Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Super Troopers y Garth yn cipio gwobr mewn cystadleuaeth fenter genedlaethol

26 Ebrill 2016

Mae Ysgol Gynradd y Garth wedi ennill y Wobr Ysbryd Tîm yn rownd derfynol genedlaethol cystadleuaeth ‘Y Criw Mentrus’ Llywodraeth Cymru.

Roedd tîm ‘Super Troopers y Garth’ a fu’n cystadlu yn y rownd derfynol a gynhaliwyd yn y Ganolfan Dr. Who ym Mae Caerdydd yn cynnwys disgyblion blwyddyn chwech, sef Carys Evans, Isobel Tarr, Demi-Leigh Price a Phoebe Simmons. Gwnaeth y tîm waith gwych wrth ddangos i bedwar beirniad o’r byd busnes sut yr aethant ati i sefydlu eu busnes gwerthu ‘addurniadau celf Scrabble’ a ‘Siocled Poeth Ceirw’ ar ôl i’r ysgol greu Clwb Menter i fyfyrwyr cyfnod allweddol dau.

Cyn y gystadleuaeth, roedd yr ysgol wedi cynnal sesiwn a ysbrydolwyd gan ‘Dragon’s Den’ pryd y cyflwynodd Super Troopers y Garth eu syniadau i’r Pennaeth Julie Thomas, gan ennill buddsoddiad o £30 i’w helpu i ddechrau’r busnes.

Meddai’r Pennaeth, Julie Thomas: “Gwnaethant dalu’r buddsoddiad cychwynnol yn ôl ar ôl y disgo Calan Gaeaf, pryd y gwerthwyd ‘cŵn poeth brawychus’ a ‘diodydd gwenwyn’. Rhoddodd hyn hefyd  arian iddynt brynu’r adnoddau angenrheidiol ar gyfer eu cynhyrchion a’u busnes”.

“Wedyn, aethant ati i ddatblygu cynllun busnes, gan wneud llawer o waith ymchwil i’r farchnad, cyfrifo’r holl gostau angenrheidiol a’r elw a ragwelwyd, a chreu adnoddau i’w helpu i farchnata a gwerthu eu cynnyrch.”

Ar ôl creu’r cynhyrchion, hyrwyddodd y tîm y busnes i ddisgyblion eraill a’u rhieni trwy negeseuon testun, posteri a ffurflenni archebu a anfonwyd i'w cartrefi. Defnyddiwyd gwasanaethau a chyngherddau’r ysgol hefyd fel cyfleoedd i farchnata’r busnes a gwnaed elw sylweddol o £417 o’r masnachu cychwynnol hwn, ac mae rhywfaint o’r elw wedi ei ddefnyddio i brynu bibiau rygbi tag newydd ar gyfer yr ysgol ac ar gyfer rhodd i gronfa Eisteddfod yr Urdd 2017.

Ychwanegodd Julie: “Roedd brwdfrydedd, egni ac ymroddiad y merched yn drawiadol tu hwnt a gwyddem y byddai cystadleuaeth y Criw Mentrus yn llwyfan ardderchog iddynt arddangos eu gwaith caled a’u hymdrech ac i ddangos y sgiliau yr oeddent wedi’u meithrin trwy gymryd rhan mewn gweithgarwch entrepreneuraidd.”

Ar ddiwrnod y rownd derfynol genedlaethol, rhoddodd y tîm gyflwyniad i’r gynulleidfa gan amlinellu i’r beirniaid y sgiliau yr oeddent wedi’u meithrin, fel ysgogi, gosod a chyflawni nodau, gweithio’n gydweithredol, meddwl am syniadau a datrys problemau, wrth greu a datblygu eu busnes.

Gwnaeth brwdfrydedd, gwybodaeth a sgiliau entrepreneuraidd y tîm argraff ar y beirniaid yn ogystal â Gweinidog yr Economi, Edwina Hart, ac enillwyd y wobr ‘Ysbryd Tîm’.

Meddai Dirprwy Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Huw David,: “Hoffwn longyfarch tîm Super Troopers y Garth am ennill y wobr genedlaethol glodfawr hon a hoffwn gydnabod staff yr ysgol hefyd am greu’r Clwb Menter a chefnogi’r disgyblion trwy roi’r cyfle iddynt feithrin y sgiliau ardderchog hyn.

“Mae Clwb Menter y Garth eisoes yn gweithio ar syniad busnes newydd ar gyfer cystadleuaeth nesaf y Criw Mentrus, ac mae merched ‘Super Trooper’ yn rhannu eu syniadau a'r hyn y maent wedi’i ddysgu o’r broses â’u cyd-ddisgyblion. Rwy’n edrych ymlaen at weld mwy o fentrau ardderchog gan entrepreneuriaid ifanc llwyddiannus yn yr ysgol.”

Last Updated: 17/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud