Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Gwaith ar y gweill i wella seiclo ar lan y môr ym Mhorthcawl

18 Ebrill 2016

Mae gwaith ar y gweill i greu llwybr newydd y bydd modd i seiclwyr a cherddwyr ei rannu ar hyd glan môr Porthcawl.

Mae nifer o welliannau yn cael eu gwneud fel bod defnyddwyr y llwybr, sydd eisoes yn mynd rhwng Bae Rest a Mallard Way, yn gallu parhau ar eu teithiau yr holl ffordd i Fae Sandy.

Yr wythnos ddiwethaf cychwynnwyd ar y gwaith ar West Drive, a bydd y cynllun yn gwella amodau i seiclwyr a cherddwyr drwy ledaenu llwybrau troed, gwella’r system ddraenio, rhoi wyneb newydd, a gosod cyrbiau ac arwyddion newydd er mwyn gwneud glannau’r môr yn fwy addas byth ar gyfer ymwelwyr.

Bydd y llwybr yn defnyddio’r promenâd isaf rhwng Gwesty’r Seabank a Gorsaf yr RNLI, cyn pasio’r marina a dilyn y Promenâd Dwyreiniol.

Nid yn unig y bydd y llwybr yn cael ei ddefnyddio at ddibenion hamdden, ond bydd hefyd yn annog ‘teithio actif’ drwy ei wneud yn haws i bobl gerdded neu seiclo bob dydd, er enghraifft i’r ysgol neu i’r gwaith, drwy ehangu’r cysylltiadau ag atyniadau, cyfleusterau a busnesau lleol.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod Cabinet Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr dros Adfywio a Datblygu Economaidd: “Rydym yn cyflwyno’r prosiect hwn gyda Chymdeithas Dwristiaeth Pen-y-bont ar Ogwr, ac fe ddyfarnwyd arian i ni gan y Gronfa Cymunedau Arfordirol.

“Mae teuluoedd eisoes wrth eu bodd yn seiclo ac yn gwibio ar hyd glannau’r môr, a bydd y prosiect hwn yn helpu i wella eu profiad yn aruthrol. Bydd y llwybr hefyd yn cysylltu â datblygiadau eraill megis Menter barhaus Treftadaeth Treflun Porthcawl, gwaith adfywio Adeilad Jennings er mwyn i’r cyhoedd gael ei ddefnyddio eto, a’r prosiect harbwr a yrrir gan y gymuned.

“Er mwyn amharu cyn lleied â phosib ar bobl, caiff y gwaith ei drefnu er mwyn osgoi’r prif gyfnodau gwyliau pan fydd niferoedd yr ymwelwyr ar eu huchaf.”

Ariennir y Gronfa Cymunedau Arfordirol gan y Llywodraeth, gydag incwm yn dod o asedau morol Ystâd y Goron. Fe’i darperir gan y Gronfa Loteri Fawr ar ran Llywodraeth y DU, a’r gweinyddiaethau datganoledig yng Ngogledd Iwerddon, yn yr Alban ac yng Nghymru.

Last Updated: 17/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud