Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Get on track web

Sêr y byd chwaraeon yn helpu pobl ifanc i ddilyn y llwybr cywir

19 Ebrill 2016

Mae chwaraewr rygbi rhyngwladol a chyn-flaenwr Clwb Pêl-droed Dinas Caerdydd yn ysbrydoli grŵp o bobl ifanc o bob rhan o Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i wneud dewisiadau bywyd cadarnhaol.

Asgellwr rygbi menywod Cymru, Philippa Tuttiett, a chyn chwaraewr i Glwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Christian Roberts yw’r ddau fentor sy’n arwain rhaglen gyntaf erioed  ‘Get on Track’ Cymru.

‘Get on Track’ yw rhaglen flaenllaw Ymddiriedolaeth y Fonesig Kelly Holmes ac mae eisoes yn llwyddiant mawr mewn rhannau eraill o’r DU. Defnyddia’r rhaglen athletwyr elitaidd fel esiampl dda, ac mae’n helpu i weddnewid bywydau pobl ifanc difreintiedig trwy ddatblygu eu hyder, eu gwytnwch, eu penderfyniad, eu gallu i ganolbwyntio a’u cymhelliant.

Hefyd, cefnogir y rhaglen yn lleol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a thros y mis diwethaf, mae Philippa a Christian weid bod yn mentora grŵp o 18 o bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed.

Mae’r grŵp yn cwrdd ddwy neu dair gwaith yr wythnos, ac maent wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o sesiynau i’w helpu i ddatblygu eu sgiliau. O weithgareddau bondio tîm yn yr awyr agored, i brofiad gwaith a diwrnodau gwirfoddoli, mae’r cyfranogwyr hefyd wedi mireinio eu technegau cyfweld, a dysgu sut i ysgrifennu CV.

Maent hefyd wedi ymgymryd â’r dasg o weithio fel tîm i gynnal diwrnod chwaraeon yn Ysgol Gynradd Bro Ogwr.

Y llynedd, manteisiodd 72 y cant o’r bobl ifanc a gymerodd ran yn ‘Get on Track’ yn Lloegr ac yn yr Alban ar gyfleoedd gwaith, addysg neu hyfforddiant o fewn wyth mis o gychwyn y rhaglen, tra bod 75 y cant wedi’u hysbrydoli i gychwyn cymryd rhan mewn chwaraeon yn rheolaidd.

Dywedodd y Mentor, Philippa Tuttiett: “Mae’n gyffrous cymryd rhan yn y rhaglen ‘Get on Track’ gyntaf erioed yng Nghymru. Mae’r rhaglen wedi helpu’r grŵp i feithrin hyder, i herio eu hunain ac i feddwl am bethau mewn ffordd wahanol, fel bod modd iddynt symud ymlaen i gyflawni eu nodau a’u dyheadau.”

Dywedodd y Cynghorydd Mel Nott OBE, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr: “Rydym yn hynod falch fod y rhaglen ‘Get on Track’ gyntaf erioed yng Nghymru yn digwydd yma ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

“Mae gan bobl chwaraeon elitaidd fel Christian, Philippa a’r Fonesig Kelly Holmes ei hun, sgiliau ac agweddau unigryw. Maent yn gwybod sut beth yn union yw goresgyn trallod a pharhau i gael yr ewyllys i lwyddo. Gall y rhinweddau hyn helpu pobl ifanc i gyflawni eu potensial.

“Mae’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan yn y cynllun hwn yn dod o gefndiroedd amrywiol. Efallai bod rhai wedi bod mewn gofal, yn ddigartref, neu wedi bod mewn perygl o droseddu, tra bod eraill yn gynyddol yn wynebu heriau i ddod o hyd i waith neu ddilyn cyfleoedd addysg.

“Mae pob un ohonynt yn gwneud cynnydd gwych a hoffwn ddiolch i Christian a Philippa am y gefnogaeth y maent wedi’i chynnig i’r grŵp.”

Ariennir ‘Get on Track’ gan Loteri Cod Post y Bobl, a hefyd roedd lansiad y rhaglen yng Nghymru yn bosibl o ganlyniad i arian a ddyfarnwyd gan yr Ymddiriedolaeth Fasonaidd Brenhinol ar gyfer Merched a Bechgyn.

Sefydlodd y Fonesig Kelly Holmes, enillydd dwy fedal aur Olympaidd, ei helusen yn 2008, a hyd yn hyn mae wedi cyrraedd dros 300,000 o bobl ifanc.  Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth yn www.damekellyholmestrust.org

Last Updated: 24/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud