Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,Y Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB

Ffôn: 01656 643643
Cyfnewid Testun:
18001 01656 643643
Fax: 01656 668126
Email: talktous@bridgend.gov.uk
Sign Video BSL Live

Oriau agor
Ddydd Llun i ddydd Iau 8.30am - 5.00pm
Ddydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Sut i dodd o hyd i ni

reach launch web

Prosiect newydd yn ceisio helpu cymunedau gwledig i wireddu syniadau

14 Ebrill 2016

Mae cyfle i bobl sy’n byw yn ardaloedd gwledig Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr  wireddu eu syniadau ar gyfer gwella eu cymuned leol.

Ers 2007 mae rhaglen Reach Pen-y-bont ar Ogwr wedi helpu i ariannu prosiectau a fwriadwyd i wella cymunedau gwledig. Enghreifftiau o hyn yw adnewyddu Neuadd Bentref Llangynwyd a chreu campfa gymunedol y tu mewn i hen neuadd eglwys a gafodd ei hadnewyddu ym Mlaengarw. 

Erbyn hyn mae eu cynllun Cymunedau Gwledig Ffyniannus yn gofyn i bobl leol gyflwyno eu syniadau a’u hawgrymiadau ar gyfer prosiectau a fydd o fudd i’r ardal y maent yn byw ynddi.

Mae’r cynllun yn rhan o Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a lansiwyd yn ddiweddar. Fe’i hariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig, a chan Lywodraeth Cymru. Bwriad y cynllun yw cynnig cymorth a grantiau o hyd at £100,000 i ddatblygu, treialu a phrofi syniadau a allai helpu i wella ac adfywio cymunedau gwledig ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

Dywedodd y Cynghorydd Charles Smith, Aelod o’r Cabinet dros Adfywio a Datblygu Economaidd: “Rydym yn chwilio am bobl i ddod â’u syniadau ysbrydoledig atom ni a fydd yn defnyddio cryfderau unigryw pob ardal wledig i wella ansawdd y bywyd cymunedol, i roi hwb i’r economi leol ac i drawsnewid sut y darperir gwasanaethau lleol.

“Mae 39 ward ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ac mae 21 o’r rhain yn rhai gwledig. Felly mae gan y fenter hon y potensial i gael effaith hynod arwyddocaol ar yr ardal.

“Mae Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru, yn ffynhonnell o gymorth i grwpiau cymunedol a phobl o’r un meddylfryd sy’n gweithio mewn sectorau allweddol ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae’n cynnig digon o gyfle i gydweithio er budd y gymuned, ac rwy’n eich annog i ymweld ag www.bridgendreach.org.uk i gael gwybod mwy am sut y gallwch chi gymryd rhan.”

Last Updated: 24/05/2016
Level A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0 Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! Link to Gov.uk - public services all in one place National Assembly for Wales Browsealoud