Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

Cyngor yn bwrw ymlaen gyda dau gynllun Gofal Ychwanegol newydd

15 Ebrill 2016

Disgwylir i ddau gynlyn Gofal Ychwanegol newydd gael eu cyflwyno ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Bydd y cyfleusterau o’r radd flaenaf yn cael eu datblygu ar ddau gyn safle ysgolion cyfun - Ysgol Isaf Maesteg ac Ysgol yr Archesgob McGrath yn Ynysawdre - mewn partneriaeth â Chymdeithas Dai Linc Cymru.

Bydd y prosiect yn creu cyfanswm o 45 uned Gofal Ychwanegol, gydag 20 wedi’u lleoli ym Maesteg a 25 yn Ynysawdre. Mae’r cynlluniau newydd hyn hefyd yn gallu cynnig opsiwn gofal preswyl i’n preswylwyr presennol am gyhyd â’r angen, fel dewis amgen i’r tri chartref gofal ym Maesteg, Ynysawdre a Bro Ogwr, sy’n dirywio. Datblygwyd y cynlluniau yn rhan o gynlluniau parhaus i foderneiddio gwasanaethau gofal preswyl.

Caiff cyfleusterau Gofal Ychwanegol eu cynllunio i gynnig i denantiaid eu fflatiau eu hunain sy’n cynnwys yr holl offer sydd eu hangen arnynt i fyw yn ddiogel ac yn annibynnol. Bydd y cyfleuster preswyl yn cynnig cymorth ar y safle 24/7, ochr yn ochr ag ystod o gyfleusterau cymunedol.

Maent hefyd yn galluogi cyplau i barhau i fyw gyda’i gilydd mewn amgylchedd cefnogol, ar ôl i anghenion gofal neu iechyd un o’r partneriaid newid.

Agorodd cyfleuster Gofal Ychwanegol cyntaf y fwrdeistref sirol, sef Llys Ton ym Mynydd Cynffig, yn 2011.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Mel Nott OBE: “Rydym yn falch o fod yn gweithio gyda Chymdeithas Dai Linc Cymru ar ddatblygiad y ddau gynllun Gofal Ychwanegol newydd sydd ar y gweill ar gyfer y fwrdeistref sirol.

“Mae Gofal Ychwanegol wedi’i gynllunio i fodloni anghenion pobl wrth iddynt heneiddio ac mae’n golygu y gallant fyw yn annibynnol a bod yn actif yn hirach. Bwriad y cyfleusterau hyn yw darparu llawer o fanteision i’r gymuned leol.”

Ychwanegodd  y Cynghorydd Philip White, Aelod o’r Cabinet dros Wasanaethau Cymdeithasol a Lles: “Rydym yn gwybod bod pobl ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr eisiau dewisiadau amgen i ofal preswyl traddodiadol, ac rydym hefyd eisiau creu modelau gofal mwy cynaliadwy er mwyn ymateb i gynnydd a ragwelir yn y galw am wasanaethau gofal.

“Mae Gofal Ychwanegol yn wahanol iawn ac wedi datblygu llawer iawn o’i gymharu â gofal preswyl traddodiadol. Dyma’r dyfodol ar gyfer gofal ledled y DU o hyd, a byddwn yn parhau i weithio gydag aelodau staff, defnyddwyr y gwasanaeth a’u teuluoedd er mwyn sicrhau trosglwyddiad didrafferth i’r cyfleusterau newydd, unwaith y byddant wedi’u cwblhau.”

Dywedodd Susan Cooper, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles: “Rydym yn cadw mewn cysylltiad agos â’r bobl sy’n byw yn y Cartrefi Gofal presennol a’u teuluoedd, yn ogystal ag aelodau staff, a byddwn yn parhau i wneud hynny. Mae eu cyfraniad nhw yn hynod werthfawr, ac rydym eisiau iddyn nhw gyfrannu at y cynlluniau newydd er mwyn ein helpu i sicrhau y gall pobl barhau i fanteisio ar yr holl ofal a chefnogaeth sydd ei angen arnynt.”

Ychwanegodd Prif Weithredwr Linc-Cymru, Robert Smith: “Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a Linc wedi cydweithio’n llwyddiannus ar ddatblygiadau ar y cyd yn y gorffennol, ac mae gan Linc enw da am ddarparu llety o safon uchel a phrofiad cwsmer gwych ar gyfer ein tenantiaid.

“Rydym yn ymrwymedig i ddarparu cartrefi gofal a gwasanaethau sy’n hyrwyddo lles, urddas a dewis ar gyfer pobl hŷn. Mae gwybod bod rhywun agos atoch mewn amgylchedd diogel a hapus yn helpu i leihau straen a gorbryder y teuluoedd.”

Last Updated: 17/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud