Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Seren BMX yn gwobrwyo disgyblion Llidiart am ennill y gystadleuaeth Big Pedal

05 Gorffennaf 2016

Sgrialodd seren BMX Matti Hemmings i Ysgol Gynradd Llidiart yr wythnos hon i wobrwyo disgyblion am lwyddo i ennill y gystadleuaeth Big Pedal.

Syfrdanodd Matti y disgyblion trwy berfformio rhai o’i driciau, wedyn gwahoddodd yr athrawon i roi cynnig ar rai o’r triciau BMX hefyd!

Ym mis Mai, gwnaeth dros hanner miliwn o blant ledled y DU ymdrech arbennig i deithio i’r ysgol ar sgwteri a beiciau i gystadlu yn y gystadleuaeth Big Pedal 2016, a disgyblion Llidiart gafodd y cyfanswm mwyaf o deithiau ar ddwy olwyn yng Nghymru.

Cafodd Big Pedal ei chynnal dros bythefnos, ac yn ystod her pum niwrnod gystadleuol, yn syfrdanol, gwnaed 82 y cant o deithiau dyddiol plant Llidiart ar feic neu sgwter, gan annog rhieni i adael eu ceir gartref ar gyfer y daith i’r ysgol.

O ganlyniad i ymagwedd ragweithiol yr ysgol gwnaeth y disgyblion gyfanswm o 2,970 o ‘deithiau llesol’ dros y pythefnos cyfan – sy’n fwy na dwywaith hynny a wnaed gan Ysgol Gynradd Porthcawl, sef yr ail orau ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Trefnwyd y gystadleuaeth gan elusen feicio Sustrans, ac fe’i cefnogwyd yn lleol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. Big Pedal yw’r her feicio a sgwtera fwyaf rhwng ysgolion yn y DU.

Meddai Roger Dutton, Swyddog Ysgolion Sustrans Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Unwaith eto, bu’r ymateb i Big Pedal yn rhagorol. Mae’n ddiddorol nodi ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eleni ein bod wedi mynd y tu hwnt i 10,000 o ran nifer y teithiau a wnaed ar sgwter, sy’n dangos pa mor boblogaidd maen nhw. Gwnaethom ni hefyd gofnodi mwy na 1,000 o deithiau gan athrawon a rhieni a hoffwn ddiolch i bawb am eu cefnogaeth.”

Yn ogystal â chydlynu Big Pedal, mae Sustrans yn gweithio gyda dros 120 o ysgolion yng Nghymru i roi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i blant i deithio’n llesol i’r ysgol yn rheolaidd. Mae hyfforddiant ar y beic, cynllunio llwybrau a sgiliau cynnal a chadw sylfaenol beic oll yn rhan o’r prosiect Teithiau Llesol, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, sy’n helpu i dreblu lefelau beicio i’r ysgol yn rheolaidd.

Meddai’r Cynghorydd Huw David, Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Pob blwyddyn mae’n galonogol gweld cymaint o’n hysgolion yn cymryd rhan yn Big Pedal, oherwydd bod taith lesol ac iach i’r ysgol yn helpu plant i gadw’n ffit ac mae’n dda i’r amgylchedd.

“Mae ysgolion lleol wedi gwneud yn hynod o dda, gyda thri ohonynt ymhlith deg gorau Cymru, a phump ymhlith yr ugain gorau. Llongyfarchiadau mawr iawn i Lidiart am hyrwyddo teithio llesol.”

Meddai Jane Lorimer, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Sustrans Cymru: “Rwyf wrth fy modd yn llongyfarch plant ac aelodau staff Ysgol Gynradd Llidiart – maen nhw wedi rhoi Pen-y-bont ar Ogwr ar y map yn sicr o ran beicio a sgwtera yng Nghymru yn sgil eu llwyddiant yn Big Pedal. Mae safle cyntaf yn yr her pum mlynedd yng Nghymru yn llwyddiant mawr, gyda chyfartaledd o 82 y cant o ddisgyblion yn Llidiart sy’n dod i’r ysgol ar feic neu sgwter.

“Am bythefnos yn ystod her Big Pedal, cafodd plant ddechrau iach llawn hwyl i’r diwrnod gyda mwy o weithgarwch corfforol a llai o dagfeydd traffig o amgylch gatiau ysgol. Mae ysgolion sy’n cymryd rhan yn Big Pedal yn sylweddoli’r gwahaniaeth y mae’n ei wneud i ddechrau’r dydd pan fo plant a’u gofalwyr yn defnyddio teithio llesol ar gyfer y daith ysgol.

“Mae’r gystadleuaeth yn ffordd wych o gael blas ar sut mae newid y dull o deithio yn bosibl ac yn effeithio’n gadarnhaol ar y gymuned ysgol gyfan. Mae gweithio gyda Sustrans yn helpu ysgolion i gynnal y manteision hyn pan fo’r gystadleuaeth yn dod i ben.”

Mae Matti Hemmings yn feiciwr BMX Flatland proffesiynol ac yn Ddeiliad Record y Byd Guinness. Daw yn wreiddiol o Aberhonddu, ond mae’n cystadlu erbyn hyn ac yn perfformio mewn sioeau triciau BMX ledled y byd.

I ddysgu rhagor am Big Pedal ewch i www.bigpedal.org.uk

Last Updated: 11/07/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud