol. Gall rhieni ddod o hyd i wybodaeth am weithgareddau sy’n cael eu cynnal gan Fenter Bro Ogwr ac Urdd Gobaith Cymru ar dudalennau gwe Gwyliau Ysgol y Cyngor.

Dywedodd y Cynghorydd Hailey Townsend, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont Ar Ogwr dros Wasanaethau Cymdeithasol Plant a Chydraddoldebau “Y rhaglen Gwyliau Ysgol yw uchafbwynt gwyliau’r haf i lawer o bobl ifanc ac mae’n parhau i fynd o nerth i nerth ers ei chychwyn saith blynedd yn ôl.

“Mae’r cynlluniau gwyliau amrywiol yn cynnig ffordd wych i blant fod yn egnïol yn ystod y gwyliau, a gobeithio y bydd plant a rhieni yn manteisio i’r eithaf ar y gweithgareddau rhad ac am ddim sy’n cael eu cynnig yr haf hwn.

“Hoffwn ddiolch i’r cynghorau tref a chymuned sydd wedi cefnogi’r cynlluniau hyn dros y blynyddoedd, yn ogystal â sefydliadau partner fel Halo Leisure, Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe, Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen a grwpiau cymunedol lleol.

“Byddem hefyd yn annog trigolion i fanteisio ar ein traethau a’n mannau agored gwyrdd a phrydferth ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr tra bydd yr haul yn gwenu!”

Am fanylion llawn ein cynlluniau Gwyliau Ysgol ar gyfer 2016, sy’n cynnwys Chwarae am Oes Mini, Egnïol am Oes, Warden Chwarae, yn ogystal â gweithgareddau eraill i’r plant sy’n cael eu cynnal yn eich ymyl chi, ewch i www.bridgend.gov.uk, neu cysylltwch ag Adran Pobl Ifanc Egnïol Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr drwy ffonio 01656 815215.

Dylech nodi bod y cynlluniau chwarae hyn yn agored i newid ac ni ddylid dibynnu arnynt am drefniadau gofal plant. Rhaid cofrestru plant cyn eu bod yn dod i’r sesiynau, ond bydd modd gwneud hynny drwy gydol yr haf.

 

Chwarae Am Oes Mini

Lleoliad

Dyddiadau

Amser

Dechrau’n Deg Afon y Felin, Ysgol Gynradd Afon y Felin 

26 Gorffennaf, 2, 9, 16 Awst

1.30pm – 3pm

Dechrau’n Deg Bracla, Ysgol
Gynradd Bracla

26 Gorffennaf, 2, 9, 16 Awst

10.30am – 12pm

Dechrau’n Deg Caerau, Ysgol Gynradd Caerau 

27 Gorffennaf, 3, 10, 17 Awst

10.30am – 12pm

Dechrau’n Deg Trelewis, Trelewis

27 Gorffennaf, 3, 10, 17 Awst

1.30pm – 3pm

Canolfan Dysgu Gydol Oes Sarn, Sarn

27 Gorffennaf, 3, 10, 17 Awst

10.30am – 12pm

Ysgol Gynradd Betws, Betws 

27 Gorffennaf, 3, 10, 17 Awst

1.30pm – 3pm

 

Egnïol Am Oes

Lleoliad

Dyddiadau

 Amser

Canolfan Chwaraeon Bracla

Wythnos 1 - 26 Awst

10am - 2pm

Canolfan Bywyd Pen-y-bont ar Ogwr 

Wythnos 1 - 26 Awst

10am - 2pm

Capel Smyrna, Pen-Y-Fai

Wythnos 1 – 26 Awst

10am - 2pm

Canolfan Chwaraeon Maesteg

Wythnos 1 - 26 Awst

10am - 2pm

Pafiliwn Heol y Cyw

Wythnos 1 – 26 Awst

10am - 2pm

Ysgol Gynradd Caerau

Wythnos 1 – 26 Awst

10am - 2pm

Ysgol Gynradd Maes y Haul

Wythnos 25 Gorffennaf - 19 Awst

10am - 2pm

Ysgol Gyfun Pencoed

Wythnos 1 – 26 Awst

10am - 2pm

Ysgol Gyfun Porthcawl

Wythnos 1 – 26 Awst

10am - 2pm

Last Updated: 21/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud