Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Pen-blwydd Linda yn 100 oed yn achlysur a hanner

06 Gorffennaf 2016

Wrth i’r genedl nodi 100 mlynedd ers Brwydr y Somme, mae hen fam-gu o Notais yn dathlu ei chanmlwyddiant ei hun.

Ganwyd Linda Saunders ar 5 Gorffennaf 1916, ychydig ddyddiau ar ôl dechrau brwydr fwyaf y Rhyfel Byd Cyntaf ar Ffrynt y Gorllewin, gan ei gwneud yn un o drigolion hynaf Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

I’w helpu i ddathlu ei chanfed pen-blwydd, cafodd Linda ymweliad arbennig, yng Nghanolfan Adnoddau Pen-y-bont ar Ogwr, gan Faer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Maer Tref Pen-y-bont.

Meddai’r Cynghorydd Reg Jenkins, Maer Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a oedd wrth ei fodd yn cael cyflwyno tusw o flodau i Linda: “Mae’n fraint cael cwrdd â Linda a chlywed am ei bywyd. Mae’n anhygoel meddwl am y llanast o fyd y cafodd Linda ei geni ynddo o’i gymharu â’r heddwch yr ydym yn ei gymryd yn ganiataol erbyn hyn.”

Wrth i’r rhyfel waethygu yn y ffosydd, ganwyd Linda yn Notais i Ethel Lavinia a Thomas Edward Howell - dyn llaeth a oedd yn prydlesu caeau ar gyfer ei fuches o wartheg.

Ym 1917 ganwyd dwy chwaer a oedd yn efeilliaid a brawd ym 1919 - mae’n rhaid bod rhywbeth yn y llaeth ar y pryd – a brawd arall ym 1927.

Er iddi fod yn fyfyrwraig dda, yn bianydd galluog ac er iddi basio ei phrofion 11 plws, gadwodd Linda yr ysgol yn 14 oed ym 1930. Gwnaeth brentisiaeth trin gwallt wedyn am dair blynedd, ac ar ôl cael digon o brofiad, agorodd ei busnes trin gwallt ei hun ym Mhorthcawl.

Ar 3 Mehefin 1940, priododd Linda â David Saunders, ac yn ystod dathliadau eu priodas, cyrhaeddodd llond trên o filwyr a oedd newydd gilio o Dunkirk yng ngorsaf drenau Porthcawl nepell o’r dathliad. Aethpwyd â’r holl fwyd a oedd yn weddill ar frys i’r milwyr blinedig ac anniben, a chafodd y milwyr lawer o roddion defnyddiol eraill gan bobl Porthcawl.

Ar ôl y rhyfel bu Linda yn brysur yn gofalu am eu dau blentyn, Jeffrey a Patricia, wrth i David redeg siop lysiau.

Wrth i’w phlant dyfu i fyny, daeth Linda yn weithredol iawn gyda’r elusen Save The Children ac roedd yn mwynhau gêm o bridge.

Mae bywyd teulu wedi bod yn bwysig iddi erioed, ac mae’n dwlu yn fwy na dim ar fod gyda’i thri o wyrion a’i thri o or-wyrion.

Mae ei phenblwyddi yn y gorffennol wedi eu dathlu yn llawn bob tro. Er enghraifft, ar ben-blwydd Linda yn 80 oed, hedfanodd awyren fach gyda’i mab, ei ŵyr a’i gor-ŵyr arni.

Bu farw David yn 2001 a bu’n rhaid iddi ddathlu ei phen-blwydd yn 90 oed hebddo.

Am y tair blynedd diwethaf, mae Linda wedi mynychu Gwasanaeth Dydd Pobl Hŷn Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yng Nghanolfan Adnoddau Pen-y-bont ar Ogwr. Mae defnyddwyr y gwasanaeth yn elwa ar deithiau diwrnod rheolaidd, defnyddio pwll hydrotherapi, ystafell synhwyrau a gardd synhwyrau.

Last Updated: 11/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud